Kommentarer til straffuldbyrdelsesrettens
regler og praksis om domstolsprøvelse

 


Af advokat (H) Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Senest opdateret 26. oktober 2014


Landsforeningen KRIMs samling af regler om administrativ sagsbehandling og domstolsprøvelse

Straffuldbyrdelseslovens regler om særlig domstolsprøvelse af visse administrative afgørelser

Adgangen til særlig domstolsprøvelse af kriminalforsorgens administrative afgørelser findes i straffuldbyrdelseslovens § 112. Denne domstolsprøvelse er, modsat af den sædvanlige domstolsprøvelse af "øvrighedens grænser", som følger af grundlovens § 63, nemmere for borgeren, idet det er kriminalforsorgen, som skal indbringe sagen for retten på borgerens begæring. Endvidere omfatter en domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelseslovens § 112 en fuld prøvelse af forvaltningens skønsmæssige afgørelser. Der har i tidligere lovgivning været tvivl om, hvorvidt der bestod en adgang til særlig domstolsprøvelse efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a af administrative afslag på erstatningskrav rejst efter §§ 106 og 107 i straffuldbyrdelseslovens kapitel 20.Bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens § 112 er gengivet i sin helhed umiddelbart nedenfor: 

"§ 112. Endelige administrative afgørelser kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den dømte, af denne kræves indbragt til prøvelse for retten, hvis der er tale om
1) en afgørelse efter § 14 eller § 16 om straffetidsberegning, medmindre klagen er begrundet i uenighed om straffedommens fortolkning, jf. retsplejelovens § 998,
2) en afgørelse efter § 55, stk. 4, om tilbageholdelse af brev, såfremt afgørelsen er begrundet i hensynet til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen,
3) en afgørelse efter § 70, stk. 1, jf. § 67, om disciplinærstraf i form af strafcelle i mere end 7 dage,
4) en afgørelse efter § 73 om konfiskation af genstande eller penge, hvis værdi overstiger det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for en uges beskæftigelse,
5) en afgørelse efter § 74 om modregning af erstatningsbeløb, der overstiger størrelsen af det i nr. 4 nævnte ugentlige vederlag,
6) en afgørelse efter § 80 om nægtelse af prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38, stk. 1, eller om nægtelse af prøveløsladelse efter straffelovens § 41, når 14 år af straffen af fængsel på livstid er udstået,
7) en afgørelse efter § 86, stk. 4, om genindsættelse af en prøveløsladt til udståelse af reststraf i henhold til straffelovens § 40, stk. 2 eller 3, eller til udståelse af straf af fængsel på livstid i henhold til straffelovens § 42, stk. 2,
8) en afgørelse efter § 88, jf. § 86, stk. 4, om indsættelse af en betinget benådet til udståelse af straf eller reststraf i henhold til straffelovens § 43 eller
9) en afgørelse om nægtelse af erstatning efter § 106 i anledning af uforskyldt udståelse af fængselsstraf i for lang tid eller anbringelse i strafcelle, jf. nr. 3."


Advokatbistand til den indsatte efter straffuldbyrdelseslovens § 115, stk. 2


Overskridelser af fristen på 4 uger

Som det fremgår af indledningen til straffuldbyrdelseslovens § 112 er der en frist på 4 uger til at indbringe en endelig administrativ afgørelse fra kriminalforsorgen efter bestemmelsen for domstolene. Der er ikke udtrykkeligt hjemlet adgang til, at der kan ses bort fra en overskridelse af fristen. Herom anfører Annette Esdorf m. fl. i "Straffuldbyrdelsesloven", DJØF forlag 2003, side 253, blandt andet: ".. Dette indebærer dog næppe, at domstolene vil anse sig for fuldstændig afskåret fra at se bort fra en fristoverskridelse i særlige tilfælde, ligesom domstolene næppe i alle tilfælde af egen drift vil afvise en sag pga. fristoverskridelse, hvis parterne er enige om at se bort fra fristoverskridelsen, jf. Jørgen Mathiassen i Forvaltningsret, Almindelige emner (3. udg. 1997) s. 310-311 og Bent Christensen: Forvaltningsret, Prøvelse (2. udg. 1994) s. 32-33. En forudsætning for at håndhæve søgsmålsfristen er dog naturligvis, at den dømte er vejledt fyldestgørende herom, jf. herved forvaltningslovens § 26. .." 

