Byrettens dom


Retten i ViborgD O M

afsagt den 20. juni 2007.

SS 356/2007
Anklagemyndigheden mod
T
født XX 1968

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift fra Midt- og Vestjyllands Politi er modtaget den 13. februar 2007.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.
Straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., ved den 14. august 2005, at have haft en afgørende rolle omkring anskaffelse og overlevering af ca. 500 gram kokain fra personer i Sønderjylland til AA og BB, der begge blev anholdt den 14. august 2005 på, E-45, nord for for den dansk tyske landegrænse i forbindelse med transport af kokainen. 

2.
Straffelovens § 191, stk. 1, ved i tiden fra den 3. til den 9. januar 2006, i Skive, med henblik på videresalg via CC, hvis sag behandles særskilt, af en ukendt hollandsk leverandør, at have købt 500 gram kokain til en pris af 121.000,- kr, hvor stoffet overdrages til CC til en pris af 121.000,- kr., hvor stoffet overdrages til CC den 8. januar 2006 ved -- Tanken, Holstebrovej i Skive, og efterfølgende at have solgt stoffet videre til en ukendt køber med ukendt betydeligt vederlag til følge.

3.
Straffelovens § 191, stk. 1, ved i tiden fra den 11. februar til den 14. marts 2006, at have betalt 70.000,- kr. til CC, hvis sag behandles særskilt, til finansiering af køb af 1 kg. amfetamin og 800 gram hash, der med DD som mellemmand blev købt hos EE, og efterfølgende primo marts 2006 via CC, at have solgt 500 gram af amfetaminen videre til FF, og i forening med CC, den 14. marts 2006, at have solgt yderligere 420 gram af amfetaminen til GG, alt med ukendt betydelig fortjeneste til følge og hvor der fandtes 350 gram af det resterende amfetamin i Den ---- Forening i Skive ved ransagningen den 9. maj 2006.

4.
(Omfattet af gerningsbeskrivelsen i forhold 7).

5.
Straffelovens § 191, stk. 1, ved efter den 20. marts 2006, i Skive, at have solgt 800 gram hash og 800 gram amfetamin til FF, hvis sag behandles særskilt, med ukendt betydeligt vederlag til følge.

6.
(Omfattet af gerningsbeskrivelse i forhold 5).

7.
Straffelovens § 191, stk. 1, ved den 2. april 2006 i Skive, fra en ukendt hollandsk leverandør, via FF, CC og HH, at have modtaget 500 gram Kokain til en pris af 60-70.000,- kr. samt efterfølgende med betydelig fortjeneste til følge, via FF, at have solgt 200 - 250 gram af stoffet videre, ligesom det resterende stof blev videresolgt til ukendte og 46,4 gram blev fundet i Den ---- Forening i Skive ved ransagning den 9. maj 2006.

8.
(Omfattet af gerningsbeskrivelsen i forhold 7).

9.
(Omfattet af gerningsbeskrivelsen i forhold 7).

10.
Lægemiddelloven og lov om forbud mod visse dopingmidler § 3, jf. § 2, jf. § 1, ved den 9. maj 2006, på bopælen, ---- i Skive og i Den ---- Forening i Skive at være fundet i besiddelse af 400 stk. Ephedrin tabletter og 5 stk. Metehandrostenolon tabletter.

11.
Våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, ved den 9. maj 2006 kl. 10.40 på bopælen ---- i Skive, uden politiets tilladelse, at have besiddet 4 stk. skarpe patroner (pistolammunition) kaliber 6.35.

Anklagemyndigheden har påstået forholdene for overtrædelse af straffelovens § 191 samlet henført under straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt.

