Ombudsmandsudtalelse vedrørende kriminalforsorgen

Folketingets ombudsmand kritiserer Direktoratet for Kriminalforsorgen for sagsbehandlingstiden og sagsbehandlingsmåden i en sag, hvor KRIM på vegne af en indsat havde søgt om udgang til at deltage i sin kones fødsel, som var sat til at skulle begynde 11 dage efter tidspunktet, hvor KRIM havde indsendt ansøgningen.

Direktoratet for Kriminalforsorgen behandlede ikke sagen inden den dato, hvor fødslen var sat til. I stedet sendte man blot klagen til udtalelse hos fængslet. Fængslet havde imidlertid efter ombudsmandens opfattelse behandlet ansøgningen i første instans. Fængslet havde ikke imødekommet ansøgningen om tilstedeværelse under fødslen. Fængslet havde dog givet den indsatte tilladelse til, at han kunne aflægge konen et kort besøg efter fødslen.

Da der var ansøgt om tilladelse til at besøge konen under fødslen, betragtede ombudsmandens fængslets afgørelse som et afslag, selvom fængslet som nævnt ovenfor gav tilladelse til et kort besøg efter fødslen. Ombudsmanden fandt derfor, at det forhalede sagen unødigt, at direktoratet blot sendte klagen til høring i fængslet, idet fængslet på dette tidspunkt havde behandlet sagen i første instans ved at meddele afslag på det, der var ansøgt om.

Sagen er i KRIMs Retshjælp behandlet under journalnummer 10012762

Ombudsmandens udtalelse gengives umiddelbart nedenfor:

"Der er ikke i forvaltningsloven fastsat regler om myndighedernes sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om på hvilket tidspunkt en myndigheds sagsbehandlingstid overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt.

Ved vurderingen af en myndigheds sagsbehandlingstid må man således ud over den absolutte sagsbehandlingstid tage andre forhold i betragtning, herunder sagens karakter, omfanget af de undersøgelser myndigheden skal undersøge, den sædvanlige sagsbehandlingstid og de løbende ekspeditioner i sagen.

Denne sag var karakteriseret ved at være særdeles hastende.

Af KRIMs retshjælps ansøgning af 7. august 2006 fremgår det, at ansøgningen angår en "§31-udgang i forbindelse med konens fødsel sat til den 18.08.06". Det fremgår endvidere af ansøgningen at C følte sig stresset over ikke at kunne være der for sin kone under fødslen, da hun havde stor risiko for at miste barnet.

Ifølge personjournalen traf fængselsafdelingen den 8. august 2006 afgørelse om at C kunne bevilges en kort udgang efter fødslen.

Det fremgår af Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse af 9. oktober 2006 til mig at direktoratet undlod at behandle ansøgningen af 7. august 2006, da det af personjournalen fremgik, at sagen havde været behandlet af statsfængslet. Efter at have modtaget endnu en ansøgning oversendte direktoratet sagen til behandling i statsfængslet. Direktoratet beklagede i udtalelsen til mig, at direktoratet ikke allerede ved modtagelsen af den første ansøgning havde oversendt ansøgningen til direktoratet.

Jeg er enig med direktoratet i, at ansøgningen af 7. august 2006 burde have været besvaret tidligere end den faktisk blev. Jeg er imidlertid ikke enig i, at der på noget tidspunkt burde være sket en oversendelse af ansøgningen til fængslet. Som nævnt af direktoratet fremgår det af personjournalen, at fængslet havde truffet afgørelse (om udgang efter fødslen), og da det af ansøgningen fremgår, at C ønskede udgang til overværelse af fødslen, burde direktoratet efter min opfattelse have opfattet ansøgningen som en klage (over den afgørelse, som fængslet ifølge personjournalen havde truffet) og behandlet i overensstemmelse hermed. Jeg finder det beklageligt, at dette ikke er sket.

Under henvisning til den konkrete sags hastende karakter, er jeg enig med direktoratet i, at det er beklageligt, at retshjælpens klage til direktoratet af 17. august 2006 over statsfængslets afgørelse af 14. august 2006 ved en fejl først blev journaliseret og lagt til sagsbehandling den 24. august 2006.

Samlet set - og under hensyn til sagens ukomplicerede og hastende karakter - finder jeg således tillige at direktoratets sagsbehandlingstid er kritisabel.

Jeg har samtidig hermed gjort Direktoratet for Kriminalforsorgen bekendt med min opfattelse, men foretager i øvrigt ikke mere i anledning af retshjælpens klage over sagsbehandlingstiden.

De indsendte bilag vedlægges.

Med venlig hilsen

Jens Møller

direktør. .."