Domstolsprøvelse i straffuldbyrdelsesretten og EMRK artikel 6

EMRK artikel 6 har følgende ordlyd:

"
Ret til retfærdig rettergang

1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig tid for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol. Dom
skal afsiges i offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens
interesser.

2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til:
a) ufortøvet at modtage udførlig underretning på et sprog, som han forstår, om arten af og årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;
b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar;
c) at forsvare sig personligt eller ved juridisk bistand som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale den juridiske bistand, at modtage den uden betaling, når retfærdighedens interesser kræver det;
d) at afhøre eller lade afhøre imod ham førte vidner og at få vidner i hans interesse tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod ham;
e) at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis han ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.
"

I Boguslow mod Polen afgjort den 31. maj 2011 under sagsnummer 24205/06 giver EMD eksempler på udviklingen i praksis med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt sager om behandling af anmodninger om prøveløsladelse og sager vedrørende andre spørgsmål om fængselsvilkår, er omfattet af EMRK artikel 6, stk. 1, med den virkning, at en klager kan påberåbe sig de krav, som denne bestemmelse stiller til en domstolsprøvelse. EMD anfører i præmis 96 og præmis 97. Her anfører domstolen:

"96. The Court notes that the proceedings for the applicant’s release on probation did not involve the determination of his criminal charge, it having already been determined by the applicant’s final conviction. Therefore, the Court concludes that the criminal limb of Article 6 § 1 does not come into play (Enea v. Italy [GC], no. 74912/01, § 97).

97. As regards the civil limb of Article 6, it should be recalled that although, in the past, the jurisprudence of the Court and of the Commission customarily held that complaints relating to the examination of requests for release from prison or to issues regarding the modalities of execution of penalty of imprisonment fall outside the scope of Article 6 § 1 (Neumeister v. Austria, 1936/63, 27 June 1968, § 22-3, Series A no. 8; A.B. v. Switzerland, no. 20872/92, Commission decision of 22 February 1995, Decisions and Reports (D.R.) 80, p. 66 ; Lorsé and Others v. the Netherlands, no. 52750/99, 4 February 2003; Montcornet de Caumont v. France (dec.), no. 59290/00, ECHR 2003-VII), there has recently been a certain change of its jurisprudence with regard to procedures instituted in the penitentiary context. For instance, the Court has held Article 6 § 1 to be applicable, under its civil limb, to proceedings concerning security measures and penitentiary discipline (Enea, cited above, § 98; Ganci v. Italy, no. 41576/98, § 20-6, ECHR 2003-XI; Musumeci v. Italy, no. 33695/96, § 36, 11 January 2005; Gülmez v. Turkey, no. 16330/02, § 27-31, 20 May 2008; Stegarescu and Bahrin v. Portugal, no. 46194/06, § 35-9, 6 April 2010) and, more recently, also in the context of proceedings for temporary release from prison (see Boulois v. Luxembourg, no. 37575/04, § 55-66, 14 December 2010, currently pending before the Grand Chamber)."


Af præmis 96 kan udledes, at de nationale myndigheder ikke i tilfælde, hvor der ikke skal tages stilling til, hvorvidt en person er skyldig i et strafbart forhold, har pligt til at yde den retsbeskyttelse, som EMRK artikel 6 yder i straffesager. I en sag om prøveløsladelse er der taget stilling til skyldsspørgsmålet i den straffesag, der har ført til indsættelsen i fængsel, hvorfor der ikke på ny skal ske en sådan prøvelse. Som det fremgår af præmis 97 er udviklingen imidlertid gået i retning af, at sager af straffuldbyrdelsesretlig karakter i mange tilfælde skal kunne prøves ved de nationale domstole i overensstemmelse med en fremgangsmåde, der opfylder de krav, som EMRK artikel 6 stiller til civile sager. Som eksempel henvises der til storkammerets afgørelse i Enea mod Italien omtalt nedenfor under domstolsprøvelse af afgørelser om udelukkelse fra fællesskabet. Endvidere nævnes det, at sager om sikkerhedsforanstaltninger ("security measures") samt om disciplinære sanktioner i fængsler ("penitentiary discipline") efter nyere praksis ved EMD skal opfylde kravene i den civile del af EMRK artikel 6, § 1. Derimod udtales det i præmis 98, at EMD ikke anser en sag om prøveløsladelse om en sag, der vedrører en "dispute" over en "right" i artikel 6's forstand.


