TfK 2000.562/2 ØLD

Ø.L.D. 14. december 1999 i anke 11. afd. S-2412-99
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Forsby, e.o.).

(Aamand, Niels Johan Petersen og Henriette Sartvin (kst.) med domsmænd).
Roskilde Rets dom af 14. juni 1999:
Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 925.

Retsmødebegæring er modtaget den 29. april 1999.

T er tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer nr. 698 af 31. august 1993 § 27, jf. § 2, stk. 1, og § 3, stk. 2, jf. liste A, nr. 3, og liste B, nr. 29, ved 4. december 1998 kl. 16.15 at have indsmuglet 4 gr. rygeheroin og 2 gr. kokain i Holbæk arrest til varetægtsarrestanten - - -, hvis forhold behandles særskilt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, jf. § 2, stk. 1, og § 3, stk. 2, jf. liste A, nr. 3, og liste B, nr. 29.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Østre Landsrets dom:

Roskilde Rets dom af 14. juni 1999 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Forsvareren har nedlagt påstand om stadfæstelse, subsidiært med vilkår om samfundstjeneste.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Straffen findes passende.

Efter forholdets karakter findes der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.