Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til kapitel 8

Indsattes rettigheder og pligter under opholdet i afsoningsinstitutionen

Lovforslagets kapitel 8 (§§ 31-45) indeholder en række bestemmelser vedrørende indsattes rettigheder og pligter under selve opholdet i afsoningsinstitutionen. Disse bestemmelser, der skal ses i forlængelse af de almindelige bestemmelser om fuldbyrdelse af straf i lovforslagets §§ 3 og 4, vedrører spørgsmål om vejledning og planlægning, anbringelse i fællesskab eller efter den indsattes eget ønske uden fællesskab, medindflydelse, deltagelse i gudstjenester, dispositioner over egne penge og genstande samt udgivelse af et informationsblad. Endvidere indeholder kapitel 8 regler om de indsattes beskæftigelse ved arbejde, undervisning og uddannelse mv. samt i fritiden og regler om forsorgs- og sundhedsmæssig bistand.

Vejledning og planlægning

Til § 31

Bestemmelsen fastsætter regler om institutionens pligt til at vejlede den indsatte om dennes rettigheder, pligter og øvrige forhold under straffuldbyrdelsen. Endvidere indeholder bestemmelsen pligt for institutionen til sammen med den indsatte at udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Bestemmelsen svarer til § 31 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.6.1. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Stk. 1 indeholder bestemmelsen om institutionens pligt til at vejlede den indsatte om dennes rettigheder, pligter og øvrige forhold under straffuldbyrdelsen. I forhold til den nuværende praksis indebærer forslaget, at der i alle institutioner skal gives den dømte en udførlig orientering om regler for opholdet i institutionen og om dennes forhold i øvrigt. Det fremgår af bestemmelsen, at denne vejledning skal gives snarest efter, at den indsatte er anbragt i institutionen. Det forudsættes, at der ved modtagelsen af den indsatte til denne udleveres en kort og overskuelig skriftlig orientering om institutionen. Endvidere forudsættes den dømte sammen med indkaldelsen til afsoning at få tilsendt mere generelt informationsmateriale vedrørende institutionen, så den dømte og eventuelle pårørende har mulighed for på forhånd at være orienteret om bl.a. besøgsregler.

I stk. 2, 1. pkt., fastsættes det, at institutionen sammen med den indsatte snarest efter indsættelsen skal udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. En sådan planlægning udføres efter den nuværende praksis ikke i alle institutioner. Formålet med planlægningen er bl.a. at fremhæve, at straffuldbyrdelsen så vidt muligt allerede fra dennes påbegyndelse skal søges tilrettelagt med henblik på at styrke og forbedre den dømtes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter løsladelsen, jf. lovforslagets § 3. Planlægningen tilsigter også at understrege den indsattes medansvar både for forløbet af strafudståelsen og for perioden efter denne. Særligt med henblik på at fastholde den indsatte i ansvaret for en realistisk planlægning fastsættes det i stk. 2, 2. pkt., at den udarbejdede plan jævnligt skal sammenholdes med den indsattes forhold under strafudståelsen og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.

Der er ved forslaget om planlægning i stk. 2 ikke fundet grundlag for generelt at undtage indsatte med kortvarige fængselsstraffe fra forslaget, men det er forudsat, at planlægningen og arbejdet hermed navnlig er af betydning for indsatte med ikke helt korte straffe. For at sikre, at de til enhver tid værende ressourcer også giver mulighed for den fornødne planlægning for disse indsatte, er der i stk. 3 indsat en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om begrænsning i pligten til planlægning for så vidt angår indsatte med korte straffe.


 

5.6.1. Vejledning og planlægning

5.6.1.1. Gældende ret

I de fleste fængsler bliver den nyindsatte straks placeret på den afdeling, hvor vedkommende skal have ophold under strafudståelsen.

Straks ved modtagelsen sker der en gennemgang af den indsattes medbragte effekter, og der tages stilling til, hvilke effekter den pågældende kan få udleveret til brug under opholdet, jf. herved pkt. 5.6.6. nedenfor.

Samtidig udleveres de ting, som fængslet stiller til rådighed, ligesom der udbetales forskudsbeløb til indkøb af småfornødenheder.