Anklagemyndigheden har desuden i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, påstået konfiskation af kontant 88.000,- kr. og i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, påstået konfiskation af 1 pesolavægt, 46,4 gram kokain, 350 gram amfetamin, 1 pose med salgsposer, 1 papkasse, 400 stk. Efedrin-tableter og 5 stk. Metahandrostenolon-tabletter samt 4 skarpe patroner.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om udvisning med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 22, nr. 4, jf. § 32, stk. 2, nr. 5.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han dog har erkendt forholdene 10 og 11, ligesom han i forhold 3 og forhold 7 har erkendt, at det fundne henholdsvis 350 gram amfetamin og 46,4 gram kokain var placeret af ham i Den --- Forenings lokaler.

 
-------------------------------
Forklaringer og anden bevisførelse udeladt
-------------------------------Udlændingeservice har den 12. januar 2007 afgivet en udtalelse om udvisningsspørgsmålet. Heri anføres blandt andet, at tiltalte er statsløs palæstinenser fra Libaon. Videre hedder det blandt andet:

"T er tidligere straffet for anden kriminalitet.
Pågældende har været varetægtsfængslet siden 10. maj 2006.

Opholdsgrundlag og længde


T indrejste i Danmark den 29. juni 1990, hvor han søgte asyl. Den pågældende blev den 27. december 1991 meddelt opholdstilladelse i Danmark efter den dagældende udlændingelovs § 7, stk. 1. Pågældendes opholdstilladelse er senest den 30. maj 1995 forlænget tidsubegrænset.

Udvisningshjemmelen


Udlændingeservice er af den opfattelse, at opholdets karakter fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i den dagældende udlændingelovs § 22, nr. 4.

Efter den dagældende udlændingelovs § 22, nr. 4, kan en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 7 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8, udvises, hvis udlændingen efter lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191 eller § 290, når udbyttet er opnået ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer eller straffelovens § 191, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter.

§ 26-forhold


Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de i udlændingelovens § 26, stk. 1. nævnte forhold kan antages at gøre en beslutning om udvisning særlig belastende for T, skal servicen bemærke følgende:

Ad § 26, stk. 1, nr. 1


Pågældende indrejste i Danmark i 1990 som 22-årig. Pågældende har efter sin ankomst til Danmark gået til sprogundervisning gennem flere år. Han har yderligere deltaget i 3 AMU-kurser, men har aldrig været tilknyttet arbejdsmarkedet. Han ernærer sig således ved bistandshjælp.

Han oplyser videre, at han ikke er medlem af foreninger, men han dyrker lidt motion i et fitnesscenter.

Ad § 26, stk. 1, nr. 2

Pågældende oplyser, at han i 1996 og 1997 er blevet behandlet for nogle psykiske problemer. Derudover lider han af dårlig ryg og dårlige knæ, som efter pågældendes udsagn stammer fra hans tidligere fængselsophold i Libanon.


Ad § 26, stk. 1, nr. 3


Pågældende bor her i landet med sin nu danske kone og deres 5 fællesbørn. Pågældende har videre til sagen oplyst, at han har en større omgangskreds her i landet, som omfatter både indvandrere fra Mellemøsten og danskere.

Ad § 26, stk. 1, nr. 4


En eventuel udvisning af T vil ikke have nogen opholdsmæssige konsekvenser for herboende personer.

Ad § 26, stk. 1, nr. 5


Pågældende har stadig sin moder samt 6 søskende i Libanon, men ikke derudover venner eller familie i Libanon. Han taler jævnligt i telefon med sin moder samt den søster og bror, som stadig bor hjemme hos moderen. Pågældende har ikke været på ferieophold i Libanon eller omkringliggende lande efter sin ankomst til Danmark. Pågældende taler og forstår arabisk, men som følge af hans korte skolegang er han meget dårlig til at skrive sproget.

