UfR 2006.589 H

 

 

H.D. 23. november 2005 i sag 208/2005 (2. afd.)

Rigsadvokaten mod T (adv. Gunnar Homann, Kbh., e.o.).

Østre Landsrets dom 28. april 2005 (15. afd.)
 
(B. Vollmond, B. Tegldal, Louise Saul (kst.) med nævninger).
 
Under denne nævningesag har Statsadvokaten for København m.v. ved anklageskrift af 25. februar 2005, således som dette er berigtiget under domsforhandlingen, rejst tiltale mod T til straf for
1.
Overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, ved den 10. april 2004 ca. kl. 07.30 på - - - ud for nr. 60, København, under afhøring af politiet som sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, med forsæt til at en uskyldig blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, at have oplyst at være identisk med A, boende - - -, 2400 København NV, idet han fremviste sygesikringsbevis lydende på A's navn.
2.
Overtrædelse af straffelovens § 174, ved den 10. april 2004 ca. kl. 07.30 på - - - ud for nr. 60, København, under afhøring af politiet som sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer at have gjort brug af A's sygesikringsbevis som bevis for rette identitet.
3.
Overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1, jf. våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 5, ved den 10. april 2004 ca. kl. 07.30 på - - - ud for nr. 60, København, uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af en enhåndsbetjent foldekniv med en klingelængde på 9 cm.
4.
Overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 3, ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.24 at have ført personbil, reg.nr. - - -, København, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,80 promille.
5.
Overtrædelse af straffelovens § 244, ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.25 i - - - ud for nr. 45, København, at have udøvet vold mod F, idet tiltalte skubbede F omkuld og, mens hun lå ned, tildelte hende flere slag i ansigtet.
6.
Forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.25 i - - - ud for nr. 45, København, at have forsøgt at dræbe F, idet han tog et kraftigt kvælertag omkring hendes hals, hvorved F kom i manifest livsfare, idet hun pådrog sig en punktformet blødning på indersiden af højre øvre øjenlåg samt en del punktformede blødninger både på højre og venstre øvre øjenlågshud, hvilket forehavende imidlertid mislykkedes, fordi F gjorde modstand, og politiet kom til stede.
7.
Overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1, ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.30 i gårdområdet mellem - - - og - - - 83, København, efter at være blevet anholdt at være flygtet, idet han vred sig fri af politibetjent - - -'s greb og løb fra stedet.
8.
Overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3, ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.30 i gården til - - - 68,  >> 590 >>  København, som sigtet og anholdt at have lagt hindringer i vejen for tjenestegørende politibetjent - - - og tjenestegørende politiassistent - - -'s udførelse af tjenesten, idet han modsatte sig den fortsatte anholdelse ved at forsøge at vride sig fri af polititjenestemændenes greb.
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 6, jf. § 32, udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
 
Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 5, frakendes førerretten betinget.
 
F har nedlagt påstand om erstatning og godtgørelse med følgende beløb:
Svie og smerte:        
(7 dage a 140,00 kr.)     kr. 980,00
Der tages forbehold for eventuelle varige mén.        
Godtgørelse i medfør af EAL, § 26, stk. 3.     kr. 10.000,00
         
Andre krav:        
Taske kr. 300,00    
Kontanter kr. 1.000,00    
Sminke kr. 300,00    
½ returbillet kr. 100,00    
      kr. 1.700,00

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1-3.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 4-8.

