2. september 1745

Frdg. anl. hvorledes Ungdommen som førend deres Konfirmation og
imidlertid de dertil præpareres, begaa Leiermaal, skal anses og straffes.


Vi Christian den Sjette, osv. G. v.: Da det er fornummet, hvorledes det
baade udi Vore Riger Danmark og Norge ofte og aarligen forefalder, at unge
Mennesker iblandt gemene Folk før deres Konfirmation, og før eller under deres
Præparation, begaa Leiermaal, saa at de enten konfirmeres ofte efter
Barselsengen, eller ganske grov svanger, paa den Tid de skulle forny deres Daabs
Pagt, imedens deres Kjøds Uterlighed er aabenbar for hele Menigheden; da det
derforuden hænder sig, at endog saadanne Folk, ligesom til Belønning for deres
Ondskab, paastaa, at der skal hastes med dem, Præparationen afkortes og
Konfirmationen meddeles, skjøndt de ikke ere tilstrækkeligen oplyste, og ofte
ikke kunne læse i Bog, og, naar Præsten ikke vil føie dem eller Forældrene
derudi, da skriges der over ugudelig Haardhed, beraabes paa Dødsfare i deres
Barselseng, og Præsten skyldes for, at være Aarsag i deres Beskjæmmelse,
saasom de ville ægte hinanden; herforuden befindes det og, at saadanne
Kvindemennesker undertiden gjøre Barsel før Konfirmationen, og undertiden
strax efter, da de konfirmeres en Søndag, gaa strax til Guds Bord og kopuleres
strax derpaa, saa at deres i saa Maader begangne Uterlighed ei alene bliver
aabenbare for hele Menigheden, og en stor Forargelse for andre, men endog
saadan deres Ondskab bliver aldeles ustraffet, hvorudover det er at befrygte, at,
som Præsterne for Forældrenes Skyld kunne have føiet saadanne i deres
Begjæring, og hastet med deres Konfirmation, kunde andre unge deraf tage
Exempel og bruge syndig Sammenleie, just for at blive fri for Skolegang, for at
læse i Bog, og at prøves saa nøie, eller præpareres saa længe; thi have Vi for i
Tide at se Hæmmet og forebygget saadan grov Forargelse, allene, fundet for godt
at byde og befale .... alle Præster i Vore Riger Danmark og Norge, at de i ingen
Maade maa understaa sig, at føie saadanne, som sig med Letfærdigheds Synd før
deres Konfirmation have forset, eller lettere end andre at antage, uden Læsning i
Bog og den saa høit behøvende Undervisning, men de skulle præpareres ligesom
andre, og afholdes fra Konfirmationen, indtil de ere noksom grundede; saa skulle
de og siden, naar de ere konfirmerede, om de end ville ægte hinanden, begge
strax efter staa aabenbare Skrifte, baade den, som saaledes har ladet sig
beskjæmme, og den, som saadant et ungt Menneske har belagt, og saaledes ikke
nyde det Beneficium, som Loven tillægger andre, der efter begangne Leiermaal
ville ægte hinanden, men for de større Leiermaals Bøder maa de dog være
befriede, saafremt de strax efter Skriftestaaelsen ægte hinanden; men dersom det
befindes, at de uden Ægteskabs Forbindelse have begaaet Leiermaal med
hverandre, da skal den, som sig saaledes før sin Konfirmation har besmittet,
enten det er en Dreng eller Pige, saa og den, som har forført den anden, skjøndt
samme er konfirmeret, føres til næste Tugthus, og der ved Arbeide tæmmes et
halvt eller helt Aar.