TfK 2010.388 ØLD

 

  Ø.L.D. 1. februar 2010 i anke 4. afd. nr. S-2839-09
(Birte Lynæs, Gunst Andersen, Tine Vuust med domsmænd).
Anklagemyndigheden mod T1 (adv. Kaj Høj, Holbæk, besk.).


Holbæk Rets dom 23. september 2009.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 13. juli 2009.

T1 og T2 er tiltalt for

1.
T1
overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 218, stk. 2, ved den 25. maj 2008 kl. ca. 02.30 i sommerhuset - - -, at have gennemført et analt samleje med F, der på grund af søvn og spiritusindtagelse befandt sig i en tilstand, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen, ligesom han slikkede hende i skridtet.

2.
T2
overtrædelse af straffelovens § 224, jf. § 218, stk. 2, jf. § 23, ved under det i forhold 1 passerede verbalt og ved sin tilstedeværelse, at have tilskyndet T1 til at foretage sig det under forhold 1 beskrevne, idet hun bl.a. sagde »knep hende bare« eller lignende.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Anklagemyndigheden har påstået, at de tiltalte skal betale 36.211 kr. i erstatning til F.

De tiltalte har bestridt erstatningspligten og om erstatningskravets størrelse anført, at der alene kan tilkendes tortgodtgørelse på 20.000 kr.

Sagens oplysninger
- - -

Rettens begrundelse og afgørelse:

På baggrund af vidnet F's forklaring lægges det til grund, at hun lagde sig påklædt i sengen hos T2 og sov, og at hun vågnede ved, at T2 sagde: »Så knep hende dog«, hvorefter hun mærkede, at T1 havde sit hoved ved hendes skridt. Hun var da afklædt og havde smerter ved endetarmsåbningen og en opfattelse af, at hun havde haft analt samleje. Tiltalte T1 var ligeledes afklædt.

T1 har erkendt at have afklædt sig og ligget med erigeret kønslem ved F's bagdel.

Det er ved retspatologisk erklæring konstateret, at der ved F's endetarmsåbning er fundet talrige friske rifter, der meget vel kan stamme fra analt samleje. F har dertil forklaret, at der ikke er andre omstændigheder, som efter hendes opfattelse kan have afstedkommet rifterne.

Retten finder på den baggrund, at det er bevist, at T1 har afklædt F, mens hun sov, og gennemført analt samleje med hende. Dette understøttes endvidere af de tiltaltes efterfølgende bemærkninger til F og - - -.

Efter hendes forklaring finder retten det bevist, at F, på grund af at hun var beruset og sov, var ude af stand til at modsætte sig handlingen, og at T1 var klar over dette.

Retten finder ikke at kunne fæste lid til T1's forklaring om, at F selv skulle have foretaget sig noget, som kunne give ham grundlag for at tro, at hun var interesseret i seksuelt samkvem. Retten lægger vægt på, at hun lagde sig fuldt påklædt i seng, og at hun var beruset og sov.
Tiltalte T1 findes derfor skyldig i at have gennemført analt samleje med F, mens denne befandt sig i en sådan tilstand, at hun var ude af stand til at modsætte sig det.

Det findes derimod ikke bevist, at T1 tillige har slikket hende i skridtet.

Retten finder det ikke bevist, at T2 har tilskyndet T1 til at begå handlingen. Det vurderes i den forbindelse, at T2 ikke nødvendigvis har været klar over, at F ikke frivilligt havde involveret sig i seksuelt samkvem med T1.

T2 frifindes derfor.

Straffen for T1 fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 218, stk. 2, jf. § 224.

Retten har ikke fundet grundlag for helt eller delvis at gøre straffen betinget.
- - -

Østre Landsrets dom.

Holbæk Rets dom af 23. september 2009 er anket af T1 med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af - - -
- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:


Det fremgår af retskemisk erklæring, at den fra F kl. 06.45 udtagne blodprøve er bestemt til at have en mindsteværdi på 0,61 promille ethanol (alkohol). Ved anvendelse af den for tilbageregning i sager om spirituskørsel sædvanlige tilbageregningsfaktor på 0,1 promille pr. time ville alkoholpromillen have været i størrelsesordenen 1,00 promille på gerningstidspunktet. Denne tilbageregningsfaktor er fordelagtig for den, der har kørt motorkøretøj i spirituspåvirket tilstand, men der er ikke grundlag for at antage, at F var meget alkoholpåvirket på gerningstidpunktet.
Selv om F var træt og påvirket af alkohol som anført, findes der ikke det for domfældelse fornødne sikre bevis for, at F befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Det tiltrædes, at der ikke er det fornødne sikre bevis for, at tiltalte har slikket F i skridtet.

Tiltalte frifindes derfor for den rejste tiltale.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T1, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.