Ny bekendtgørelse om fællesskab til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse strider
mod torturkomiteens henstillinger og kan være i strid med EMRK artikel 3

 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

14. marts 2008


Af den nye fællesskabsbekendtgørelse fra 28. februar 2008 fremgår det, at indsatte i lukkede fængsler og arresthuse, der på grund af sygdom ikke kan arbejde, skal være indespærret i deres celler i hele arbejdstiden. Derudover skal de ligesom de andre indsatte være indelukket i deres celler fra kl. 21.00 til kl. 08.00.

Uddrag af fællesskabsbekendtgørelsens § 5 gengives umiddelbart nedenfor:

 

§ 5. I lukkede fængsler kan institutionen låse indsattes egne opholdsrum i perioden mellem kl. 21.00 og kl. 08.00.

Stk. 2. I arresthuse (Københavns Fængsler) kan institutionen låse indsattes egne opholdsrum hele døgnet, jf. dog §§ 10-19.

Stk. 3. I lukkede fængsler og arresthuse kan indsatte, der på grund af sygdom ikke kan være beskæftiget med en af institutionen godkendt aktivitet, låses inde i eget opholdsrum eller på andet anvist opholdssted i arbejdstiden.

Stk. 4. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse, hvor en indsat i en kort periode ikke anvises beskæftigelse, mens det overvejes, hvilken af institutionens arbejdspladser den pågældende skal tilknyttes.


Af beskæftigelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, fremgår det, at de indsatte skal være beskæftiget "mindst" 7 timer om dagen på almindelige hverdage.

Den europæiske torturkomite har i adskillige udtalelser under besøg i medlemsstaterne udtalt, at indsatte har krav på at være ud af deres celler hver dag i 8 timer eller mere ("8 hours or more").

Den europæiske Menneskerettighedsdomstol inddrager udtalelser fra den europæiske torturkomite, når den skal vurdere, hvorvidt der i en sag, der er under behandling ved domstolen, kan være tale om en krænkelse af menneskerettighedskonventionen.

For eksempel inddrager domstolen torturkomiteens generelle henstillinger til regeringerne i de lande, hvor torturkomiteen har aflagt besøg i fængsler og arresthuse. I sagen Romanov mod Rusland (app. nr. 63993/00), der blev afgjort ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol den 20. januar 2006, og hvor Domstolen fandt, at der forelå en krænkelse af EMRK artikel 3, citerede Domstolen blandt andet punkt 47 i "2nd General Report [CPT/Inf (92)" fra den europæiske torturkomite. Citatet findes i dommens punkt lll, der bærer overskriften "RELEVANT COUNCIL OF EUROPE DOCUMENTS". Punkt 47 i citatet lyder således:
 
"47. A satisfactory programme of activities (work, education, sport, etc.) is of crucial importance for the well-being of prisoners... [P]risoners cannot simply be left to languish for weeks, possibly months, locked up in their cells, and this regardless of how good material conditions might be within the cells. The CPT considers that one should aim at ensuring that prisoners in remand establishments are able to spend a reasonable part of the day (8 hours or more) outside their cells, engaged in purposeful activity of a varied nature..."

Det er værd at bemærke, at punkt 47 i "2nd General Report", når hele teksten er medtaget, lyder således:
  47. A satisfactory programme of activities (work, education, sport, etc.) is of crucial importance for the well-being of prisoners. This holds true for all establishments, whether for sentenced prisoners or those awaiting trial. The CPT has observed that activities in many remand prisons are extremely limited. The organisation of regime activities in such establishments - which have a fairly rapid turnover of inmates - is not a straightforward matter. Clearly, there can be no question of individualised treatment programmes of the sort which might be aspired to in an establishment for sentenced prisoners. However, prisoners cannot simply be left to languish for weeks, possibly months, locked up in their cells, and this regardless of how good material conditions might be within the cells. The CPT considers that one should aim at ensuring that prisoners in remand establishments are able to spend a reasonable part of the day (8 hours or more) outside their cells, engaged in purposeful activity of a varied nature. Of course, regimes in establishments for sentenced prisoners should be even more favourable.

Det kan således udledes, at torturkomiteen kræver, at varetægtsfængslede er ude af deres celler 8 timer eller mere hver dag, og at dømte indsattes (afsoneres) forhold skal være mere favorable ("even more favorable").

Da reglerne i den nye fællesskabsbekendtgørelse fører til, at indsatte, der på grund af sygdom ikke kan arbejde, skal være spærret inde i deres celler i mindst 7 timer om dagen, og da de derudover skal være spærret inde i tiden fra kl. 21.00 til kl. 08.00, er disse således kun uden for deres celler i højest 6 timer i døgnet. Varetægtsfængslede er lukket inde "hele døgnet" jævnfør fællesskabsbekendtgørelsen citeret ovenfor, når der ses bort fra 1 time om dagen, hvor de har krav på at komme ud i fri luft (såkaldt "gårdtur").

De nye regler er således i strid med torturkomiteens henstillinger. Endvidere er det ikke usandsynligt, at Den europæiske Menneskerettighedsdomstol vil finde, at reglerne er i strid med EMRK artikel 3.

Se fællesskabsbekendtgørelsen af 28. februar 2008

Se fællesskabsbekendtgørelsen af 5. juli 2002