Advokaters adgang til at medtage
mobiltelefoner i arresthuse og fængsler
 

 
Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

5. april 2008


Arresthuset i Esbjerg havde udviklet sin egen praksis, hvorefter personalet i strid med straffuldbyrdelsesloven forbød advokater at medtage disses mobiltelefoner under besøg hos de indsatte i arresthuset.

Det kan forringe en sigtets mulighed for et effektivt forsvar, at en advokat under møde med sin klient i et arresthus ikke kan sætte sig i forbindelse med andre - herunder for eksempel sit kontor, sine kolleger, anklagemyndigheden eller retten. Det kan for eksempel være nødvendigt for advokaten at bede sit kontor at undersøge praksis inden for det område, som sigtelsen handler om. Nogle gange er der fastsat en kort frist, inden for hvilken advokaten skal reagere for eksempel i forbindelse med indkaldelse af vidner. Det kan således have stor betydning for advokaten, at han har mulighed for direkte via mobiltelefon at sætte sig i forbindelse med sit kontor under et møde med sin klient i et fængsel eller arresthus.

Landsforeningen KRIM har ved brev af 11. februar 2008 klaget til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen over, at en advokat blev nægtet at medbringe mobiltelefon i arresthuset.

Nedenfor gengives direktoratets afgørelse af 27. marts 2008 med journalnummer 2008/533/00042-0004. Direktoratet skriver: 
 

"Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen har modtaget Deres brev af 11. februar 2008 vedrørende klage over aflevering af Deres mobiltelefon til personalet under besøg hos Deres klient i Arresthuset i Esbjerg.

Den 26. februar 2008 skrev direktoratet til Arrestinspektøren ved Arresthuset i Esbjerg og bad om en udtalelse. Den 14. marts 2008 har direktoratet modtaget en udtalelse fra Arrestinspektøren ved Arresthuset i Esbjerg hvori Arrestinspektøren beklager, at De måtte aflevere Deres mobiltelefon. Arrestinspektøren har bedt Arrestforvareren om at indskærpe reglen om mobiltelefoner for den pågældende ansatte og arresthusets øvrige ansatte generelt.

Direktoratet foretager derfor ikke mere i sagen.


Med venlig hilsen

Maria Lazzaro"


Af punkt 3.4.9. i bemærkningerne til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven. (Højere bøder i narkosager og kriminalisering af at besidde mobiltelefoner i fængsler m.v.), fremsat den 28. marts 2007 af justitsministeren, fremgår under punkt 3.4.9. blandt andet følgende:
 

"Kriminalforsorgen agter tillige at ændre de gældende administrative regler for forsvareres almindelige adgang til at medbringe en mobiltelefon ved besøg i arresthuse og lukkede fængsler. Det forudsættes herved, at der fastsættes regler, som sikrer, at forsvarere fortsat kan medtage en mobiltelefon ved klientbesøg i arresthuse og lukkede fængsler, dog kun på betingelse af, at forsvareren i forbindelse med besøget fremviser mobiltelefonen, således at det kan dokumenteres, at den bliver taget med ud af institutionen efter besøget, og eventuelt lader mobiltelefonen registrere. Tilsvarende forudsættes det, at personer fra politi og anklagemyndighed, som har adgang til arresthuse mv. i forbindelse med behandling af straffesager mv., vil kunne medtage deres mobiltelefoner. ..."

 
Se hele lovteksten her.