Lov nr. 432 om fuldbyrdelse af straf mv. af 31. maj 2000 med senere ændringer

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Udelukkelse fra fællesskab

Til § 64

Bestemmelsen undtager visse tvungne ophold uden fællesskab med andre indsatte fra bestemmelserne i lovforslagets § 63. Endvidere fastsættes regler om observationsceller. Bestemmelsen svarer til § 64 i Straffelovrådets lovudkast, jf. pkt. 5.8.4. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

I stk. 1, nr. 1, er det præciseret, at visse almindeligt forekommende kortvarige tvungne ophold i eget opholdsrum ikke er omfattet af begrebet udelukkelse fra fællesskab.

Stk. 1, nr. 2, skal ses i sammenhæng med det, der er anført i pkt. 5.6.8.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget vedrørende § 42, hvorefter den normale reaktion over for indsatte, der nægter at være beskæftiget med en af institutionen godkendt aktivitet, alene skal være af økonomisk karakter (disciplinærstraf i form af bøde) og ikke indebære udelukkelse fra fællesskab i fritiden. Det er forudsat, at institutionen fortsat skal kunne træffe bestemmelse om, hvor den indsatte skal opholde sig i institutionen i arbejdstiden. Institutionens bestemmelser herom er ikke omfattet af begrebet udelukkelse fra fællesskab.

Stk. 2 indeholder en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om indsattes ophold efter stk. 1, herunder om godkendelse og anvendelse af observationsceller. Med bestemmelsen videreføres den nuværende mulighed for at anvende observationsceller til kortvarigt ophold for indsatte, jf. pkt. 5.8.4.1. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

 

 

Uddrag af punkt 5.8.4. Udelukkelse fra fællesskab

".... Til § 63 knytter sig i § 64, stk. 1, i rådets lovudkast en bestemmelse, hvorefter bestemmelserne i § 63 ikke omfatter institutionens afgørelse om, (1) at en indsat kortvarigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde skal opholde sig i eget opholdsrum eller i særlig observationscelle, eller (2) at en indsat, der nægter at være beskæftiget med en af institutionen godkendt aktivitet, skal opholde sig i eget opholdsrum eller på andet anvist opholdssted i arbejdstiden.

Som § 64, stk. 2, foreslås en bemyndigelse for justitsministeren til at fastsætte regler om indsattes ophold efter stk. 1, herunder om godkendelse og anvendelse af observationsceller.

§ 64 indebærer bl.a. en lovfæstelse af den nuværende praksis, hvorefter institutionen af ordens- og sikkerhedsmæssige grunde kan anvise indsatte, der nægter at påtage sig beskæftigelse, ophold i arbejdstiden i særlig afdeling for enrumsanbragte, jf. pkt. 5.6.8.2. ovenfor.

Med bestemmelsen videreføres den nuværende mulighed for at anvende observationsceller til kortvarigt ophold for indsatte, jf. pkt. 5.8.4.1. ovenfor. .."