Fikseringer i danske fængsler anset som "ill-treatment" af den europæiske torturkomite
og er dermed tortur i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 3
 

 
Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Opdateret 6. september 2010


Den europæiske torturkomite (CPT) besøgte i februar 2008 blandt andet Statsfængslet Østjylland. Komiteen udtalte i en rapport offentliggjort på CPT's hjemmeside den 25. september 2008, at de langvarige anbringelser i sikringscelle, hvor de indsatte fastspændes i mange timer og nogle gange i flere dage, kan betragtes som mishandling ("Ill-treatment"). Sådan mishandling er i strid med Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, der omhandler tortur. Komiteen henstiller, at behovet for sikringscelleanbringelse vurderes af en læge og ikke af fængselspersonale. Endvidere henstiller komiteen, at den indsatte skal have menneskelig kontakt under hele fikseringen, og at der skal være mennesker i rummet, hvor den fikserede ligger. En normal fiksering bør ikke  tage mere end "minutter" og bør sjældent udstrækkes til at vare i "timer".

Dette er en gentagelse af torturkomiteen udtalelse efter et lignende besøg i Tjekkiet i 2006.  Også her udtaltes det, at beslutningen om placering i sikringscelle ikke må træffes af fængselspersonale men af en læge.

I "Report to the Government of Denmark on the visit to Denmark carried out by the European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 11 to 20 February 2008
", offentliggjort den 25. september 2008 på CPTs hjemmeside, udtaler CPT i §§ 69-71 følgende:

  c. sikrede celler og fikseringsmidler

69. Dansk lovgivning tillader, at en indsat kan anbringes i en sikringscelle og blive immobiliseret med anvendelse af magt, hvis dette er nødvendigt for at forebygge øjeblikkelig vold eller overvinde voldelig modstand, for at forebygge selvmord eller selvbeskadigelse. Ingen anbringelse i sikringscelle eller immobilisering ved anvendelse af magt må finde sted, hvis dette er uproportionalt i forhold til formålet og den lidelse, som dette kan medføre. Dertil kommer, at anbringelse i sikringscelle og immobilisering ved anvendelse af magt skal ske på den mest mulige hensynsfulde måde.

Alle de fængsler, der blev besøgt, havde en eller flere sikringsceller, der var møbleret med en seng, hvor der på siden var monteret læderbælter til at immobilisere hænderne langs med kroppen, et bredt læderbælte til immobilisering af maven og læderbælter til immobilisering af anklerne. Indsatte, der blev placeret i en sikringscelle var tæt overvåget af personale, og en læge bliver tilkaldt på et hvilket som helst tidspunkt, hvor en indsat bliver fastspændt. Tilfælde, hvor en indsat er fastspændt i mere end 24 timer bliver indberettet til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som holder øje med sagerne.

70. CPT er betænkelig ved længden af den tid, hvor fastspænding anvendes overfor indsatte, der er placeret i sikringsceller i Statsfængslet Østjylland. Der har været i alt 46 tilfælde af placering i sikringscelle med fiksering i fængslet i 2007; I 54% af tilfældene ophørte foranstaltningen inden for 6 timer, i yderligere 36% inden for 24 timer. I de resterende 5 tilfælde havde den længste periode varet i 89 timer.

Registreringerne foretaget af fængslet var af en særdeles god standard. En detaljeret protokol blev udfærdiget i hver enkelt sag. Denne indeholdt blandt andet begrundelsen for at anvende fiksering og en redegørelse om den indsattes adfærd under forløbet. Dog rejste undersøgelsen af en protokol, der blev udtaget stikprøvevist, nogle spørgsmål. Den omhandlede indsatte var blevet placeret i sikringscellen efter, at denne havde nægtet at drikke vand som forlangt af personalet i forbindelse med, at han skulle indtage en pille. Har var blevet fikseret med bælte om hænderne og anklerne fra kl. 21:46 den 29. august 2007 og indtil kl. 7:18 den følgende morgen (dette vil sige omkring 9,5 timer). Ifølge protokollen havde den indsatte sovet det meste af tiden. En læge havde tilset ham straks efter fikseringens påbegyndelse (kl. 10:45).