Om skriftlig frem for mundtlig behandling ved domstolene i straffuldbyrdelsessager

Straffuldbyrdelseslovens § 116 om sagens behandling ved retten (udgangspunktet er skriftlig behandling)

Af straffuldbyrdelseslovens § 112, nr. 3, følger, at disciplinærstraffe, hvor en indsat af de straffuldbyrdende myndigheder er idømt disciplinærstraf "i form af strafcelle i mere end 7 dage" af den indsatte kan forlanges indbragt for retten. Af samme lovs § 116 følger, at sagen behandles "på skriftligt grundlag, medmindre retten bestemmer andet". § 115, stk. 2, giver mulighed for, at der beskikkes en advokat for den dømte, hvis retten "finder det fornødent".

I UfR 2010.664 VLK blev en livstidsdømt kvinde nægtet prøveløsladelse efter udståelse af 14 år af straffen. Det fremgik, at den pågældende fortsat var indsat i lukket fængsel, men at hun gennem længere tid havde haft udgange. Først havde hun haft ledsagede udgange, og senere var hun påbegyndt uledsagede udgangen. Hun havde nu almindelig weekend-orlov, der indebærer, at hun (hver tredje weekend) forlader anstalten fredag eftermiddag og vender tilbage søndag om aftenen. Det fremgår af sagen, at overførsel til åbent fængsel var påtænkt fra 2009. DfK udtalte under sagen, at livstidsdømte normalt har behov for et meget langt udslusningsforløb. Landsretten nægtede den pågældende prøveløsladelse og henviste blandt andet til den pådømte kriminalitets karakter. Kvinden var "dømt for forsætligt drab af en 4-årig og dennes mor ved at have brændt dem inde i en ejendom, og af en 7-årig, som ved ildspåsættelsen fik forbrændinger, der medførte døden." Det fremgår af sagen, at der under denne tillodes mundtlig forhandling.

I TfK 2007.782 VLK var en drabsdømt, som var blevet prøveløsladt, begyndt at drikke alkohol, uagtet at prøveløsladelsen var betinget af antabusvilkår. Han havde indledningsvist modtaget en advarsel. Da forholdene efter kriminalforsorgens opfattelse ikke ændrede sig, blev han genindsat. Retten udtalte blandt andet: "Efter straffelovens § 40, stk. 2. nr. 3, forudsætter indsættelse til udståelse af reststraffen, at der forligger særlige omstændigheder. Udgangspunktet er således, at overtrædelse af vilkårene for en prøveløsladelse, når der ikke foreligger nyt strafbart forhold, ikke skal medføre genindsættelse, men de konsekvenser, der er angivet i straffelovens § 40, stk. 2, nr. 1 og nr. 2. A er blevet advaret om de mulige konsekvenser af en fortsat overtrædelse af vilkåret. A er dømt for forsøg på manddrab. Forholdet blev ifølge mentalerklæringen begået, mens han var beruset. Han blev idømt fængsel i 6 år. Der er således tale om en meget alvorlig forbrydelse, der blev begået under beruselse. Derfor er det særligt alvorligt, at A ikke overholdt vilkåret om alkoholistbehandling, trods flere indskærpelser. Retten er derfor enig i, at der i dette tilfælde har foreligget særlige omstændigheder. Retten stadfæster derfor direktoratets afgørelse. Efter straffelovens § 40, stk. 6, udelukker afgørelsen ikke, at A igen søger om at blive prøveløsladt, således at det fortsat er muligt gennem prøveløsladelse at søge at motivere A til at leve et ædrueligt og kriminalitetsfrit liv." Sagen blev på kriminalforsorgens begæring behandlet på skriftligt grundlag.