Tiltalte er senest straffet:
 
ved Århus Rets dom af 27. september 2000 efter straffelovens § 216, stk. 1, og færdselslovens § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1, jf. straffelovens § 88, stk. 3, med fængsel i 6 måneder og en bøde på 5.000 kr.,
og ved Århus Rets dom af 5. april 2002 efter lov om euforiserende stoffer med fængsel i 3 måneder. Prøveløsladt den 9. juni 2004 med 1 års prøvetid og en reststraf på 31 dage.
Udlændingestyrelsen har den 22. oktober 2004 afgivet følgende udtalelse om udvisningsspørgsmålet:
». . .
Opholdsgrundlag og længde
Styrelsen skal oplyse, at T indrejste i Danmark den 18. maj 1990 efter, at styrelsen den 15. maj 1990 meddelte den pågældende opholdstilladelse i Danmark efter den dagældende udlændingelovs § 8, jf. § 7, stk. 1. Pågældendes opholdstilladelse er senest den 16. maj 1995 forlænget tidsubegrænset.
Udvisningshjemmelen
Opholdets karakter fører efter styrelsens opfattelse til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens § 22, nr. 6.
Efter udlændingelovens § 22, nr. 6, kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 7 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, udvises, hvis udlændingen efter blandt andet straffelovens § 237, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.
§ 26-forhold
Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de i udlændingelovens § 26, stk. 1, nævnte forhold kan antages at gøre en beslutning om udvisning særlig belastende for T, skal styrelsen bemærke følgende:
Ad § 26, stk. 1, nr. 1
T indrejse her i landet den 18. maj 1990 i en alder af 26 år, og han har således opholdt sig her i landet i ca. 14 år og 5 måneder.
T har oplyst, at han efter sin ankomst i Danmark fik lejlighed i Esbjerg og straks begyndte at lære dansk, samt at han deltog i dansk sprogundervisning i 7 måneder.
Han har endvidere oplyst, at han i 1991 flyttede til Århus, hvor han havde familie, at han i 1992 startede på Nyborg søfartsskole, hvor han blev uddannet skibsassistent, og at han i 1994 fik en praktikplads i 3 måneder, samt at han efterfølgende fik hyre på en stor coaster, hvor han var i 6 måneder.
Han har ydermere oplyst, at han efterfølgende arbejdede hos Jysk Rengøring i Århus i ca. 9 måneder, hvorefter han arbejdede som flyttemand for Kræftens Bekæmpelse og herefter som altmuligmand i ca. 9 måneder i Århus kommune.
T har oplyst, at han i juli 2002 flyttede til København, idet han havde til hensigt at søge arbejde på et containerskib hos A.P. Møller, men at han kort tid efter kom ud for et alvorligt færdselsuheld, hvorfor han i ca. 9 måneder var uarbejdsdygtig.
Han har endvidere oplyst, at han efterfølgende har været i aktivering flere gange.
T taler godt dansk, og han kan læse og skrive lidt dansk.
Styrelsen er ikke i øvrigt i besiddelse af oplysninger om T's tilknytning til det danske samfund, herunder deltagelse i foreninger, fritidsinteresser mv.
Ad § 26, stk. 1, nr. 2
T er i dag 40 år, og han har ifølge egne oplysninger et godt helbred.
Han har oplyst, at han i forbindelse med færdselsuheldet har fået foretaget hudtransplantation fra låret til albueleddet, og at han ind imellem har smerter fra dette.
Ad § 26, stk. 1, nr. 3 og 4
T har en datter, født i 1993, som han har fået med en dansk kvinde.  >> 591 >> 
Han har oplyst, at datteren bor p.t. i Grønland sammen med sin mor, og at han jævnligt taler i telefon med sin datter.
T har endvidere to børn, født i henholdsvis 1997 og 1998, som han har fået sammen med en somalisk kvinde, som han blev gift med i Århus, og som han boede sammen med indtil omkring juli 2002, hvor han flyttede fra hende.
Han har ydermere oplyst, at han og moderen har fælles forældremyndighed over børnene, og at han ser dem ca. hver 14 dag.
T har oplyst, at han p.t. har en kæreste, som han har kendt i ca. 7 måneder, men at de dog ikke bor sammen.
Han har oplyst, at hans lillebror bor i København.
Ad § 26, stk. 1, nr. 5
T har oplyst, at han ikke har været tilbage i Somalia, siden han omkring 1983 forlod landet.
Han har endvidere oplyst, at han - efter at hans forældre blev dræbt og hans søskende flygtede - ingen familie har tilbage i Somalia, samt at han ikke p.t. kender nogen personer i Somalia.
Styrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt T behersker somalisk i skrift og tale.
Ad § 26, stk. 1, nr. 6
T har oplyst, at han ikke ved, hvad der vil ske, såfremt han bliver tvunget til at tage tilbage til Somalia, men at han formentlig vil blive forfulgt, idet han kommer fra en stamme, som p.t. ikke er ved magten i Somalia.
Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at T uden for de i udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2 (asylbegrundende forhold), nævnte tilfælde vil lide overlast i det land, hvor han efter udvisningen kan ventes at tage ophold, skal styrelsen bemærke, at styrelsen ikke på nuværende tidspunkt er i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt den pågældende vil risikere at blive udsat for særlig byrdefulde strafforanstaltninger ved tilbagevenden til Somalia eller for at T der vil risikere at blive straffet for den samme lovovertrædelse, som han måtte blive dømt for i Danmark.
Styrelsen er således ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorvidt dobbeltstraf anvendes i praksis.
Udlændingestyrelsens udtalelse om udvisningsspørgsmålet
Styrelsen bemærker indledningsvis, at det følger af bestemmelsen i udlændingelovens § 26, stk. 2, at en udlænding kan udvises efter § 22, nr. 4-6, medmindre de i stk. 1 nævnte forhold taler afgørende derimod.
På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af 1-1½ års varighed sammenholdt med de i udlændingelovens § 26, stk. 1 nævnte hensyn, finder styrelsen at kunne tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningsspørgsmålet.
. . .«
 