71. CPT anerkender, at det kan være nødvendigt i sjældne tilfælde at benytte magtmidler i et fængsel. Dog skal fængsler efter komiteens opfattelse tage hensyn  til følgende principper og minimumstandarder, når indsatte fikseres:

- Med hensyn til korrekt brug skal fiksering kun anvendes som sidste udvej for at undgå risikoen for skade på den indsatte eller andre og kun når alle andre rimelige muligheder har vist sig utilstrækkelige til at forebygge sådanne risici. Fiksering må aldrig anvendes som afstraffelse eller for at erstatte manglende kvalificeret personale, og den bør ikke anvendes på institutioner uden for sundhedssektoren, når indlæggelse ville være en mere hensigtsmæssig foranstaltning.

- Enhver brug af fiksering skal straks forelægges en læge, for at denne kan vurdere behovet for indgrebet frem for at denne undersøger, om den fikserede kan tåle indgrebet.

- Udstyret, der anvendes, skal være indrettet således, at skadelige følger, ubehag og smerte under fikseringen begrænses, og personalet skal være kvalificeret til at anvende udstyret.

- Perioden, hvor fikseringen finder sted, skal være så kort som muligt (normalt minutter frem for timer). Undtagelsesvis forlængelse af fikseringen kræver en yderligere vurdering fra en læge. Fiksering i flere dage på en gang kan ikke retfærdiggøres og kan sidestilles med mishandling.

- Personer, der udsættes for fiksering, skal fuldt ud informeret som årsagen til fikseringen.

- Ledelsen af enhver institution, hvor der anvendes fiksering, skal til alt personale, der medvirker, udarbejde skriftlige retningslinjer for brugen af fiksering, hvor der tages hensyn til kriterierne nævnt oven for.

- En person, der er gentand for fiksering, skal under hele forløbet, have dennes mentale og fysiske tilstand vurderet af navngivne medlemmer af sygeplejepersonalet eller andre tilstrækkeligt trænede medlemmer af personalet, som ikke har været indblandet i den eller de episoder, der gav anledning til, at der skulle ske fiksering. Personalet, der er involveret, skal straks tilbyde menneskelig kontakt til den fikserede person, begrænse dennes angst, tale med den pågældende og reagere hurtigt på den pågældendes behov herunder for dennes orale indtagelse, hygiejne, vandladning og muligheder for at komme af med afføring. Sådan individuel personalekontakt skal ske inde i rummet eller, hvis den indsatte ønsker dette, tæt på døren (således at den indsatte kan høres og kontakt til personalet kan opnås straks). Personalet, der forestår kontakten, skal pålægges at udfærdige en løbende skriftlig registrering.

Derudover skal den omhandlede person have mulighed for at gennemdrøfte hans eller hendes oplevelse under og under alle omstændigheder umiddelbart efter indgrebets ophør. Der skal altid deltage et overordnet medlem af sundhedspersonalet i denne drøftelse eller et andet overordnet medlem af personalet, der har tilstrækkelig træning i dette.

CPT anbefaler, at de danske myndigheder tager de nødvendige forholdsregler for at sikre, at alle principperne og minimumsgarantierne gennemgået ovenfor bringes til at gælde i fængslerne, når der er behov for fiksering.
 

Nedenfor gengives ovenstående uddrag af rapporten på originalsprog:
 
 

c.         security cells and means of restraint

69.       Danish legislation provides that an inmate may be confined in a security cell and be immobilised by force, if necessary, to avert imminent violence or overcome violent resistance, or to prevent suicide or self-mutilation. No confinement in a security cell and forced immobilisation may be effected if such a measure would be disproportionate in view of the purpose of the measure and the indignity and pain which might be caused by it. Moreover, any confinement in a security cell and forced immobilisation must be effected with as much consideration as circumstances permit.