I præmis 32 og 33 i Rozhin mod Rusland afgjort af EMD den 6. december 2011 under sagsnummer 50098/07 fastslår EMD blandt andet, at civile sager, hvor retten skal tage stilling til en parts personlige egenskaber, opførsel mv., fordrer en mundtlig behandling af sagen (præmis 32). Endvidere kræver EMD, at sager, hvor en indsat for eksempel klager over personalets brutalitet eller forholdene i fængslet, også behandles mundtligt, idet det er "uundværligt" for rettens afgørelse af sagen at høre den pågældendes førstehåndskendskab til, hvad der er foregået.

Præmis 32 og præmis 33 er oversat fra engelsk til dansk af undertegnede umiddelbart nedenfor:

" 32. Artikel 6 i konventionen foreskriver ikke udtrykkeligt en ret til personligt fremmøde i retssager. Det er dog indeholdt i den mere almindelige forståelse af en retfærdig rettergang, at en straffesag skal foretages under tiltaltes tilstedeværelse (se for eksempel Colozza mod Italien, 12. februar 1985, præmis 27, serie A nr. 89). Derimod er der ikke i forhold til sager, som ikke er straffesager, nogen ubetinget ret til at være tilstede under ens egen sag, undtagen i en begrænset kategori af sager, nemlig disse, hvor den pågældendes personlige egenskaber og måde at leve på er direkte relevant for sagens genstand, og hvor afgørelsen hviler på personens adfærd (se for eksempel Kabwe og Chungu mod Storbritannien (dec.), nr. 29647/08 og 33269/08, 2. februar 2010).

33. EMD har tidligere statueret krænkelse af retten til en "offentlig og retfærdig rettergang" i adskillige sager mod Rusland, i hvilke parten i en civil sag var blevet afskåret fra muligheden for at deltage i retssagen som følge af forsinket eller uvirksom forkyndelse af stævninger (se Yakovlev mod Rusland, nr. 72701/01, præmis 19 og fremefter, 15. marts 2005; Groshey mod Rusland, nr. 69889/01, præmis  27 og fremefter, 20. oktober 2005; og Mokrushina mod Rusland, nr. 23377/02, 5 oktober 2006). Den [EMD[ statuerede også krænkelse af EMRK artikel 6 i en række sager, hvor russiske domstole nægtede fængslede parter, som ønskede at fremkomme med mundtlige indlæg vedrørende disses civile krav, ret til mundtlig fremlæggelse af disse. For eksempel i sagen Kovaley mod Rusland (nr. 78145/01, præmis 37, 10. maj 2007) fandt EMD, på trods af, at klageren i den omhandlede sag var repræsenteret af sin hustru, det af betydning, at den pågældendes anbringender om politibrutalitet i det væsentlige byggede på klagerens personlige oplevelser, og at hans mundtlige fremlæggelse derfor ville have været "en vigtig del af klagerens præsentation af sagen og faktisk den eneste måde, hvorpå man kunne sikre en kontradiktorisk procesform". I sagen Khuzhin med flere mod Rusland (nr. 13470/02, præmis 53 og fremefter, 23. oktober 2008) fandt EMD, at man ved at nægte at sikre, at fængslede klagere kunne deltage i hovedforhandlingen, og ved at undlade at overveje andre juridiske midler til at sikre disses deltagelse i den omhandlede injuriesag, havde de russiske domstole krænket princippet om "equality of arms". En tilsvarende konklusion er EMD nået frem til i andre sager mod Rusland, hvor myndighederne har undladt at sørge for, at fængslede parter blev fremstillet i civile sager, hvor man har undersøgt klager over fængselsforholdene (se for eksempel Shilbergs mod Rusland, nr. 20075/03, præmis 107-113, 17. december 2009; Artyomov mod Rusland, nr. 14146/02, præmis 14146/02, præmis 204-208, 27. maj 2010; og Roman Karasev mod Rusland, nr. 30251/03, præmis 65-70, 25. november 2010). I sagerne citeret ovenfor, er EMD konsekvent nået frem til, at under hensyn til karakteren af klagernes krav, som i vidt omfang havde baggrund i klagernes oplevelser, kunne en effektiv, korrekt og tilstrækkelig præsentation af sagen kun sikres gennem klagerens personlige deltagelse i retsmøderne. Klagernes forklaring om fængselsforholdene, som kunne disse havde førstehåndskendskab til, ville udgøre en uundværlig del af partens fremlæggelse af sagen.
"