Ad § 26, stk. 1, nr. 6

Særligt vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for, at T uden for de i § 7, stk. 1 og 2 (asylbegrundede forhold), nævnte tilfælde vil lide overlast i det land, hvor han efter udvisningen kan ventes at tage ophold, skal Udlændingeservice bemærke, at vi ikke efter de i sagen foreliggende oplysninger finder, at der er risiko for, at den pågældende vil blive udsat for særlig byrdefulde straffeforanstaltninger ved tilbagevenden til Libanon, eller for at T dér vil blive straffet for den samme lovovertrædelse, som han måtte blive dømt for i Danmark, idet en eventuel straf for overtrædelse af straffelovens § 191 efter det oplyste ikke ses at medføre straf efter den libanesiske straffelovs artikel 19.

Efter den libanesiske straffelovs artikel 27, kan en libaneser eller udlænding i øvrigt ikke straffes for kriminalitet begået i udlandet, såfremt forholdet er pådømt og straffen udstået, og såfremt forholdet ikke tilhører de i artikel 19 nævnte tilfælde.

Efter den libanesiske straffelovs artikel 19, kan handlinger begået i udlandet straffes i Libanon, såfremt dette drejer sig om kriminalitet mod statens sikkerhed, kriminalitet mod luftfartssikkerhed, såfremt kriminaliteten berører havne eller lufthavnes faciliteter, eller hvis formålet med kriminaliteten er at tvinge Libanon til at foretage en handling eller udenlade at foretage en handling.

Udtalelse om udvisningsspørgsmålet


Det bemærkes indledningsvist, at det følger af bestemmelsen i den dagældende udlændingelovs § 26, stk. 2, at en udlænding kan udvises efter § 22, nr. 4-7, medmindre de i stk. 1 nævnte forhold taler afgørende derimod.

På baggrund af anklagemyndighedens oplysninger om kriminalitetens karakter, og om at den pågældende forventes idømt en frihedsstraf af mere end 2 års varighed sammenholdt med de i den dagældende udlændingelovs § 26, stk. 1 nævnte hensyn, kan Udlændingeservice tiltræde anklagemyndighedens indstilling om udvisningsspørgsmålet.
"


Tiltalte er tidligere straffet, heraf senest ved dom af 6/ 12 2000 for cigaretsmugling samt hæleri med fængsel i 2 år. Prøveløsladt den 2/ 10 2003. Reststraf 430 dage. 2 års prøvetid.

Tiltalte blev ved ovennævnte dom frifundet for en påstand om udvisning.

Rettens bemærkninger:

I forholdene 1 og 5 frifindes tiltalte efter anklagemyndighedens påstand.

Vedrørende forhold 2 bemærkes:

Der er i de telefonsamtaler, som er aflyttet fra vidnet CCs telefon en nøje tidsmæssig sammenhæng mellem vidnets samtaler med transportøren af kokainen og vidnets samtaler med tiltalte. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte er den "kæreste", der kørte vidnet hen til mødestedet ved ------ tanken i Skive medbringende 121, hvilket må antages at betyde 121.000 kr. Både efter aflytningerne og efter vidnets erkendelse var det denne "kæreste", der skulle have "tingene". På dette grundlag anser retten tiltalte skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 3 bemærkes:

Efter tiltaltes egen erkendelse har han i Den ---- Forening gemt de 350 g. amfetamin, der blev fundet på nævnte sted ved ransagningen den 9. maj 2006, ligesom han ikke ses at have bestridt, at stoffet hidrørte fra en handel med 1 kg. amfetamin. Efter tiltaltes egen erkendelse har han i et enkelt tilfælde medvirket til en handel angående 70-100 g. amfetamin, idet han medvirkede til udlevering heraf til FF. Tiltalte har videre forklaret, at ingen andre end han selv, imamen og rengøringskonen havde nøgle til det sted, hvor amfetaminen var gemt. Herefter, og idet vidnet CC har bekræftet, at den, der gemte amfetaminen også var den, der finansierede handlen samt videre idet vidnet CC i den aflyttede telefonsamtale med GG direkte henviser til, at det er hans svoger, der sælger, må retten lægge til grund, at tiltalte, muligt i fællesskab med CC, har finansieret indkøbet af det i dette forhold angivne amfetamin samt at tiltalte har opbevaret dette, og i et vist omfang har medvirket til salg heraf. Med den begrænsning, der følger af det anførte, og idet bemærkes, at tiltalte frifindes for den del af forholdet, der angår hash, idet der ikke er afgivet forklaringer herom, anses tiltalte i øvrigt for skyldig i forholdet. Det lægges efter det forklarede til grund, at amfetaminen har været af relativt beskeden styrke, idet den må antages at være opblandet. Efter bevisførelsen kan retten ikke udelukke, at opblandingen er sket allerede ved tiltaltes erhvervelse af stoffet, hvorfor dette lægges til grund ved strafudmålingen.

