Økonomisk hjælp til beklædning til afsoner med udgang

 

Under afsoning kan du få hjælp fra de sociale myndigheder til tøj, sko mv., som du skal benytte under udgang. Som det fremgår af nedenstående afgørelse fra Ankestyrelsen gælder dette både, hvis tøjet skal bruges til udgange til uddannelse mv., og hvis det blot skal bruges til almindelige udgange.

 Når du er idømt fængselsstraf har du både inden afsoningen begynder og under afsoningen ret til rådgivning fra Kriminalforsorgen om for eksempel uddannelsesmæssige spørgsmål. Dette fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 7 og § 31.

Kontanthjælp - enkeltudgift - strafafsoning - beklædning - udgang fra fængsel - resocialiseringsplan (* 2)

KEN nr 19259 af 16/06/1994 (Gældende)

Lovgivning, afgørelsen vedrører

LBK Nr. 125 af 25/02/2003

ÆNDRINGER

Resume

Hjælp til beklædning til en indsat til brug ved udgang fra fængsel kunne ikke gøres betinget af, at der forelå en decideret resocialiseringsplan. (* 1) Ankestyrelsen fandt, at udgang som udgangspunkt altid må betragtes som resocialisering.

Afgørelsens fulde tekst

Kontanthjælp - enkeltudgift - strafafsoning - beklædning - udgang fra fængsel - resocialiseringsplan (* 2)

SAGSFREMSTILLING:

Ansøger havde, da Kriminalforsorgen ansøgte om økonomisk hjælp til anskaffelse af et par sko, benklæder, T-shirts og en vinterjakke, afsonet 5 måneder af en dom på 1 år og 3 måneder. Det ansøgte skulle anvendes under udgang hver 3. weekend.

Kommunen afslog at yde hjælp under henvisning til, at der ikke var tale om en decideret resocialiseringsplan.

Ankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse og lagde vægt på, at almindelig udgang efter nævnets opfattelse ikke kunne sidestilles med en resocialisering i bistandslovens forstand.

Kriminalforsorgen anførte i anken, at forsorgen fandt, at regelmæssig udgang måtte betragtes som resocialisering i bistandslovens forstand. Kriminalforsorgen henviste til, at en indsat gennem udgang forsøges motiveret til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, og at udgang, hvis den skal gennemføres med et positivt resultat, bl.a. forudsætter, at den indsatte er i besiddelse af nødvendig beklædning.

Kriminalforsorgen henviste endvidere til, at den ansøgte beklædning alene var tænkt anvendt i forbindelse med udgang fra fængslet, og at der var tale om regelmæssig udgang, jf. Justitsministeriets cirkulære om udgang, hvorefter indsatte, der udstår fængsel i 5 måneder eller derover, kan få 1 udgang inden for hver 3-ugers periode for at besøge bestemte personer. Endelig henviste Kriminalforsorgen til Ankestyrelsens afgørelse, offentliggjort som SM O-60-92, hvorefter udgang som udgangspunkt altid betragtes som resocialisering.

Sagen blev behandlet i principielt møde til supplement af SM O- 60-92.

AFGØRELSE:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ydelse af hjælp til beklædning, der skulle anvendes i forbindelse med udgang fra fængsel, kunne gøres betinget af, at der forelå en decideret resocialiseringsplan.

Ankestyrelsen fandt således, at der havde været grundlag for at yde hjælp til det ansøgte efter bistandslovens § 46, jf. dagældende bekendtgørelse om kontanthjælp til særlige persongrupper, § 9, stk. 2 (nugældende bekendtgørelse § 7, stk. 2), såfremt den indsatte på ansøgningstidspunktet efter en konkret vurdering i øvrigt opfyldte betingelserne for at få hjælp efter bistandslovens § 46.

Noter

(* 1) Se også SM O-60-92.

Redaktionelle noter

(* 2) Offentliggjort af Socialministeriet i SM O-132-94 15/12/1994.