I engelsk ret har det hidtil været praksis, at den myndighed ("the Parole Board"), der behandler spørgsmål om prøveløsladelse af indsatte, sjældent imødekommer begæringer fra de indsatte om mundtlig forhandling. I sagen "Osborn v. the Parole Board" afgjort af den engelske højesteret ("the Supreme Court") 9. oktober 2013, fandt retten, at EMRK artikel 5 (4) i den konkrete sag, der angik 3 indsatte, var krænket som af, at deres begæring om mundtlig forhandling ikke var blevet imødekommet. Retten henviste til EMD-praksis og gav eksempler på en lang række tilfælde, hvor der bør være mundtlig forhandling. Blandt andet udtaler retten, at der bør være mundtlig forhandling, "where facts which appear to the board to be important are in dispute" (hvor parterne ikke er enige med hensyn til fakta, som forekommer væsentlige for myndigheden). Dette indebærer, at der bør være mundtlig forhandling i formentlig langt de fleste sager, idet det er almindeligt, at parterne ikke er enige om alle faktiske forhold af betydning for sagen - for eksempel om den indsattes adfærd i fængslet. Retten påpeger blandt andet også: "The board should also bear in mind that the purpose of holding an oral hearing is not only to assist it in its decision-making, but also to reflect the prisoner’s legitimate interest in being able to participate in a decision with important implications for him, where he has something useful to contribute". Endelig fremhæver retten blandt andet følgende: "The board must be, and appear to be, independent and impartial. It should not be predisposed to favour the official account of events, or official assessments of risk, over the case advanced by the prisoner."
 

I sager, der vedrører fængselsforholdene, kan den indsatte kræve at være til stede i retten, også selv om den indsatte er repræsenteret ved advokat

I Insanov mod Azerbaijan afgjort af EMD den 14. marts 2013 under sagsnummer 16133/08 fandt EMD, at en indsat, der har anlagt en civil sag vedrørende forholdene under frihedsberøvelse, skal have mulighed for personligt at blive afhørt i retten, også selv om den pågældende er repræsenteret ved advokat. EMD fandt, at en forklaring vedrørende forholdene i fængslet fra den indsatte selv, er et vigtigt bevis i en civil sag om forholdene i fængslet. I præmis 145 udtaler EMD blandt andet: "The Court finds that the applicant’s testimony describing the conditions of his detention and his state of health, of which the applicant had first-hand knowledge, would have constituted an indispensable part of the plaintiff’s presentation of the case. The applicant was in a position to describe the conditions most accurately and to answer the judges’ questions, if any."

I præmis 146 præciserer EMD, at i tilfælde, hvor sikkerhedshensyn eller andre gyldige hensyn taler imod, at den indsatte transporteres til retten, bør det på anden vis sikres, at den indsattes tilstedeværelse sikres, for eksempel ved at retsmødet holdes i den institution, hvor den indsatte er anbragt.