Vedrørende forhold 7 bemærkes:

Efter tiltaltes egen erkendelse har han i Den ---- Forening gem de 46,4 g. kokain, der blev fundet på nævnte sted ved ransagningen den 9. maj 2006, ligesom han ikke har bestridt, at stoffet hidrørte fra et større kvantum. Han har her ud over erkendt i et tilfælde at have haft til hensigt at sælge et kvantum kokain på 50 gram til FF. Herefter samt efter FF's detaljerede forklaring, som retten, uanset at den er afgivet uden forhold af strafansvar, ikke finder nogen grund til at betvivle, anser retten tillige tiltalte for skyldig i dette forhold.

Vedrørende forholdene 10 og 11 bemærkes: 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 år, jf. straffelovens § 191, stk. 1 og lægemiddellovens § 104, stk. 1, nr. 1, jf. § 39, lov om forbud mod visse dopingmidler § 4, stk. 1, jf. § 3, jf. § 2, jf. § 1 samt våbenlovens § 10, skt. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Konfiskation

Det lægges på baggrund af de forhold, som tiltalte er dømt for til grund, at det forefundne kontantbeløb hidrører fra fortjeneste ved det skete salg af narkotika. Det bemærkes herved, at tiltaltes forklairng om, at beløbet hidrører fra tidligere domfældelse for cigaretsmugling ikke kan passe, eftersom de fleste af de fundne pengesedler er af datoer nyere end smuglingsforholdene. Hos tiltalte konfiskeres herefter 88.000 kr. jf. straffelovens § 75, stk. 1.

I medfør af straffelovens § 75, stk. 2 tages den øvrige del af konfiskationspåstanden ligeledes til følge, som nedenfor bestemt.

Udvisning

Ved afvejningen af de relevante hensyn, jf. udlændingelovens § 26 må det under hensyn til art. 8 i Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder indgå med særlig vægt, at tiltalte her i landet har en arabisk født ægtefælle og 5 mindreårige børn, der efter det oplyste har opnået dansk statsborgerskab. Det er også af betydning, at tiltalte ikke siden ankomsten til Danmark har været på besøg i Libanon, men tiltalte har dog fortsat sin moder og 6 søskende boende i Libanon, og han er jævnligt i telefonisk kontakt med i hvert fald en del af denne familie. han taler og forstår også fortsat arabisk.

Overfor de anførte hensyn står, at tiltalte, der tidligere er idømt længerevarende straffe for anden kriminalitet, nu til dels som bagmand er fundet skyldig i handel og andre aktiviteter med hensyn til store mængder af hård narkotika. Ved afvejningen af tiltaltes omfattende kriminelle virke over for oplysningerne om tiltaltes familieforhold, finder retten herefter, at de forhold, som er nævnt i udlændingelovens § 26, stk. 1, ikke taler afgørende mod udvisning, jf. stk. 2, herunder ej heller det proportionalitetshensyn, der gælder i h.t. Den Europæiske Konvention om Menneskerettigheder. Påstanden om udvisning for bestandig tages derfor til følge, jf. udlængindelovens § 49, stk. 1, jf. § 22, nr. 4, jf. § 32, stk. 2, nr. 5.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 9. maj 2006, herunder i isolation fra den 10. maj 2006 til den 5. juli 2006.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 år.

