Kriminalforsorgens såkaldte "nultolerance" giver flere disciplinære problemer i fængslerne - Indsattes narkomisbrug kan være et forsøg på at modvirke de skadelige virkninger af en usund fængselstilværelse

 


Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

5. december 2010Mange forskere antager, at afhængighed af narkotiske stoffer er en sygdom. Denne antagelse bygger navnlig på forskning, hvor det har vist sig, at forsøgsdyr, der har haft adgang til narkotika, bliver afhængige af stoffet og til stadighed forsøger at få fat i mere narkotika.

Straffelovgivningen bygger grundlæggende på en teori om, at narkotikamisbrug er en sygdom, og at afhængigheden af narkotika skal begrænses ved at fratage stofferne fra de stofafhængige.

Kriminalforsorgen bruger omfattende ressourcer på at sikre, at indsatte i fængsler og arresthuse afskæres fra adgangen til narkotiske stoffer. Dette sker navnlig ved at visitere de indsatte og disses besøgende for på denne måde at begrænse, at stoffer finder vej ind i fængslerne.

Som led i regeringens såkaldte "nultolerance" overfor indsatte, der begår fejltrin under afsoningen, har kriminalforsorgen gennemført en række indgribende tiltag, hvor der lægges større vægt på straf og kontrol end tidligere. Med handleplanen "Kampen mod narko” blev der i løbet af 2004 iværksat forskellige tiltag for at begrænse stofmisbruget i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Blandt andet blev der i straffuldbyrdelsesloven indført en generel adgang til at foretage stikprøvevis urinprøvekontrol af indsatte i Kriminalforsorgens institutioner uden krav om forudgående mistanke. Udgangsreglerne blev samtidig skærpet med henblik på, at indsatte i mindre grad skulle have lov til at komme på ledsaget eller uledsaget udgang.

Den stikprøvevise urinprøvekontrol uden krav om forudgående mistanke rettes mod alle indsatte i fængsler og arresthuse. Der er derfor opstået det paradoks, at personer, der ikke har et narkotikamisbrug, underkastes behandling mod narkotikamisbrug, medens de opholder sig i et fængsel eller arresthus.

Regeringens indsats har indtil videre medført flere disciplinære problemer i fængslerne og arresthusene.

I et svar på spørgsmål nr. 1411 stillet af Folketingets Retsudvalg den 17. august 2010 svarer Justitsministeriet i skrivelse af 15. september 2010 blandt andet, at kriminalforsorgen gennem de senere år har fået flere disciplinære problemer end tidligere. Antallet af disciplinære reaktioner er næsten fordoblet over en periode på 10 år.

Nogle vil sikkert undre sig over, at nultolerance overfor indsattes uhensigtsmæssige adfærd samt indsatsen mod narkotika i fængslerne har ført til stigninger i de disciplinære reaktioner mod de indsatte og ikke i stedet til et fald i reaktionerne, idet man kunne forestille sig, at et gennemkontrolleret og narkofrit fængsel fungerer bedre end et fængsel, hvor de indsatte har større frihed og lettere kan få fat i narkotika.

Psykolog Bruce Alexander, Simon Fraser University i British Columbia, begyndte på et tidspunkt at undre sig over, at afhængighed af narkotika blev set på som en sygdom. Han mente, at årsagen til, at mennesker misbruger narkotika måske kunne være en anden. Han overvejede, om forsøgsdyrenes interesse for og afhængighed af de narkotiske stoffer kunne have sammenhæng med dyrenes placering i de kedelige metalbure, som forsøgsdyr placeres i, medens forsøget foregår.

I 1981 indrettede Bruce Alexander et stort rottebur på 200 fod (cirka 19 kvadratmeter), hvor mellem 16 og 20 rotter skulle opholde sig under de mest muligt optimale forhold for rotter. Der var rigeligt med føde, rotterne havde adgang til stimulerende aktiviteter. De havde for eksempel mulighed for at grave. Han tilstræbte, at rotterne skulle have de bedst tænkelige livsvilkår i det store bur. Han installerede to haner i buret. Den ene gav adgang til en morfinopløsning. Den anden gav adgang til almindeligt drikkevand. 

Bruce Alexander indrettede tillige en række traditionelle kedelige laboratoriebure. I disse bure placerede han også en hane, som gav adgang til morfinopløsning og en anden, som gav adgang til almindeligt drikkevand.

Det viste sig, at rotterne, som var i det store bur efterhånden fravalgte morfinopløsningen og i stedet drak vand fra vandhanen. Rotterne i de almindelige bure blev efterhånden afhængige af morfinen.

Se nærmere om forsøget i artiklen "Effects of early and later colony housing on oral ingestion of morphine in rats" af Alexander, B.K., Beyerstein, B.L., Hadaway, P.F., and Coambs, R.B i tidsskriftet "Pharmacology Biochemistry and Behavior", Vol 15, issue 4, 571-
576, 1981.

Bruce K. Alexander er også forfatter til bogen "The Globalisation of Addiction: A Study in Poverty of the Spirit", som udkom i 2008. Her redegør Bruce K. Alexander for sin teori om afhængighed som et fænomen, der hænger tæt sammen med socioøkonomiske og kulturelle samfundsforhold.

Bruce K. Alexander peger i bogen blandt andet på, at afhængighed er en håndteringsstrategi overfor de psykiske smerter, som mennesker oplever, når de mister deres relation til andre mennesker for eksempel deres slægtsfællesskab eller andre relationer, der giver mening og sammenhæng i tilværelsen. Han mener, at den såkaldte globalisering fører til såkaldt "dislocation" hos flere og flere mennesker, og at flere og flere derfor bliver afhængige for eksempel af narkotika.

Rotter, som placeres i kedelige bure i laboratorier, er ifølge Bruce K. Alexander "dislocated", og derfor udsat for at blive afhængige af stoffer.     

Bruce K. Alexanders forskningsresultater giver anledning til at overveje, om mennesker, der placeres i triste omgivelser i fængsler, reagerer på samme måde som rotter, der placeres i triste bure. Det kan vel også diskuteres, om en fængselstilværelse med mange kropsvisitationer og anden nedværdigende behandling af de indsatte kan være så abnorm, at indsatte, der er mere eller mindre bedøvede af narkotiske stoffer, kommer igennem fængselsopholdet med færre ar på sjælen, end indsatte, der ikke er bedøvede af stoffer og dermed i højere grad registrerer forholdene i fængslet - herunder overgreb fra fængselspersonalet i form af nærgående kropsvisitationer mv.