Da nævningerne har svaret benægtende på hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 4 og 6, frifindes tiltalte for disse forhold.
 
Nævningerne har svaret bekræftende på følgende subsidiære hovedspørgsmål vedrørende forhold 6:
 
Er T skyldig i overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1:
Ved den 8. september 2004 ca. kl. 04.25 i - - - ud for nr. 45, København, under særdeles skærpende omstændigheder, at have udøvet et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod F, idet han tog et kraftigt kvælertag omkring hendes hals, hvorved F kom i manifest livsfare, idet hun pådrog sig en punktformet blødning på indersiden af højre øvre øjenlåg samt en del punktformede blødninger både på højre og venstre øvre øjenlågshud.
 
Nævningerne har svaret bekræftende på hovedspørgsmål i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 1-3, 5, 7 og 8.
 
Retten har lagt nævningernes fældende erklæringer til grund.
 
Herefter straffes T efter straffelovens § 119, stk. 3, § 124, stk. 1, § 164, stk. 1, § 174, § 244 og § 246, jf. § 245, stk. 1, samt efter våbenlovens § 10, stk. 3 og 4, jf. § 4, stk. 1, jf. våbenbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 5. Straffen fastsættes som en fællesstraf, der tillige omfatter reststraffen på 31 dage fra prøveløsladelsen den 9. juni 2004.
Der er afgivet 19 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder, 3 stemmer for fængsel i 3 år og 2 stemmer for fængsel i 2 år.
 
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.
 
Uanset især hensynet til tiltaltes herboende børn født i 1997 og 1998 er der efter karakteren og grovheden af den begåede voldskriminalitet afgivet 19 stemmer for at tage påstanden om udvisning til følge i medfør af de påberåbte bestemmelser. Det bemærkes herved endvidere, at der ved afgørelsen om udvisning skal tages hensyn til »risikoen for, at udlændingen uden for de i § 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde vil lide overlast i hjemlandet . . .«, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1, nr. 6. Spørgsmålet, om tiltalte ved tilbagevenden til Somalia risikerer forfølgelse af en karakter, som kan begrunde asyl, skal herefter ikke indgå i vurderingen af, om der skal træffes bestemmelse om udvisning. Det bemærkes herved tillige, at tiltalte vil kunne påberåbe sig beskyttelse efter udlændingelovens § 31 før udsendelse til Somalia. En eventuel risiko for, at tiltalte ved tilbagevenden til Somalia i øvrigt vil lide overlast, kan efter karakteren og grovheden af den udøvede vold ikke føre  til, at udvisning undlades i medfør af udlændingelovens § 26, stk. 1, nr. 6.
 