Hos tiltalte konfiskeres 88.000 kr., 1 pesolavægt, 46,4 gram kokain, 350 gram amfetamin, 1 pose med salgsposer, 1 papkasse, 400 stk. Ephedrin-tabletter og 5 stk. Metehandrostenolon-tabletter samt 4 skarpe patroner.

Tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Bybjerg Nielsen


s5607d.dtd/live


Landsrettens dom


UDSKRIFT

af

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET


_______________ 

D O M

 

afsagt den 8. november 2007 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Kristian Petersen, Henrik Twilhøj og Jens Nørtved (kst.) med domsmænd) i ankesag S-0272-08

Anklagemyndigheden
mod
T
født den XX 1968.
(advokat Michael Juul Eriksen, Åbyhøj)

Retten i Viborg har den 20. juni 2007 afsagt dom i 1. instans (SS 356/2007).

Tiltalte T har påstået frifindelse i forhold 2, 3 og 7 samt frifindelse for påstanden om udvisning og påstanden om konfiskation af 88.000 kr.

Tiltalte har i øvrigt påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med tiltalen i forhold 3, at forhold 2, 3 og 7 samlet henføres under straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., samt i øvrigt skærpelse.

Dommen af 6. december 2000, hvorved tiltalte blev straffet med fængsel i 2 år, er stadfæstet ved Vestre Landsrets ankedom af 19. december 2002.

Tiltalte er tillige tidligere straffet ved Østre Landsrets ankedom af 30. marts 2000 med fængsel i 1 år og 6 måneder for overtrædelse af særlig grov karakter af toldloven, jf. straffelovens § 289.

Tiltalte og vidnet HH har for landsretten i det væsentlige forklaret som i første instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at 55.000 kr. af det beslaglagte beløb på 88.000 kr. stammer fra cigaretsmugling. De resterende 33.000 kr. har han løbende lagt til side af sin bistandshjælp. Han har tidligere lånt nogle af pengene ud til CC og fået dem tilbage. De stoffer, som han tog fra C for at få de udlånte penge tilbage, hentede han i kælderen hos CC's mor.

Til forhold 2 har tiltalte supplerende forklaret, at CC ikke selv ejer en bil. Han kører derfor ofte for CC, der har epilepsi. Den 9. januar 2006 skulle CC hente 15.000 kr. hos ham. Det var penge, som CC skulle låne.

Til forhold 3 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan forklare nærmere om, hvorfor CC har omtalt ham i en telefonsamtale med GG den 14. marts 2006. Han har aldrig solgt stoffer, og han er ikke uvenner med CC.

Til forhold 7 har tiltalte supplerende forklaret, at telefonsamtalen med CC den 2. april 2006 kl. 14.45 handler om de penge, som CC skylder ham. Samtalen med CC samme dag kl. 15.28 vedrører et møde med FF. Mødet drejede sig om den kokain, som han havde taget fra CC for at få sine penge. Kokainen tilhørte HH.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han boede sammen med sin kone og sine 5 børn, indtil han blev fængslet. Børnene forstår ikke arabisk. De taler dansk i hjemmet. Hans familie kan ikke rejse til Libanon. Han har ikke kontakt med sine søskende i Libanon.

Vidnet HH har supplerende forklaret, at tiltalte og FF er hans bekendte, de er ikke hans venner. Han har ikke selv handlet stoffer med tiltalte, men FF har to gange fortalt ham, at tiltalte har leveret 500 g. kokain. I alt 1 kg. kokain. Han opbevarede kokaion for FF. FF har også fortalt, at han har købt 800 g. amfetamin og 800 g. hash af tiltalte. Han opbevarede også dette stof for FF. Han tvivler dog på rigtigheden af FF's oplysninger, idet tiltalte, der er ven med vidnets far, ikke er typen, der handler med narkotika. Han har aldrig talt om narkotika med tiltalte, heller ikke i telefon.

