Fængselsmyndighederne opgiver den straforienterede - og virkningsløse - fangebehandling
indført efter 2001 og hjælper nu igen de indsatte i gang med tilværelsen efter endt straf

 

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

25. juli 2009


Med beslutningen om en ganske usædvanlig udslusning af den tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte fra Statsfængslet i Horserød har fængselsmyndighederne tilsyneladende genindført reglen om, at indsatte skal hjælpes i gang med en tilværelse uden for fængslet efter strafudståelsen.

Landsforeningen KRIM hilser den usædvanlige beslutning truffet i den aktuelle sag velkommen og noterer sig, at kriminalforsorgen nu bryder med den afstraffelses-orienterede - og virkningsløse - fangebehandling, som gradvist er indført siden 2001.

Det fremgår af Berlingske Tidende 25. juli 2009, at den tidligere borgmester afsoner en straf af fængsel i 2 år, og at han påbegyndte afsoningen den 6. august 2008. Det fremgår også af artiklen, at der verserer en ny alvorlig straffesag mod den tidligere borgmester, og at der falder dom i den nye sag i september 2009 ved Østre Landsret. 

Kriminalforsorgen har gennemført en såkaldt "udstationering" af den tidligere borgmester til Pension Engelsborg i Lyngby, hvor professionelt og pædagogisk uddannet personale medvirker til, at indsatte, som har haft særligt vanskelige livsbetingelser, hjælpes til en ny tilværelse efter afsoningen. Her skånes de indsatte (som på institutionen ikke kaldes "indsatte" men "beboere") for nedværdigende kropsvisitationer, indskrænkninger i adgangen til besøg og andre af de overgreb, som kriminalforsorgen især efter 2001 har indført mod de indsatte i almindelige fængsler bemandet med fængselsbetjente.

Det er efter gældende praksis ganske usædvanligt, at en indsat udstationeres efter at have udstået mindre end halvdelen af straffen, således som tilfældet er for den tidligere borgmester, der blev indsat til afsoning den 6. august 2008. Dertil kommer oplysningerne om, at der verserer en ny alvorlig sag mod den pågældende, hvor han risikerer yderligere fængselsstraf. I sådanne tilfælde iværksætter kriminalforsorgen efter praksis ikke udstationering til en pension. Dertil kommer, at sådan udslusning normalt er forbeholdt unge indsatte, eller indsatte hvor særlige behov taler for en sådan udslusning.

Der foreligger ikke oplysninger om, at den tidligere borgmester er under 18 år, eller at der foreligger andre særlige omstændigheder, der kan begrunde udstationeringen.

Da der normalt er lang venteliste for indsatte med behov for ophold på pensioner under kriminalforsorgen, glæder KRIM sig også over, at dette problem tilsyneladende er blevet løst så tilfredsstillende af kriminalforsorgen, at man nu også sender indsatte, der ikke har åbenlyse behov for ophold på pension, af sted. 

Udgangsbekendtgørelsens § 51 om "udstationering" lyder således:
 

  § 51. Udstationering skal normalt ske i den sidste del af opholdstiden og kan gives i indtil 4 uger, eller, når særlige omstændigheder taler derfor, i indtil 3 måneder. Er den indsatte ikke fyldt 21 år ved indsættelsen, kan der gives udstationering af længere varighed, når ganske særlige forhold taler derfor.

Landsforeningen KRIM går ud fra, at bestemmelsen nu bliver omformuleret, således at den stemmer overens med den praksis, som kriminalforsorgen har fulgt under behandlingen af sagen mod den tidligere borgmester.