I Pashayev mod Azerbaijan afgjort af EMD den 28. februar 2012 under sagsnummer 36084/06 fik en indsat strafafsoner medhold i, at EMRK artikel 6, § 1, var krænket. Den indsatte havde anlagt en civil sag ved de nationale domstole med påstand om erstatning, idet han hævdede, at han havde fået tuberkulose som følge af, at han var blevet smittet af en medindsat, som han delte en to-mandscelle med, og som følge af dårlige afsoningsforhold i øvrigt. Den pågældende var repræsenteret ved en advokat, men han fik ikke lov til at møde frem ved hovedforhandlingen på trods af anmodning derom. I præmis 64 udtaler EMD, at EMRK artikel 6, § 1, ikke garanterer en part en ret til personlig tilstedeværelse i retten under behandlingen af en civil sag. I præmis 65 bemærker EMD imidlertid, at man i tidligere sager har fundet EMRK artikel 6, § 1, krænket i tilfælde, hvor indsatte i civile sager er blevet nægtet at fremkomme med mundtlige indlæg. I præmis 68 udtaler EMD blandt andet, at klagerens krav om erstatning som følge af mangelfuld lægebistand under opholdet i fængslet i  vidt omfang byggede på hans personlige oplevelser. Endvidere udtaler EMD i præmis 68, at EMD finder, at en forklaring i retten, som beskriver forholdene vedrørende lægebistand i fængslet , som klageren havde førstehåndskendskab til, udgør en uundværlig del af klagerens præsentation af sagen. Kun klageren kunne ved at afgive en forklaring for retten underbygge kravet om erstatning og besvare dommerens eventuelle spørgsmål. Præmis 68 har følgende indhold på originalsprog: "Moreover, the Court is not convinced by the Government’s argument that the appearance of the applicant’s representative before the domestic courts had secured the effective, proper and satisfactory presentation of the applicant’s case. In this respect, the Court observes that the applicant’s claim for compensation resulting from the alleged lack of medical assistance during his detention in prison was, to a large extent, based on his personal experience. The Court considers that his testimony describing the conditions relating to his medical treatment of which the applicant himself had first-hand knowledge, would have constituted an indispensable part of the plaintiff’s presentation of the case. Only the applicant could, by testifying in person, substantiate his claim for compensation and answer the judges’ questions, if any (see, mutatis mutandis, Kovalev, cited above, § 37)." I præmis 69 omtaler EMD muligheden for, at afhøringen af den indsatte kunne være foregået i fængslet, hvis dette havde været nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.


Ved domstolsprøvelse af nægtelse af sædvanlig prøveløsladelse kan nye forhold inddrages under sagen

I sagen TfK 2002 413 ønskede en borger, der havde indbragt et afslag på prøveløsladelse efter 2/3 af strafudståelsen for domstolene, under sagens behandling ved landsretten at fremlægge en udtalelse vedrørende den pågældendes udgangsforløb for landsretten. Landsretten fandt, at den sædvanlige adgang til at fremlægge nyt processtof under domstolsprøvelsen af en forvaltningsakt også var gældende i sager om domstolsprøvelse af prøveløsladelse efter straffuldbyrdelseslovens § 112. Den pågældende fik derfor lov til at fremlægge udtalelsen.


Domstolsprøvelse i disciplinærsager mod indsatte

Af artikel 55 i de Europæiske Fængselsregler kan udledes, at en straffesag mod en indsat for et påstået strafbart forhold begået i et fængsel skal behandles på samme måde, som den ville være behandlet, hvis det påståede forhold var begået uden for et fængsel. I dansk ret kan små straffesager (begået uden for et fængsel) afgøres med vedtagelse af en bøde. Såfremt den anklagede ikke vil vedtage bøden, har den pågældende krav på at få skyldsspørgsmålet prøvet ved domstolene ved et offentligt retsmøde. Det kan således blandt andet udledes af artikel 55, at en indsat, som bliver straffet disciplinært af fængselsmyndighederne for et "påstået strafbart forhold", kan kræve dette domstolsprøvet i et offentligt retsmøde.

Artikel 55 har følgende ordlyd: 

"55. En påstået strafbar handling begået i et fængsel skal efterforskes på samme måde, som den ville blive efterforsket i det omgivende samfund, og skal behandles i overensstemmelse med national lovgivning."

Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith anfører i "Fængsler og menneskerettigheder", DJØF forlag 2012, side 213 og 214, blandt andet følgende: En særlig problemstilling i relation til EMRK art. 6 opstår i disciplinærstraffesager, som rejses ved mistanke om "overtrædelse af straffelovgivningen, når overtrædelsen tillige indebærer en selvstændig krænkelse af orden eller sikkerhed i institutionen". I disse sager er det første af Engel-kriterierne opfyldt, idet den påsigtede forseelse i dansk ret netop er defineret som en overtrædelse af straffelovgivningen. Dette må i sig selv være tilstrækkeligt til, at sagen er omfattet af EMRK art. 6, idet de tre Engel-kriterier betragtes som alternative og ikke kumulative. Jon Fridrik Kjølbro udtrykker dette meget klart på baggrund af en grundig gennemgang af konventionspraksis: "Hvis de regler, der påstås overtrådt, efter national ret tilhører strafferetten, vil tvisten allerede af den grund være omfattet af den strafferetlige del af artikel 6. Der er tale om en tilstrækkelig - men ikke nødvendig - betingelse". 