Der er afgivet 5 stemmer for at frifinde tiltalte for påstanden om udvisning.
 
Der afsiges dom efter stemmeflertallet.
 
Påstanden om erstatning tages efter de juridiske dommeres bestemmelse til følge som nedenfor bestemt for så vidt angår kravet om godtgørelse for svie og smerte og kravet vedrørende den mistede taske med indhold. Efter karakteren af den udøvede vold og dens begrænsede følger findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage kravet om godtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3, til følge.
 
Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 8. september 2004.
- - -
Tiltalte skal inden 14 dage betale 2.680 kr. med procesrente fra den 27. maj 2005 til F c/o advokat Else Præstegaard, Niels Hemmingsens Gade 10, 1001 København K.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog at statskassen betaler halvdelen af salæret til den beskikkede forsvarer, advokat Thorkild Høyer.
 
Højesterets dom.
I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 28. april 2005.
I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marie-Louise Andreasen, Peter Blok, Per Walsøe, Thomas Rørdam og Lars Bay Larsen.
 
Påstande
Dommen er anket af T med påstand om formildelse af straffen og frifindelse for påstanden om udvisning.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af straffen og stadfæstelse af udvisningen.
 
Anbringender
 
T har for Højesteret gjort gældende, at forhold 6 med urette er blevet henført under straffelovens § 246, 1. led, idet et kvælertag som omhandlet i dette forhold burde have været henført under straffelovens § 245, stk. 1.
Anklagemyndigheden har heroverfor anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte landsrettens henførelse af forhold 6 til straffelovens § 246, 1. led, idet kvælertaget har medført, at forurettede har været i manifest livsfare.
Supplerende sagsfremstilling
Retslægerådet har i en udtalelse af 24. november 2004 anført bl.a.:
 
»Spørgsmål 1:
 
Har F, efter Retslægerådets opfattelse, været i livsfare?
Forekomsten af punktformede blødninger på øjenlågene viser, at der har foreligget en kvælningstilstand og dermed manifest livsfare.
. . .
Spørgsmål 3:
Såfremt halsgrebet ikke blev afbrudt, ville døden så være indtrådt for F's vedkommende?
 
Et kraftigt og ikke afbrudt halsgreb vil i løbet af kort tid - formentlig i løbet af få minutter - medføre døden som følge af kvælning.«
 
Højesterets begrundelse og resultat
 
Kvælertaget i forhold 6 må karakteriseres som en vold af særlig farlig karakter og er derfor omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Den omstændighed, at der blev konstateret punktformede blødninger på forurettedes øjenlåg, og at forurettede dermed har været i »manifest livsfare«, kan ikke i sig selv begrunde, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, således at forholdet er omfattet af lovens § 246. Der foreligger heller ikke andre omstændigheder, som kan begrunde dette, og forhold 6 henføres derfor under § 245, stk. 1.
 
Højesteret finder, at fællesstraffen bør fastsættes til fængsel i 9 måneder.
 
T kom til Danmark i 1990 som 26-årig. Han har haft forskelligt arbejde og taler dansk. Han har her i landet bl.a. to mindreårige børn, som han har kontakt med, mens han efter det oplyste ikke længere har nogen familie i Somalia. Uanset at den nu begåede og tidligere kriminalitet er af alvorlig karakter, finder Højesteret efter en samlet vurdering, at der foreligger forhold, som afgørende taler mod udvisning, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. T frifindes derfor for påstanden om udvisning.
 
T har fortsat været fængslet under anken.
 
Thi kendes for ret:
Landsrettens dom ændres således, at T straffes med en fællesstraf af fængsel i 9 måneder og frifindes for påstanden om udvisning.
 
Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.