I tilslutning hertil orienteres den nyindsatte om en række fængselsmæssige forhold. Det drejer sig dels om en række praktiske spørgsmål, dels om de vigtigste regler for opholdet. I nogle fængsler udleveres tillige en skriftlig orientering.

Efter samtale med en repræsentant for fængslets arbejdsdrift og eventuelt fængslets skole tages der stilling til den pågældendes beskæftigelses- eller undervisningsmæssige placering, jf. herved pkt. 5.6.8. nedenfor. Endvidere orienteres den pågældende om muligheden for at få en samtale med fængslets læge. I modtagelsesprogrammet kan også indgå samtaler med andre personalerepræsentanter, herunder forsorgsmedarbejder, præst m.fl., og med de indsattes talsmand, eventuelt med en rundvisning i fængslet.

I tilslutning til modtagelsesprogrammet sker der en såkaldt »indrullering« af den nyindsatte. Det indebærer, at der om den indsattes forhold oprettes et stamrulleblad med de oplysninger, der er af væsentlig betydning for straffuldbyrdelsen.

Ud over navn, personnummer og fødested indeholder stamrullen oplysning om den aktuelle kriminalitet og dom, herunder oplysning om straffetidsberegningen, jf. herved pkt. 5.4. ovenfor. Endvidere gengives kort tidligere kriminalitet med deraf følgende domme og løsladelser samt oplysning af sikkerhedsmæssig betydning, f.eks. om tidligere undvigelser, undvigelsesforsøg eller udeblivelser. Der optages tillige oplysning om aktuelt eller tidligere misbrug af alkohol eller narkotika, om helbredsmæssige forhold og kroniske sygdomme, der kræver særlige hensyn, samt oplysning om foretagne mental- eller personundersøgelser. Endelig optages navn og bopæl på den indsattes nærmeste pårørende samt oplysninger om den indsattes hidtidige skole- og uddannelsesforløb og beskæftigelse.

Oplysningerne om den indsatte indføres i stamrullen i et samarbejde med den indsatte på grundlag af dennes oplysninger og oplysninger fra domsudskriften, straffesagens akter i øvrigt og eventuelt fra tidligere straffuldbyrdelse.

Samtidig oprettes en (inspektions)journal for den indsatte. Heri optages alle væsentlige oplysninger, overvejelser og afgørelser om forløbet af straffuldbyrdelsen. Sammen med denne opbevares domsudskrift og andre dokumenter af betydning for straffuldbyrdelsen samt korrespondance med og om den indsatte.

Der henvises til 1989-betænkningen, s. 109-110.

5.6.1.2. Straffelovrådets forslag

Om arbejdsgruppens overvejelser henvises til 1989-betænkningen, s. 110, 652, jf. § 31 i arbejdsgruppens lovudkast, og s. 700-701, og om Straffelovrådets overvejelser henvises til 1998-betænkningen, s. 105-106, jf. § 31 i rådets lovudkast, og s. 192.

Straffelovrådet kan med enkelte redaktionelle ændringer tiltræde arbejdsgruppens forslag.

Rådet foreslår på den baggrund, at der som § 31, stk. 1, i rådets lovudkast indsættes en bestemmelse om vejledning og planlægning, hvorefter en indsat snarest efter at være anbragt i institutionen af denne skal vejledes om sine rettigheder, pligter og øvrige forhold under straffuldbyrdelsen.

Som stk. 2 foreslås en bestemmelse, hvorefter institutionen i samarbejde med den indsatte snarest efter indsættelsen skal udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Denne plan skal jævnligt sammenholdes med den indsattes forhold under strafudståelsen og om nødvendigt søges tilpasset ændringer i disse forhold.

§ 31, stk. 1 og 2, foreslås i stk. 3 suppleret af en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler, hvorved bestemmelsen i stk. 2 kan begrænses i forhold til indsatte, der alene skal udstå en kortvarig straf.

§ 31 i rådets lovudkast indebærer en udvidelse i forhold til den nuværende praksis, idet der indføres pligt til i alle institutioner at give den dømte en udførlig orientering om regler for opholdet i institutionen og om den dømtes forhold i øvrigt samt at udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen.