Straf for besiddelse og indsmugling af stoffer i fængsler mv.


 


Rigsadvokaten har i sin meddelelse nr. 6 fra 2006 udtalt sig om, hvor strafniveauet efter rigsadvokatens opfattelse ligger for så vidt angår besiddelse eller indsmugling af euforiserende stoffer i fængsler mv. Det skal bemærkes, at meddelelsen er rettet i juni 2007, således at de seneste lovændringer også er omtalt.

For god ordens skyld skal det nævnes, at rigsadvokaten er en del af anklagemyndigheden, og at domstolene ikke er bundet af rigsadvokatens udtalelser. De kan dog til trods herfor antages at sige noget om praksis.

Rigsadvokaten anfører på siderne 32 og 33 følgende:

4.5. Sanktionspåstande for besiddelse og indsmugling af euforiserende stoffer i fængsler mv.

Der er ikke i lov om euforiserende stoffer fastsat særlige regler for så vidt angår straffen for besiddelse af euforiserende stoffer hos indsatte i fængsler mv. I praksis anses det imidlertid for en skærpende omstændighed, at stofferne besiddes i et fængsel.

I forslaget til lov nr. 445 af 9. juni 2004 er der i forbindelse med ændringen af § 3, stk. 1, 2. pkt., i lov om euforiserende stoffer om straffen til de indsatte i kriminalforsorgens institutioner anført følgende:

"For så vidt angår de indsatte i kriminalforsorgens institutioner forudsættes det, at også de – ud over en eventuel disciplinærstraf – tillige som udgangspunkt mindst straffes med bøde, såfremt de findes i besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer. I de sager, hvor der i dag rejses straffesag og udmåles en kortere fængselsstraf for besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer i fængsler mv., forudsættes den hidtidige praksis opretholdt. Det forudsættes samtidig, at strafniveauet for mindre besiddelser af hash, typisk besiddelse af op til 10 gram, som udgangspunkt skal være det samme for indsatte i fængsler og arresthuse mv. som for andre personer, dvs. normalt bødestraf.”

For så vidt angår straffen for besiddelse af hash til eget forbrug indebar lov nr. 445af 9. juni 2004 således, at straffen for besiddelser af mindre mængder hash, typiskbesiddelse af op til 10 gram, som udgangspunkt skal være mindst en bødestraf.

I praksis straffes besiddelse i fængsler af selv meget små mængder andre euforiserende stoffer end hash med fængsel. Som det fremgår af ovenstående uddrag fra bemærkningerne til lov nr. 445 af 9. juni 2004, forudsættes denne praksis opretholdt.

Der vil dog også i forhold til de indsatte i kriminalforsorgens institutioner i særlige tilfælde kunne meddeles advarsel efter retsplejelovens § 722, stk. 1, nr. 1, eller § 900, ved førstegangsbesiddelse af op til 10 gram hash til eget forbrug, hvis det på baggrund af en konkret vurdering er mest formålstjenligt at anvende denne sanktion, og

  - hensynet til en effektiv strafforfølgning tilsiger dette, eller

- anvendelse af bødestraf vil medføre administrativt besvær, der ikke står i rimeligt forhold til sagens beskaffenhed, eller

- sociale hensyn taler for anvendelse af advarsel,

Om anvendelsesområdet for advarsler henvises til afsnit 4.3.2. ovenfor.

Det bemærkes, at den nye lempelige adgang til at meddele advarsel som følge af lov nr. 526 af 6. juni 2007 ikke får betydning for sanktionspåstandene for besiddelse af euforiserende stoffer i fængsler mv., fordi besiddelse af selv meget små (side 33) mængder andre euforiserende stoffer end hash i praksis straffes med fængsel. Denne praksis forudsættes ikke ændret ved den seneste lovændring.

For de indsatte i kriminalforsorgens institutioner fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at advarsel herudover også vil kunne komme på tale, hvis det på baggrund af en konkret vurdering af den resterende strafs længde og den indsattes sociale forhold må antages, at den indsatte ikke vil kunne betale en bøde, og en advarsel i øvrigt skønnes at være tilstrækkeligt.

Sager om indsattes besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug anmeldes som udgangspunkt til politiet, der skal afgøre, om der skal rejses tiltale, eller om overtrædelsen undtagelsesvis kan afgøres med en advarsel efter § 722, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angår besiddelse i fængsler mv. af euforiserende stoffer, herunder hash, med henblik på videreoverdragelse, er straffen fængsel. Det skal i forbindelse med strafudmålingen betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i et fængsel mv.

Indsmugling af selv små mængder euforiserende stoffer til eget eller andres forbrug i fængsler mv. straffes konsekvent med fængselsstraf. Det gælder både ved indsmugling af hash og af andre euforiserende stoffer.