Foreholdt sin forklaring for byretten har han forklaret, at de 800 g amfetamin ifølge FF ikke var købt af tiltalte, men købt af C, der også hedder C... til fornavn.

Han kender GG, der i april 2006 skulle have leveret 500 g. kokain. Den kokain opbevarede han også for FF. Kokainen var leveret fra Holland. NN er hans tidligere chef. CC skyldte NN penge. I den forbindelse blev der sat penge fra CC ind på NNs konto.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tiltalte havde, da han blev anholdt den 9. maj 2006, gem 88.000 kr. på sin bopæl, ligesom han opbevarede 45,5 g. kokain og 350 g amfetamin i en moske, hvor han arbejdede. De gemte pengesedler havde spor af kokain. Tiltalte, der modtog bistandshjælp, har ikke givet en rimelig forklaring om baggrunden for, at han var i besiddelse af de nævnte stoffer og penge.

FFs forklaring for byretten til forhold 7 støttes af telefonoplysningerne fra den 2. april 2006 om samtaler mellem FF og CC og mellem CC og tiltalte.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 2, 3 og 7 som sket ved byrettens dom.

Det er således heller ikke for landsretten bevist, at tiltalte i forhold 3 har deltaget i køb af 800 g. hash eller har deltaget i overdragelse af amfetamin i et større omfang, end byretten har lagt til grund.

Efter en samlet vurdering af karakteren af forhold 2, 3 og 7, herunder arten og mængden af den omhandlede narkotika, den tidsmæssige sammenhæng mellem forholdene og tiltaltes overordnede rolle i disse, henføres forholdene under straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt.

Efter arten og mængden af narkotika samt tiltaltes rolle i forhold 2, 3 og 7 er straffen passende udmålt til fængsel i 6 år.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at der hos tiltalte er sket konfiskation af 88.000 kr.

Om udvisningsspørgsmålet udtaler 4 voterende herefter:

Tiltalte har haft lovligt ophold i Danmark i 16 år. Hans ægtefælle, som han samlever med, er dansk statsborger, ligesom deres fem fællesbørn, der er mindreårige, er danske statsborgere. Han taler dansk, har venner og familie i Danmark og har ikke efter sin ankomst til Danmark været i Libanon eller omkringliggende lande. Han er ikke tidligere straffet for narkotikakriminalitet.

Uanset grovheden af forhold 2, 3 og 7 finder vi på denne baggrund, at de forhold, de er anført i udlændingelovens § 26, stk. 1, efter en samlet bedømmelse afgørende taler imod udvisning, jf. bestemmelsens stk. 2. Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte for påstanden om udvisning.

2 voterende udtaler:

Tiltalte var 22 år, da han kom hertil, hans ægtefælle er tidligere libanesisk statsborger, han taler og forstår arabisk og hans mor, som han har kontakt til, bor i Libanon. Han har trods sin langvarige ophold her ikke opnået tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi finder derfor, at de forhold, der er anført i udlændingelovens § 26, stk. 1, ikke taler afgørende imod udvisning, jf. bestemmelsens stk. 2, eller at udvisningen vil være i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 8, stk. 1 og 2, når henses til tiltaltes tidligere straffe og den grove kriminalitet, som tiltalte nu er fundet skyldig i. Vi stemmer derfor for at stadfæste dommens bestemmelse om udvisning.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har været frihedsberøvet under anken.

 

T h i   k e n d e s   f o r    r e t:


Byrettens dom ændres, således at tiltalte frifindes for påstanden om udvisning.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Kristian Petersen                      Henrik Twillhøj                             Jens Nørtved (Kst.)

dfr.                                     ----------------------------

Uden betaling.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Veste Landsret,
Viborg den 9. november 2007.

Niels Erik Nielsen

Retssekretær