I (GÜLMEZ mod Tyrkiet, sagsnr. 16330/02, afgjort 20. maj 2008) fandt Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at der var sket en krænkelse af artikel 6, § 1, i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, idet en indsat i et tyrkisk fængsel var blevet idømt en disciplinærstraf, uden at den indsatte havde fået adgang til at få afgørelsen prøvet i et offentligt retsmøde, og uden at den indsatte havde haft adgang til juridiske bistand. I præmis 36 bemærker EMD, at artikel 59 (c) i De Europæiske Fængselsregler giver indsatte, som er anklaget i en disciplinærsag, adgang til at forsvare dem selv personligt eller gennem advokatbistand, når dette er i retfærdighedens interesse ("that prisoners charged with disciplinary offences shall be allowed to defend themselves in person or through legal assistance when the interests of justice so require .."). I præmis 34 bemærker EMD, at et offentligt retsmøde er en af de grundlæggende garantier fastslået i EMRK artikel 6 § 1. ("the holding of court hearings in public constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1"). I præmis 37 udtaler EMD, at der i den nationale lovgivning var udtrykkelig hjemmel til, at retsmøder af den omhandlede art kunne afgøres på skriftligt grundlag ("were examined on the basis of the case file"). I præmis 37 bemærkes det yderligere, at den indsatte ikke var blevet tilbudt muligheden for at forsvare sig med advokatbistand ("not given the opportunity to defend himself through a lawyer"). På dette grundlag fandt EMD, at EMRK artikel 6 § 1 var krænket.

Domstolsprøvelse i sager om udelukkelse fra fællesskab

Der er ikke i straffuldbyrdelseslovens § 112 adgang til domstolsprøvelse af kriminalforsorgens afgørelser om, at indsatte skal udelukkes fra fællesskab med andre indsatte, hvilket kan undre, når henses til, at udelukkelse fra fællesskab (isolation) er en meget indgribende foranstaltning. Lovgivningen synes ikke at være forenelig med EMRK.

Storkammerafgørelsen Enea mod Italien
I Enea mod Italien afgjort af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Storkammeret) den 17. september 2009 under sagsnummer 74912/01 skulle EMD tage stilling til, om indsattes prøvelse af rettigheder (og pligter) under fuldbyrdelse af straf er omfattet af den civile del af EMRK artikel 6 § 1. I præmis 101 og præmis 102 udtaler EMD (oversat til dansk af undertegnede):

"101 EMD bemærker, at de fleste af de restriktioner, som klageren hævder at have været udsat for, knytter sig til det sæt af indsattes rettigheder, som Europarådet har anerkendt i De Europæiske Fængselsregler godkendt af ministerrådet i 1987 og forbedret i Recommendaton af 11. januar 2006 (Rec(2006)2). Uagtet at anbefalingerne ikke er juridisk bindende for medlemsstaterne, har de fleste af dem anerkendt, at indsatte har de fleste af de rettigheder, som reglerne henviser til og sikret muligheder for at få prøvet indgreb, som begrænser disse rettigheder.

102 Det følger deraf, at en "tvist (constetation) over en rettighed" i artikel 6 § 1's forstand kan siges at have eksisteret i den aktuelle sag."

På originalsprog har præmis 101 og 102 følgende indhold:

 "101 The Court notes that most of the restrictions to which the applicant was allegedly subjected relate to a set of prisoners' rights which the Council of Europe has recognised by means of the European Prison Rules, adopted by the Committee of Ministers in 1987 and elaborated on in a Recommendation of 11 January 2006 (Rec(2006)2). Although this recommendation is not legally binding on the member States, the great majority of them recognise that prisoners enjoy most of the rights to which it refers and provide for avenues of appeal against measures restricting those rights.

