Direktoratet for kriminalforsorgen får kritik af ombudsmanden blandt andet for ikke at læse sin post


 

Direktoratet for Kriminalforsorgen får kritik fra ombudsmanden for ikke at læse sin post. I en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand af 23. januar 2007 har ombudsmanden fundet det "beklageligt", at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke havde "foretaget en gennemlæsning", da man modtog et brev fra en klager. Videre udtaler ombudsmanden, at han finder det "beklageligt", at en klage, som fejlagtigt var sendt til direktoratet og ikke til det fængsel, hvor klageren var indsat, først blev ekspederet videre af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter 3 måneder. Sagen er hos Folketingets Ombudsmand behandlet under journalnummer 2006-4250-600.

Uddrag fra ombudsmandens udtalelse.

side 4., 5. og 6. afsnit:
"... I det konkrete tilfælde hvor der ikke med rimelighed synes at kunne opstå tvivl om hvorvidt sagen skulle videresendes - og til hvem - mener jeg at det er beklageligt at klagen først blev ekspederet efter tre måneder.

Jeg mener at direktoratet ved modtagelsen af en henvendelse fra en klager - også selv om indholdet fremstår som alene vedrørende en allerede eksisterende klagesag - bør foretage en umiddelbar gennemgang af det indkomne materiale for at konstatere hvorvidt brevet indeholder spørgsmål eller supplerende klagepunkter som direktoratet umiddelbart bør reagere i forhold til. Jeg mener derfor også at direktoratet burde have været opmærksomt på at Deres brev af 31. august 2006 indeholdt en særskilt klage over statsfængslets brud på tavshedspligtsreglerne som skulle have været videresendt til behandling i statsfængslet. Det er derfor beklageligt at Deres brev af 31. august 2006 er blevet journaliseret på en anden sag, og der ikke i den forbindelse er foretaget en gennemlæsning af brevet.

Jeg er i øvrigt enig med direktoratet i at det er beklageligt, at Deres rykkerbrev af 30. oktober 2006 først blev journaliseret og lagt til sagsbehandling den 7. december 2006. Som jeg tidligere har udtalt mig om, tilsiger god forvaltningsskik at indkommet post så vidt muligt journaliseres umiddelbart efter modtagelsen (samme dag eller dagen efter), se FOB 1974.193 og FOB 1993.294. ..."