9. juli 1745

Frdg. anl. hvorledes de Informatores, som besvangre i Uære beligge de dem
til Undervisning anfortroede Pigebørn, skulle straffes.

Vi Christian den Sjette, osv. G. v.: Da det fornemmes, at nogle af Vore
kjære Undersaatter, til deres Børns og Ungdoms Undervisning, antagne
Studenter skulle, istedetfor at anvende deres Flid og Omhu derhen, at foregaa den
dem anfortroede Ungdom med Dyd og godt Exempel, samt at anføre dem til en
sand Guds Kundskab, kristelige Dyder og Fremgang i deres Studeringer, lægge
sig efter slige Folks Pigebørn, og dem i Uære beligge, alt i den ugudelige
Hensigt, ved slig deres høist strafværdige Forhold, naar sligt er begaaet, at nøde
det af dem besvangrede Fruentimmers Forældre, Værger, eller nærmeste
Paarørende til at antage dem i deres Familie, og, for at undgaa den Besvangredes
videre Beskjæmmelse, at se dem befordret; men, som Vi ingenlunde ville, at
slige letsindige Personer, der søge ved Letfærdighed andres Beskjæmmelse, og
paa slig en forargelig Maade at bane sig Vei til Lykke og Brød, til noget Embede,
geistlig eller verdslig maa befordres; saa have Vi derforuden allern., funden for
godt, at anordne og befale,
   at saafremt slig en Person og Informator ikke af den Besvangredes
Forældre, Værger og næste Frænder benaades, og hende med hendes Villie og
deres Samtykke ægter, skal han, foruden den i Lovens 6. B. 13. Kap. 10. Art.*)
befalede Straf, end ydermere dømmes til at arbeide i Jern udi nærmeste Fæstning
sin Livstid.