Retsudvalget 2009-10
REU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 282
Offentligt

785208_0001.png
785208_0002.png
785208_0003.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
15. januar 2010Administrationsafde-lingen2009-0091-0321AKJ42927
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 282 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. december 2009.
Brian Mikkelsen/John Vestergaard
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 282 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Ministeren bedes oplyse, om antallet af fængselslærer ogtimelærer, der skal afskediges og hvilke konsekvenser det harfor undervisningen af de indsatte.”

Svar:

Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at der i forbindelse medden udmeldte besparelse på Kriminalforsorgens område lægges op til, atfængslerne sparer i alt tre årsværk (fængselslærere) og 100.000 kr. påtimelærere. Besparelsen på undervisning er aktuel i fire fængsler. De øv-rige 11 fængsler opretholder således den eksisterende bevilling på under-visnings- og uddannelsesområdet.Besparelsen fordeler sig således, at Statsfængslet Midtjylland nedlæggeren fængselslærerstilling, Statsfængslet Møgelkær nedlægger en fængsels-lærerstilling, Statsfængslet på Søbysøgård sparer i alt 100.000 kr. påtimelærere og Statsfængslet på Kragskovhede nedlægger en fængselslæ-rerstilling.For så vidt angår besparelsen iStatsfængslet Midtjylland,er denne kobletsammen med en ændring i klientellet. Det er således besluttet, at en del affængslet (det tidligere Kærshovedgård) ligesom før i tiden kun skal husekorttidsdømte. Disse indsatte kan typisk ikke nå at påbegynde et egentligtuddannelsesforløb. Fængslet har oplyst, at såfremt det viser sig, at derblandt de indsatte på afdelingen skulle være et særligt uddannelsesbehov,vil den pågældende indsatte efter en konkret vurdering kunne flyttes tilen anden del af fængslet (det tidligere Nr. Snede), som fortsat har denfulde normering på undervisningsområdet.ForStatsfængslet Møgelkærdækker nedlæggelsen af en lærerstilling overen omprioritering af ressourcerne blandt andet med henblik på at kunnevidereføre VOKS-modellen (vejlednings- og kompetenceundervisnings-system for indsatte på blandt andet erhvervsskolerne). Baggrunden fordenne omprioritering er, at fængslet i de år, hvor VOKS-modellen harværet under udvikling, har haft en ekstraordinær bevilling til ordningen,blandt andet i form af lærerårsværk. Nu er modellen færdigudviklet for såvidt angår de åbne fængsler, hvorfor den ekstraordinære bevilling bort-falder. VOKS skal nu overgå til almindelig drift med de personalemæssi-ge ressourcer, som fængslet råder over. Statsfængslet vurderer, at VOKS-modellen også i driftsfasen koster ekstra indsatser, og der afsættes derfor2
midler til vejledningen, der tages fra undervisningen. Såvel vejledningsom undervisning har til formål at sikre en bedre uddannelse af de indsat-te, og fængslets disposition synes ikke at svække den samlede uddannel-sesindsats ud over den ændring, bortfaldet af den ekstraordinære bevil-ling naturligt må medføre.Statsfængslet på Kragskovhedeudmøntes besparelsen ved, at en ube-sat lærerstilling ikke genbesættes.Statsfængslet på Søbysøgaardbetyder besparelsen på 100.000 kr. tilaflønning af timelærere, at det ugentlige antal undervisningslektioner re-duceres med 4-6 lektioner.Det tilføjes, at Statsfængslet Østjyllands budgetlægning for 2010 indebæ-rer en udvidelse af undervisningsområdet.Direktoratet for Kriminalforsorgen vil have særligt fokus på, at undervis-ningen også fortsat er på et fornuftigt niveau.
3