TfK 2000.181/2 VLD
 

  V.L.D. 13. december 1999 i anke K. afd. S-1360-99
(Lars E. Andersen, Dorte Jensen, Henrik Gjørup (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Lars Junge, Kolding, e.o.).

Af sagen fremgik bl.a., at T ved anklageskrift og tillægsanklageskrift modtaget af byretten den 16. september 1998 var tiltalt for overtrædelse af
1.momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 (tidligere § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1), ved for perioden 1. juli 1991 til 31. december 1992 med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling efter momslovens § 63 (tidligere § 23) at afgive urigtige negative angivelser som nedenfor anført. Der er herved unddraget 6.968.838 kr. i moms.
— — —

2.lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (energiafgifter) § 5, stk. 3, jf. stk. 1, ved for perioden 1. juli 1991 til 31. december 1992 med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling efter § 2 at afgive urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med indkøb af autodiesel lux fra — — — i november 1991, december 1991, juni 1992, august 1992 og november 1992 for i alt 1,67 mio. kr. ekskl. moms og energiafgifter.
Der er herved unddraget 1.656.771 kr. i energiafgifter.

3.momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 (tidligere § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1), jf. straffelovens § 21, ved som eneanpartshaver og direktør i X ApS i perioden 1. juli 1992 til 31. december 1992 med forsæt til uberettiget at opnå udbetaling efter momslovens § 63 (tidligere § 23) at afgive urigtig negativ angivelse i forbindelse med indkøb af kemikalier m.v. og svinefoder fra dels — — —, dels — — —, for i alt 3.538.250 kr. + moms 884.562 kr.
Der er herved forsøgt unddraget 884.562 kr. i afgift (moms).

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på ikke under 9 mio. kr.

T havde nægtet sig skyldig.

Herning Rets 1. afdelings dom 8. april 1999.


Rettens bemærkninger:

Vedrørende forældelse:

Politiet har inden for den i straffelovens § 93, stk. 2, nævnte frist på 5 år fremsendt en anmodning til retten, der indeholdt en beskrivelse af alle de sigtelser, der senere er rejst tiltale for. Skrivelsen blev fremlagt under et retsmøde den 18. juli 1996. Herefter er forældelsesfristen afbrudt efter straffelovens § 94, stk. 4. Det anses for uden betydning, at tiltalte ikke var indkaldt til retsmødet, idet det ikke var hensigten af afhøre tiltalte under retsmødet.

Selvom der herefter forløb godt 2 år, inden der blev rejst tiltale, er sagen ikke af denne grund forældet.

— — —

Retten finder herefter, at tiltalte skal dømmes for unddragelse af i alt 6.460.755 kr. i moms og afgifter og yderligere forsøg på unddragelse af moms med 167.062 kr.

Henset til beløbenes størrelse og forholdenes karakter findes det bevist, at unddragelserne skete med forsæt.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 (tidligere § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1), samt lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (energiafgifter) § 5, stk. 3, jf. stk. 1.

Retten har lagt vægt på beløbenes størrelse og forholdenes karakter. Endvidere er der lagt vægt på, at tiltalte ikke kunne have udført det beskrevne uden en aktiv medvirken af leverandørerne.

Henset til den tid, der er forløbet, findes det forsvarligt, at straffen ikke skal fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.000.000 kr., jf. § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage. — — —

Vestre Landsrets dom.
— — — Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

Tiltaltes frifindelsespåstand støttes principalt på, at forholdene er forældede. Der er ikke foretaget rettergangsskridt, jf. herved straffelovens § 94, stk. 4, 1. pkt., inden forældelsesfristernes udløb. Hvis der er foretaget rettergangsskridt inden for fristerne, har forfølgningen herefter været standset på ubestemt tid, jf. straffelovens § 94, stk. 5.

Landsretten har udskilt spørgsmålet om forældelse til særskilt afgørelse.

Det fremgår af sagen, at tiltalte har indgivet de halvårsangivelser, som er nævnt i tiltalens forhold l, den 3. februar og 22. september 1992 og den 19. januar 1993. Angivelserne nævnt i tiltalens forhold 2 er indgivet den 15. august, 4. september, 9. oktober, 5. november og 4. december 1991 og den 28. april, 10. juni, 10. juli, 26. august, 3. september, 8. oktober, 10. november og l. december 1992. De angivelser, som er omfattet af tiltalens forhold 3, er indgivet den 27. juli og 16. november 1992 og den 4. februar 1993. Den første af disse angivelser er en halvårsangivelse og de to seneste kvartalsangivelser.

I skrivelse af 25. maj 1994 anmodede Told- og Skatteregionen Politimesteren i Herning om bistand ved efterforskning af sagen. Politimesteren indleverede den 27. juni 1966 en skrivelse til Retten i Herning. I skrivelsen hedder det blandt andet:

». . .

Med henblik på afbrydelse af forældelse fremsendes herved dokumenter i sagen mod S

. . .

X ApS

. . .

— — —

. . .

der sigtes for

. . .

Der er i sagen rejst yderligere sigtelser mod S. I disse sigtelser er forældelsen enten afbrudt eller også er forholdene af nyere dato, således at forældelse ikke indtræder foreløbig. Det samme gør sig gældende vedrørende en sigtelse mod — — —.

Sagen afventer en endelig udtalelse fra Told og Skat. Derefter kan efterforskningen afsluttes med de sidste afhøringer.«

Der blev herefter den 18. juli 1996 udfærdiget en retsbog, hvoraf fremgår følgende:

»Der fremlagdes:

Skrivelse af 27. juni 1996 fra politimesteren i Herning med politirapport, modtaget den 27. juni 1996.

. . .

Ingen var mødt eller tilsagt.

Dommeren bemærkede, at det fremlagte alene er fremsendt til retten i Herning med henblik på afbrydelse af forældelsesfristen, jfr. straffelovens § 94, stk. 4.

Nærværende retsbogsudskrift sendes af retten til politimesteren i Herning og de sigtede.

Sagen udsat.

. . .«

Det er oplyst, at Told- og Skatteregionen har anmodet om tiltalerejsning mod tiltalte den l4. august 1996. Det er videre oplyst, at efterforskningen blev afsluttet i december 1996, hvorefter der, indtil Politimesteren i Herning den l6. september 1998 tog stilling til tiltalespørgsmålene i sagskomplekset, foregik juridisk vurdering af sagen. I den forbindelse blev der afholdt flere møder med Told- og Skatteregionen.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Straffelovens § 94, stk. 4, 1. pkt., fik sin nuværende formulering ved lov nr. 248 af 9. juni 1967. Af bemærkningerne til lovforslaget hertil, Folketingstidende 1966/67, 2. samling, Tillæg A, sp. 2458, fremgår, at bestemmelsen svarer til indstillingen i Straffelovrådets betænkning nr. 433 fra 1966 om strafferetlig forældelse m.v. I betænkningen anføres side 22:

». . . Efter den gældende regel i § 94, stk. 1, 3. pkt., afbrydes forældelse ved »ethvert rettergangsskridt, hvorved den pågældende er betegnet som sigtet . . .«

Rådet har overvejet, om ikke forældelsesfristen burde kunne afbrydes ved politimæssige skridt (anholdelse, afhøring) over for den pågældende, hvorved denne sigtes for overtrædelsen. Den nugældende regel kan ses i sammenhæng med den mere fremtrædende rolle, domstolene tidligere spillede på undersøgelsesstadiet i straffesager. I forhold til den nuværende procesordning, hvor tyngdepunktet er flyttet til den udenretlige efterforskning, ville det i og for sig være konsekvent at lade udenretlige skridt afbryde forældelse. Rådet finder dog, at den gældende afbrydelsesregel ved dens krav om rettergangsskridt indeholder en garanti imod, at afbrydelse sker ved skridt, der savner rimeligt grundlag, og mener, at denne garanti bør bevares.

. . .«

5 voterende udtaler:

Skrivelsen af 27. juni 1996 fra Politimesteren i Herning til Retten i Herning med sigtelserne mod blandt andre tiltalte indeholder ingen begæringer, men er efter dens indhold alene fremsendt med henblik på afbrydelse af forældelsesfristerne. Skrivelsen kan derfor ikke anses som et rettergangsskridt, som efter straffelovens § 94, stk. 4, 1. pkt., afbryder forældelsesfristerne. Da forholdene herefter er forældede, stemmer vi for at frifinde tiltalte.

1 voterende udtaler:

Af de grunde, som er anført i byrettens dom, finder jeg ikke, at sagen er forældet.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

T frifindes. — — —