Om politiet - herunder om borgernes rettigheder
og pligter ved kontakt med politiet


Klik her for klageformular
 

 

Krims Retshjælp yder gratis juridisk bistand og rådgivning ved klager over eller erstatningskrav mod politiet. Vores hjælp kan opnås for eksempel, hvis du har været udsat for politivold, uberettiget anholdelse, ransagning eller anden ukorrekt optræden fra politiet. Klager over politiet skal normalt indgives senest 6 måneder efter hændelsen, der klages over. Klager du over vold, magtmisbrug eller anden strafbar aktivitet fra politiets side, er fristen dog længere - i adskillige tilfælde flere år. Erstatningskrav mod politiet skal normalt fremsættes senest 2 måneder efter hændelsen (eller senest 2 måneder efter, at en strafferetlig påtale mod dig er opgivet eller en straffesag, hvor du er helt eller delvist frifundet, er afgjort).  
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Politifolk, som ikke følger spillereglerne, skader korpsets omdømme. Dermed bliver det vanskeligere for politiet at udføre det arbejde, som borgerne forlanger af korpset. Din klage over over politiet kan derfor bidrage til et mere effektivt politi.
     
  Klager over politiet  
  Erstatningskrav mod politiet  
  Dine rettigheder (oversigt)  
  Grundløse detentionsophold  
  Disciplinærsager mod polititjenestemænd  
  Politiloven  
  Bemærkningerne til politiloven  
  Betænkning 1410 om politiloven  
  Ordensbekendtgørelsen  
     
  Mere om politiet