Lov nr. 538 af 8. juni 2006
 

 


Lovforslag nr. 168 fremsat den 1. marts 2006 af justitsministeren (Lene Espersen)Forslag

til

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

(Politi- og domstolsreform)

 


§ 7

I lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, som ændret ved lov nr. 367 af 24. maj 2005, § 14 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og lov nr. 304 af 19. april 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 120, stk. 3, 3. pkt., ændres »3. pkt.« til: »4. pkt.«.
"Bemærkninger til ..."

"Til § 7
(lov om fuldbyrdelse af straf mv.)

Til nr. 1 (§ 120, stk. 3)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af indsættelsen af et ekstra punktum i retsplejelovens § 398, stk. 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 101. Henvisningen til § 398, stk. 2, 3. pkt., ændres i konsekvens heraf til en henvisning til § 398, stk. 2, 4. pkt. "