Advokat frifundet for at lække "fortrolige" oplysning til sin egen klient - Advokaten gjorde
blot sin pligt, således som menneskerettighedskonventionen foreskriver

 

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

8. juni 20098. juni 2009 blev den århusianske advokat Michael Juul Eriksen ved Retten i Aalborg ifølge "nordjyske.dk" frifundet for overtrædelse af retsplejeloven ved at have videregivet "oplysninger til sin klient" om den sag, som klienten var sigtet i, og hvor advokaten var beskikket forsvarer for klienten. Det fremgår blandt andet af artiklen, at advokaten havde givet sin klient "et kort skriftligt referat af sagen i stedet for at bruge flere dage på at gennemgå den mere end 10 ringbind store sag." Det fremgår også af artiklen, at advokaten i forbindelse med afregningen af sagen havde orienteret statsadvokaten om, at "han har valgt denne fremgangsmåde."

Det fremgår af sagen, at Nordjyllands Politi tilsyneladende (også) er utilfreds med, at advokatens klient har videregivet referatet af sin sag til en kammerat i København.

Advokaten erkendte at have videregivet de omhandlede oplysninger. Retten i Aalborg skulle således ikke tage stilling til, om det var sket, men alene om det var ulovligt, hvilket retten nåede frem til, at det ikke var. Det fremgår også af avisomtalen af sagen, at alle de voterende dommere var enige i at frifinde advokaten.

Retsplejeloven siger med en lidt forældet sprogbrug, at forsvareren skal "stå" sin klient under en straffesag "bi". Dette indebærer blandt andet en pligt for advokaten til at forberede sagen og orientere klienten ordentligt om straffesagen mod klienten, således at klienten har mulighed for at deltage i sit eget forsvar.

Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 forudsætter, at tiltalte/sigtede i en straffesag skal have adgang til at tage notater fra politiets akter i en sag mod denne, og at den pågældende eventuelt også har krav på "relevante" kopier af akterne.

I sagen Luboch mod Polen, som blev afgjort ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) den 15. januar 2008 under sagsnummer 37469/05, udtalte EMD sig blandt andet om sigtedes adgang til at modtage kopi af sagsakter fra en straffesag mod denne. EMD tog endvidere stilling til spørgsmålet om, hvorvidt tiltalte har adgang til at tage notater fra akter, som stilles til rådighed hos denne hos politiet, uden at tiltalte får egentlige kopier af akterne.

EMD dømte Polen for at krænke artikel 6 i Den europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), blandt andet fordi den tiltalte ikke i tilstrækkelig grad havde haft muligheder for at tage notater fra politiets akter og for at få kopi af "relevante" akter. Han havde dermed ikke haft tilstrækkelige muligheder for at varetage sine interesser under sagen.

I afgørelsens § 64 udtalte EMD blandt andet: 
  Regard being had to what was at stake for the applicant in the lustration proceedings – not only his good name but also his right to practise as an advocate – the Court considers that it was important for him to have unrestricted access to those files and unrestricted use of any notes he made, including, if necessary, the possibility of obtaining copies of relevant documents (see Foucher, cited above, § 36).

Afgørelsen viser, at sigtede/tiltalte mere eller mindre uden undtagelse har ret til at tage notater fra politiets dokumenter til brug for en straffesag mod den pågældende. Tiltalte har "if necessary" ifølge afgørelsen også ret til at modtage kopier af de relevante dokumenter.

Advokaten fra Århus har, når henses til EMD's afgørelse, således gjort sin pligt over for sin klient ved at sørge for, at denne var tilstrækkeligt informeret om sin sag.

Det fremgår i øvrigt af omtalen af frifindelsesdommen, at referatet var 17 sider langt.


Hvad advokatens klient bruger sine sagsakter til, vedkommer formentlig hverken advokaten eller politiet.

Tidligere angreb fra Nordjyllands politi mod samme advokat har fået KRIM til at overveje, om der er tale om egentlig - eventuel strafbar - forfølgelse mod advokaten, der i medierne flere gange har udtalt sig kritisk om politiet. Advokaten har tidligere foretaget "efterforskning" i en sag, hvor han var forsvarer, idet han efter det oplyste i medierne var taget til et offentligt bibliotek i Sverige og der læst nogle offentligt tilgængelige avisartikler, der efter det oplyste kunne indeholde oplysninger, der kunne være til gavn for advokatens klient. Politiet mente tilsyneladende, at forsvareren på ulovlig vis blandede sig i efterforskningen, som politiet tilsyneladende var af den opfattelse, at de havde monopol på, hvilket politiet ikke har meget belæg for efter praksis. Se artikel.  

KRIM kan undre sig over, at advokatstandens egne organisationer tilsyneladende ikke i nævneværdig grad har ydet advokaten fra Århus støtte under sagerne.

KRIM finder, at det er absolut væsentligt, at advokater ikke intimideres af politiet, således at samfundet risikerer, at der udvikler sig en advokatstand, der ikke vover at varetage en af advokaternes kærneopgaver - at agere kritisk i forhold til myndighederne - herunder politiet. KRIM vil derfor overveje - ganske uden advokatens eller advokatorganisationernes samtykke - at forsøge at udvirke, at der sker strafforfølgning mod de personer i anklagemyndigheden, der har ansvar for den straffesag, hvor advokaten i dag blev frifundet.

Såfremt politiet ville vise samme nidkærhed i forhold til politifolks egne kriminelle handlinger kunne politiet få travlt.  Læs et eksempel på ulovligheder begået af politifolk, som politiet ikke har fået politiet til at rejse straffesag.