KRIM anmelder personale ved Politigårdens Fængsel i
København til politiet for dokumentfalsk

 

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

26. februar 2008

Den 18. december 2007 foretog Fødevareregion Øst kontrol af Politigårdens Fængsel i København, idet nogen havde klaget over de hygiejniske forhold vedrørende stedets håndtering af de madvarer, der serveres for de indsatte i fængslet.

Fængslet har et anretterkøkken, hvor man modtager maden færdiglavet fra køkkenet på Vestre Fængsel.

Anretterkøkkenet skal ligesom andre institutionskøkkener opfylde nogle hygiejnestandarder. Det skal blandt andet sikres, at maden stadig er tilstrækkelig varm, når den uddeles til de indsatte. Personalet skal dokumentere, at dette er tilfældet ved dagligt at udfylde kontrolskemaer, hvor de erklærer, at de har målt madens temperatur, og at maden på tidspunktet for målingen havde den rette temperatur. De udfyldte kontrolskemaer skal derpå opbevares, således at de på forlangende kan forevises til fødevareregionen som dokumentation for, at der har været foretaget de omhandlende målinger, og at temperaturen på maden har været i orden ved hver måling.  

Ved kontrollen den 18. december 2007 i fængslet forlangte Fødevareregion Øst at få forevist de omhandlede skemaer. Det viste sig, at temperaturkontrolskemaet vedrørende "varmeholdelse af sovs" var udfyldt forud og frem til den 30. december 2007 "med samme temperatur og samme tidspunkt for alle dage", og at dokumentationen for temperaturkontrollen i øvrigt var udfyldt frem til den 23. december 2007.

Ved kontrollen blev det udover ovennævnte blandt andet konstateret, at "samtlige hylder og skuffer" fremstod med "snavs og støv".

Fængslet fik en bøde på 10.000 kr. af fødevareregionen.

Der blev ikke indledt nogen straffesag mod de personer, der havde udfyldt skemaerne urigtigt som omtalt ovenfor.

Det fremgår imidlertid af straffelovens § 175 om dokumentfalsk, at det straffes med op til 3 års fængsel at afgive urigtige oplysninger i dokumenter, som man har pligt til at føre, og som skal "tjene som bevis" i et retsforhold.

Er man uerfaren med kriminalforsorgens arbejdsgange, kan man vel undre sig over, at kriminalforsorgen ikke har indgivet en politianmeldelse mod de medlemmer af personalet, der tilsyneladende har begået dokumentfalsk, idet kriminalforsorgen ofte har givet offentligt udtryk for, at man som et led i sin nul-tolerance politik ellers anmelder alle strafbare forhold, der begås i kriminalforsorgens institutioner. KRIM er bekendt med, at indsatte der mistænkes for langt mindre alvorlige strafbare forhold, konsekvent anmeldes til politiet. Imidlertid forekommer det stort set aldrig, at kriminalforsorgen melder de ansatte til politiet, medmindre der er tale om, at ansatte har givet de indsatte nogle fordele, som indsatte efter loven ikke har krav på. 

I et tilfælde, hvor en kvindelig vagtmester i et fængsel for nogle år siden udfyldte skemaer om udgang til nogle indsatte på en forkert måde med det formål at give de indsatte en uberettiget fordel i form af for mange udgange, foretog kollegaerne anmeldelse af vagtmesteren. Hun blev i sagen UfR.1996.26 idømt en ubetinget fængselsstraf (30 dages hæfte) for dokumentfalsk. I straffen var også indregnet en anden enkeltstående mindre alvorlig lovovertrædelse.

Et par andre afgørelser viser også, at dokumentfalsk, der umiddelbart forekommer mindre alvorlig end den dokumentfalsk, der tilsyneladende er begået i politigårdens Fængsel, straffes strengt. 

I afgørelsen TfK. 2006.407 V. blev en lastbilschauffør i marts 2006 ved Vestre Landsret idømt en betinget fængselsstraf for dokumentfalsk for at have sat "lastbilens fartskriver på medførerposition", således at der på fartskriverens "diagramark" blev anført urigtige oplysninger om antallet af kørte kilometer og om køretiden vedrørende lastvognschaufføren selv. Retten lagde vægt på, at tiltalte var klar over, at diagramarket skulle anvendes "til kontrol vedrørende overholdelse" af blandt andet køre- og hviletidsbestemmelserne. Lastbilchaufføren havde derfor efter rettens mening handlet for at "skuffe i retsforhold".

I afgørelsen UfR 1959.374 V blev en dyrlæge (også ved Vestre Landsret) straffet for dokumentfalsk, fordi han i en attest havde angivet en urigtig dato for vaccination af en ko, der skulle eksporteres til Ungarn. Han undgik en fængselsstraf, fordi han i retten kunne dokumentere, at det ikke medførte nogen sundhedsrisiko, at han i dokumentet havde rykket datoen med nogle ganske få dage. Han blev således "kun" straffet med et stort antal dagbøder. 

Som det ses af ovennævnte afgørelser straffes det strengt at indsætte forkerte oplysninger i dokumenter, der skal give myndigheder eller andre indtryk af, at man har overholdt de procedurer, der er nødvendige af hensyn til andres sikkerhed eller sundhed, selvom dette ikke er tilfældet. Lastbilchaufføren skulle aflevere de omhandlede diagramark til myndighederne, for at myndighederne kan kontrollere, at sikkerheden i forbindelse med vejtransport er i orden. Dyrlægen skal udfylde attesten, for at myndighederne kan kontrollere, at sundheden ved dyr, der skal eksporteres, er i orden. Fængselspersonalet i Politigårdens Fængsel i København skal udfylde temperaturskemaerne for at myndighederne kan kontrollere, at maden, der serveres til de indsatte, er sundhedsmæssigt i orden.

Det er vanskeligt at forestille sig, at personalet i Politigårdens Fængsel - modsat af tilfældet med dyrlægen omtalt ovenfor - kan dokumentere, at deres adfærd ikke udgjorde en trussel mod de indsattes sundhed. Når henses til praksis vist ovenfor er det vanskeligt at forestille sig, at de skyldige personer i Politigårdens Fængsel i København ikke vil blive straffet ganske strengt. Det kan overvejes, om det bør være en skærpende omstændighed, at maden er tiltænkt frihedsberøvede personer, der ikke har mulighed for at vælge en anden leverandør at få sin mad fra, og som ikke har nogen mulighed for selv at kontrollere madens kvalitet.

Den omstændighed, at fængslet har fået en bøde af fødevareregionen udelukker naturligvis ikke, at de ansvarlige for selve udfyldelsen af skemaet straffes. I eksemplet ovenfor med lastbilschaufføren fik vognmanden også en bøde. Dette førte (naturligvis) ikke til, at lastvognschaufføren ikke derudover kunne straffes for dokumentfalsk.

KRIM har i dag indgivet anmeldelse om forholdet til Københavns Politi. KRIM har bedt Københavns Politi om at blive orienteret om sagens udfald.

Fødevareregionens afgørelse kan ses ved at klikke her.