TfK 2010.638 ØLD
 

  Ø.L.D. 12. april 2010 i anke 8. afd. nr. S-461-10
(Gitte Rubæk Pedersen, Jens Kruse Mikkelsen, Lene Damkjær Christensen (kst.) med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T (adv. Hanne Rahbæk, Kbh., besk.).


Københavns Byrets dom 29. januar 2010, SS 2-12374/2009.
Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 25. maj 2009.

T [født 1981] er tiltalt for overtrædelse af
1.
straffelovens § 266
ved den 31. maj 2007 ca. kl. 16.45 i sin bil med reg.nr. - - -, imens han kørte på Øresundsmotorvejen i tunnelen i retning mod Sverige, ad to gange at have rettet en sølvfarvet paintball-pistol mod F, der ligeledes kørte på Øresundsmotorvejen, hvoraf han sidste gang trykkede på aftrækkeren, hvilket var egnet til hos F og hans kone, H, der kørte sammen med sin mand, at have fremkaldt alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres en sølvfarvet paintball-pistol.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Tiltalte har protesteret mod konfiskationspåstanden.

Forklaringer.
- - -
Personlige oplysninger.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse:


Det kan lægges til grund, at der mellem tiltalte og vidnet F opstod en uenighed i forbindelse med de pågældendes kørsel på Øresundsmotorvejen, og at der i forbindelse hermed fra begge sider blev givet udtryk for utilfredshed med den anden bils kørsel. Henset hertil og de afgivne modstridende forklaringer findes det overvejende betænkeligt at fastslå med den fornødne sikkerhed, at tiltalte har udvist den adfærd, som er angivet i tiltalen. Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger, herunder - - -

Østre Landsrets dom.

Københavns Byrets dom af 29. januar 2010 (- - -) er anket anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

T har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste straf.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne - - -
- - -

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 2001. Han har arbejdet i - - - og arbejder nu som sekretariatschef i - - -. Han har boet i Sverige siden 2002. Han bor alene, men har en kæreste.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Fire voterende udtaler:

Tiltalte var ved anholdelsen i besiddelse af en sølvfarvet softgun, og han har selv forklaret, at han havde den fremme én gang i forbindelse med en trafikal uoverensstemmelse med forurettede. Efter de i det væsentlige samstemmende forklaringer, der er afgivet af vidnerne F og H, som umiddelbart efter episoden anmeldte forholdet til politiet, finder disse voterende det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte to gange rettede pistolen mod F. Derimod findes det ikke godtgjort, at tiltalte trykkede på aftrækkeren. I dette omfang finder vi tiltalte skyldig i den rejste tiltale.
To voterende finder det ikke tilstrækkeligt bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.
Der træffes vedrørende skyldspørgsmålet afgørelse efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. straffelovens § 266.

Sagen angår et forhold af forholdsvis enkel karakter begået den 31. maj 2007. Det fremgår af sagen, at anklagemyndigheden i Malmö ved brev af 11. oktober 2007 anmodede Københavns Politi om at overtage retsforfølgningen. Da anklagemyndigheden i Malmö ikke modtog svar på dette brev, rykkede man ved brev af 27. oktober 2008 for svar. Københavns Politi svarede ved brev af 31. oktober 2008, at man ikke havde modtaget brevet fra 2007, og man anmodede om at få sagens akter tilsendt. Herefter fremsendte anklagemyndigheden i Malmö ved brev af 10. november 2008 sagens akter til Københavns Politi. Anklageskriftet blev modtaget i Københavns Byret den 25. maj 2009. Byrettens dom er afsagt den 29. januar 2010.

Efter en samlet vurdering finder landsretten, at tiltaltes ret i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, til rettergang inden en rimelig frist er krænket. Som konsekvens af krænkelsen finder landsretten, at tiltalte ikke nu bør afsone en frihedsstraf, men at frihedsstraffen bør gøres betinget efter straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

Hos tiltalte konfiskeres en softgun af mærket TAH 6513 model 639 med tilhørende magasin, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra landsrettens dom på vilkår, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Hos tiltalte konfiskeres en softgun af mærket TAH 6513 model 639 med tilhørende magasin.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.