Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Anvisninger

Til § 32

Bestemmelsen medfører pligt for den indsatte til at efterkomme de anvisninger, som gives af institutionens personale i forbindelse med varetagelsen af opgaver, som institutionen skal udføre i henhold til lovforslagets bestemmelser og administrative forskrifter fastsat med hjemmel i lovforslaget. Bestemmelsen svarer til § 32 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.6.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

 

 

5.6.2. Anvisninger

5.6.2.1. Gældende ret

Der henvises til pkt. 4.2.1. ovenfor i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

5.6.2.2. Straffelovrådets forslag

Om arbejdsgruppens overvejelser henvises til 1989-betænkningen, s. 107, 645, jf. § 4, stk. 2, i arbejdsgruppens lovudkast, og s. 681, og om Straffelovrådets overvejelser henvises til 1998-betænkningen, s. 192-931, jf. § 32 i rådets lovudkast.

Straffelovrådet kan tiltræde arbejdsgruppens forslag og foreslår på den baggrund, at der som § 32 i rådets lovudkast indsættes en bestemmelse, hvorefter en indsat skal efterkomme de anvisninger, som gives af institutionens personale i forbindelse med varetagelsen af institutionens opgaver.

Bestemmelsen medfører ikke ændringer i forhold til de nugældende regler mv. om indsattes pligt til at følge personalets anvisninger.

5.6.2.3. Justitsministeriets overvejelser

Justitsministeriet kan tiltræde Straffelovrådets udkast til bestemmelse om anvisninger. Lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. § 32.