Særligt om menneskerettigheder og frihedsberøvelse i
fængsler, arresthuse, detentioner eller andre steder