Lov nr. 712 af 25. juni 2010

Betænkning afgivet af Folketingets Retsudvalg 20. maj 2010
 

 


Lovforslag nr. 184 af 24. marts 2010 

om

ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

 

(Udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 496 af 17. juni 2008, § 4 i lov nr. 500 af 17. juni 2008 og § 5 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og senest ved § 3 i lov nr. 536 af 26. maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 78 a, stk. 1, ændres »indtil 3 måneder« til: »indtil 5 måneder«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010 og finder anvendelse på personer, der idømmes fængselsstraf efter denne dato.

§ 3

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed