Advokater har ret til at medbringe computer under fængselsbesøg


 

En advokat medbragte sin computer (en bærbar pc) i Statsfængslet Østjylland, hvor han skulle besøge en klient i den særlig sikrede afdeling i fængslet (Afdeling E).

Da fængselspersonalet blev bekendt med, at advokaten ønskede at medbringe computeren ind til besøget, fik han oplyst, at han ikke måtte dette, og at han derfor skulle henlægge den i et skab, hvor pårørende til indsatte henlægger genstande, som de ikke må medbringe under besøget hos de indsatte.

Da det var til ulempe for advokatens arbejde med at hjælpe den indsatte med at skrive en klage over fængslet, klagede advokaten til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, over afgørelsen ved brev af 12. september 2007.

Ved brev af 9. oktober 2007 svarede Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, under journalnummer 2007-306-00330-0011 advokaten således:

 
 
"Vedrørende Deres j. nr. 1003836, visitation ved besøg af klient i Statsfængslet i Østjylland

Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, har modtaget Deres henvendelse af 12. september 2007, hvor De klager over, at De har været udsat for forskelsbehandling i forbindelse med visitation forud for et besøg hos Deres klient i Statsfængslet Østjylland.

Direktoratet har den 19. september 2007 telefonisk kontaktet sikkerhedsafdelingsleder Lars Ricardy, Statsfængslet Østjylland, der beklager det af Dem skitserede hændelsesforløb.

Fængslet har endvidere oplyst, at det er praksis, at advokater gerne må medtage pc'ere under besøg. Fængslet skal derfor beklage, at De er blevet nægtet dette.

Direktoratet kan tilslutte sig fængslets beklagelser.

For så vidt angår Deres anmodning om kopi af høringssvar fra relevante faglige organisationer i forbindelse med fastslæggelse af procedurer for kontrol med fagpersoner i henhold til artikel 54.10 i De europæiske Fængselsregler skal direktoratet henvise til direktoratets brev af 26. marts 2007

 

Med venlig hilsen

Anja Eliassen ..."

 

Afgørelsen fra Direktoratet for Kriminalforsorgen synes at ligge på linje med praksis ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol. I afgørelsen Campbell mod Det forenede Kongerige fandt domstolen, at breve fra advokater til indsatte ikke måtte åbnes af fængselsmyndighederne, uden at der var en konkret mistanke om, at korrespondancen blev anvendt til strafbar aktivitet eller var en trussel mod fængselssikkerheden. En indsat skal kunne henvende sig til en advokat, uden at frygte, at fængselsmyndighederne kan få indseende i, hvad korrespondancen drejer sig om. I den foreliggende sag fandt domstolen, at det er særligt påkrævet, at advokaten og den indsatte kan kommunikere uforstyrret i sager, der vedrører klager over fængselsmyndighederne.

Bemærk, at direktoratets skrivelse vedrører "advokater" og ikke kun "forsvarere". Advokatens rettigheder forringes således ikke af, at denne ikke møder i fængslet i sin egenskab af forsvarer for den indsatte. Denne stemmer i øvrigt også overens med afgørelsen fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Se i øvrigt kommentarerne til straffelovens § 124, stk. 4, hvoraf det fremgår, at det ikke er "uberettiget", når en advokat medtager sin mobiltelefon i et fængsel eller arresthus.