            All prisons visited possessed one or more security cells which were furnished with a bed, to the side of which were attached leather bracelets designed to immobilise the hands alongside the body, a broad leather strap to immobilise the trunk and leather bracelets to immobilise the ankles. Inmates placed in a security cell were closely monitored by staff, and a doctor was called in whenever an inmate was immobilised. Cases of inmates held under immobilisation for more than 24 hours were reported to the Prisons and Probation Service, which monitored the situation.

70.       The CPT is concerned by the length of time during which means of restraint were being applied to prisoners placed in a security cell at East Jutland State Prison. There had been a total of 46 cases of confinement to a security cell and immobilisation at that establishment in 2007; 54% of them were terminated within 6 hours, and a further 36% within 24 hours. Of the remaining five cases, the longest had lasted for 89 hours.[38]

            The records maintained at the prison were excellent. A detailed protocol was drawn up in each case, comprising, inter alia, the reasons for the application of restraint and an account of the prisoner’s behaviour during the measure. However, the examination of one protocol chosen at random raised some questions. The prisoner concerned had been placed in a security cell after refusing to take water to swallow a pill as ordered by staff, and had been immobilised (with a belt, hand and ankle straps) from 9.46 p.m. on 29 August 2007 until 7.18 a.m. on the following morning (i.e. for some 9½ hours). According to the protocol, he had been asleep for most of that time. A doctor had examined him soon after he had been immobilised (at 10.45 p.m.).

71.       The CPT understands that it is necessary on rare occasions to resort to means of restraint in a prison setting. However, in the Committee’s opinion, the approach to immobilisation in prisons should take into consideration the following principles and minimum standards:

·             Regarding its appropriate use, immobilisation should only be used as a last resort to prevent the risk of harm to the individual or others and only when all other reasonable options would fail satisfactorily to contain those risks; it should never be used as a punishment or to compensate for shortages of trained staff; it should not be used in a non-medical setting when hospitalisation would be a more appropriate intervention. 

·             Any resort to immobilisation should be immediately brought to the attention of a doctor in order to assess the need for the measure, as opposed to certifying the individual’s fitness for it.

·             The equipment used should be properly designed to limit harmful effects, discomfort and pain during restraint, and staff must be trained in the use of the equipment.

·             The duration of fixation should be for the shortest possible time (usually minutes rather than hours). The exceptional prolongation of restraint should warrant a further review by a doctor. Restraint for periods of days at a time cannot have any justification and would amount to ill-treatment.

·             Persons subject to immobilisation should receive full information on the reasons for the intervention.

·             The management of any establishment which might use immobilisation should issue formal written guidelines, taking account of the above criteria, to all staff who may be involved. 

·             An individual subject to immobilisation should, at all times, have his/her mental and physical state continuously and directly monitored by an identified member of the health-care staff or another suitably trained member of staff who has not been involved in the circumstances which gave rise to the application of immobilisation. The staff member concerned should offer immediate human contact to the immobilised person, reduce his/her anxiety, communicate with the individual and rapidly respond, including to the individual’s personal needs regarding oral intake, hygiene and urination and defecation. Such individualised staff supervision should be performed from within the room or, if the inmate so wishes, very near the door (within hearing and so that personal contact can be established immediately). The supervising staff member should be required to maintain a written running record.

         Further, the person concerned should be given the opportunity to discuss his/her experience, during and, in any event, as soon as possible after the end of a period of restraint. This discussion should always involve a senior member of the health-care staff or another senior member of staff with appropriate training.

            The CPT recommends that the Danish authorities take the necessary steps to ensure that all the principles and minimum safeguards set out above are applied in prisons when resort is had to immobilisation.