Den europæiske torturkomite anser bæltefiksering
i sikringscelle i 6 timer og 10 minutter
 

 
Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

7. marts 2006


Den europæiske torturkomite besøgte i 2006 fængsler i tjekkiet. Der blev blandt andet rejst kritik af den omstændighed, at indsatte kunne være bæltefikseret i mange timer. Der nævnes et tilfælde, hvor en indsat var bæltefikseret (i sikringscelle) i 6 timer og 10 minutter. I et andet tilfælde var en indsat fikseret i 26 timer. Komiteen henstiller, at det er en læge, der bestemmer, om sikringscelleanbringelse er påkrævet og finder det ikke tilfredsstillende, at indgrebet besluttes af fængselsfunktionærer. Endvidere kræves der, at der er en fast vagt til stede under fikseringen, og at denne er i direkte kontakt med den indsatte. Foranstaltningens fortsatte opretholdelse skal løbende skal vurderes og bringes til ophør, straks når den ikke længere er nødvendig.
   
Af "Rapport til den tjekkiske regering vedrørende besøg gennemført af Den europæiske torturkomite (CPT) fra den 27. marts til den 7. april 2006 og fra den 21 til den 24. juni 2006", der er offentliggjort 12. juli 2007, fremgår blandt andet:
  76. CPT er også særdeles betænkelighed med hensyn til brugen af sikringsmidler. Sengen med bælter (5-punkts immobilisering) i celle 113 i afdeling E i Valdice Fængsel blev tilsyneladende anvendt som afstraffelse. En gennemgang af anvendelse viste, at beslutningerne om at placere nogen i sengen ofte blev truffet af fængselsfunktionærerne selv, og at den tid, som en indsat kunne ligge fastspændt i sengen var overdreven. For eksempel erfarede delegationen, at en indsat faktisk selv havde gået fra sin celle til celle 113, hvor han blev fikseret i sengen i 6 timer og 10 minutter; han blev kun tilset af en læge en gang, efter at bælterne var blevet anlagt.

Tilsvarende betænkeligheder opstår med hensyn til brugen af sengen med bælter i isolationscellen i Afdeling D i Valdice Fængsel, hvor indsatte, der kræver høje sikkerhedsforanstaltninger (kategori D), er indsat. En indsat blev fastspændt i en periode på 26 timer, løsnet i 3 timer og placeret i en isolationscelle og derpå fastspændt yderligere 17 timer i sengen. En anden indsat var fastspændt i 21 timer og, 24 timer senere, fastspændt i sengen i yderligere 23 timer. En læge tilså ham ikke på noget tidspunkt i dette tidsrum. Der var ikke registeret noget om, at en læge havde været til stede hver 20nde minut i nogle af ovennævnte tilfælde for at vurdere den indsattes tilstand, således som delegationen ellers blev informeret om var sædvanlig praksis.

77. CPT anerkender, at det for fængselspersonale lejlighedsvist kan være nødvendigt at anvende magt for at styre voldelige indsatte, og at de i særlige tilfælde ligefrem kan være nødt til at anvende fysiske magtmidler. Sådanne situationer er høj-risiko situationer med hensyn til mulig mishandling af indsatte og, af denne grund, kræver særlige forholdsregler. 

I de sjældne tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at anvende magtmidler som for eksempel bæltefiksering af ophidsede eller voldelige indsatte, bør dette kun ske efter direkte henstilling fra en læge. Derpå skal den omhandlede indsatte holdes under konstant, direkte og personlig overvågning. Derudover skal magtmidlerne hurtigst muligt fjernes hurtigst muligt, og de må aldrig anvendes - eller opretholdes - som en straf. Derudover skal der foretages en detaljeret registrering i den tid, hvor den indsatte er fastspændt i sengen, denne skal indeholde grunde til den fortsatte fiksering.

CPT henstiller, at retningslinjer og praksis med hensyn til brug af bæltefiksering  i Valdice Fængsel revurderes under hensyntagen til ovennævnte bemærkninger.

Derudover skal komiteen anmode om at modtage oplysninger om antallet af gange, som bæltefiksering i afdeling D og E har været anvendt i tiden mellem april og september 2006, om antallet af gange, som den samme indsatte har være bæltefikseret ved en eller flere lejligheder og den længste periode, hvor en indsat har været fastspændt over en periode på 5 dage.


Nedenfor gengives teksten på originalsprog:
 

76.       The CPT also has serious concerns as regards the application of restraints. The strapped bed (five-point immobilisation) in cell 113 in Section E of Valdice Prison appeared to be used for punitive purposes. A review of its use revealed that the decision to place someone on the bed was often taken by the prison officers themselves, and that the length of time during which a prisoner could be strapped to the bed was excessive. For instance, the delegation learned that one prisoner actually walked from his cell to cell 113, where he was strapped to the bed for a period of six hours and ten minutes; he was only seen by the doctor once, after the straps had been applied.  

Similar concerns arise regarding the use of the strapped bed in the seclusion room in Section D of Valdice Prison, where high security (Category D) prisoners are accommodated. One prisoner was strapped to the bed for a 26-hour period, released for three hours into an isolation cell and, subsequently, spent another 17 hours strapped to the bed. Another prisoner was strapped for 21 hours and, 24 hours later, strapped to the bed for a further 23 hours; at no time did a doctor see him during this period. There was no record of the doctor having been called every 20 minutes, in any of the above cases, to report on the prisoners’ condition, which the delegation was informed was the usual practice. 

77.       The CPT acknowledges that prison staff will on occasion have to use force to control violent prisoners and, exceptionally, may even need to resort to instruments of physical restraint. These are clearly high-risk situations as regards the possible ill-treatment of prisoners and, as such, call for specific safeguards.  

            In those rare cases where resort to instruments of physical restraint is required to restrain an agitated or violent prisoner (i.e. the strapped bed) they should only be applied upon the direct order of a doctor. Thereafter, the prisoner concerned should be kept under constant, direct and personal supervision. Further, instruments of restraint should be removed at the earliest possible opportunity; they should never be applied, or their application prolonged, as punishment. Finally, a detailed record should be kept of the time during which a prisoner is immobilised to the bed, including the reason for the continuing immobilisation.  

The CPT recommends that the policy on, and the practice of, the use of the strapped beds in Valdice Prison be reviewed, in the light of the above remarks.  

Further, the Committee would like to receive information about the number of times the strapped beds in Sections D and E have been resorted to between April and September 2006, whether the same prisoner has been immobilised on more than one occasion and the longest time a prisoner has been immobilised in the course of a five day period. 

 
Kildens titel er: "Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 March to 7 April 2006 and from 21 to 24 June 2006". Den tjekkiske regerings svar har sagsnummer CPT/Inf (2007) 33. Raporten er offentliggjort 12. juli 2007.