102.  It follows that a “dispute (contestation) over a right” for the purposes of Article 6 § 1 can be said to have existed in the instant case.
"

Som det fremgår fastslår afgørelsen, at "rettigheder" omtalt i De Europæiske Fængselsregler (nu) skal anses for at være "rettigheder" i EMRK artikel 6 § 1´s forstand. Dette begrundes med, at størstedelen ("the great majority") af medlemsstaterne anerkender, at indsatte har de fleste af ("most of") de rettigheder, som omtales i regelsættet. Afgørelsen må siges at være en landvinding på det straffuldbyrdelsesretlige område, idet kravet nu synes at være, at en domstolsprøvelse af de rettigheder, der er omhandlet af fængselsreglerne, fremover skal leve op til kravene i EMRK artikel 6 § 1. EMRK artikel 6 § 1 foreskriver blandt andet kræver adgang til "offentlig rettergang inden en rimelig tid". 

EMD-praksis i tiden efter storkammeret afgørelse i Enea mod Italien
I A. og B. mod Rusland afgjort af EMD den 14. oktober 2010 under sagsnummer 1439/06 havde en indsat klaget over forholdene i et russisk arresthus samt over, at han i lang tid var udelukket fra fællesskabet. I præmis 111 understregede EMD, at det er "afgørende" ("essential"), at en indsat skal have adgang til prøvelse fra en uafhængig domstol ("judicial authority") med hensyn til de materielle betingelser og begrundelsen for en længerevarende udelukkelse fra fællesskabet, og at det ikke fremgik af den omhandlede sag, at den nationale lovgivning gav klageren adgang til en sådan proces. I præmis 112 finder EMD, at den lange periode med udelukkelse fra fællesskabet i sig selv udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 3, og at det derfor var ufornødent at foretage en prøvelse af, hvorvidt de øvrige forhold også måtte udgøre en krænkelse. Det fremgår af sagen, at beslutningen om udelukkelse fra fællesskabet blev truffet den 29. oktober 2004, og at den pågældende fortsat var udelukket fra fællesskabet den 1. november 2007 (præmis 101 og 103).

"111.  Lastly, the Court wishes to emphasise that it is essential that a prisoner should be able to have an independent judicial authority review the merits of and reasons for a prolonged measure of solitary confinement (see Ramirez Sanchez, cited above, § 145). It does not appear from the Government's submissions that domestic law enabled the applicant to institute such proceedings.

112.  In view of the above the Court finds that the applicant's prolonged solitary confinement amounted to inhuman and degrading treatment contrary to Article 3 of the Convention. In these circumstances, the Court does not need to consider separately the applicant's arguments concerning the physical conditions of his detention.
"

I Boulois mod Luxembourg afgjort af EMD den 14. december 2010 under sagsnummer 37575/04 blev EMRK artikel 6 § 1 anset for krænket i et tilfælde, hvor en indsat ikke havde haft adgang til at få prøvet fængselsmyndighedernes nægtelse af udgang fra et fængsel ved et forum, der opfylder kravene til et "tribunal" i EMRK artikel 6 § 1. (præmis 75). I præmis 72 præciserer EMD fra EMD, at sager om nægtelse af udgange mv. til indsatte vedrører "rettigheder og civile pligter", der indebærer ret til at få prøvet administrative afgørelser ved en domstol, der opfylder de krav, som artikel 6 stiller til en domstol. I afgørelsen citerer EMD i vidt omfang storkammerets afgørelse i Enea mod Italien. EMD udtaler i præmis 61, at den indsatte kunne støtte ret på De Europæiske Fængselsregler (i den aktuelle sag var der tale om artikel 103-6), Recommendation Rec(2003)23 og Recommendation No. R (82) 16 on prison leave. EMD udtaler i præmis 61 - in fine - at EMD konkludrer, at det kan siges, at der i den aktuelle sag var tale om en "rettighed" i artikel 6 § 1's forstand. Sagen verserer fortsat ved Storkammeret.

FN's special rapporteurs kritik af manglende domstolsprøvelse af indsattes udelukkelse fra fællesskabet i Danmark
I FN's special rapporteurs rapport af 1. marts 2012 (A/HRC/19/61/Add.3) kritiseres de danske myndigheder blandt andet for, at der ikke er adgang til domstolsprøvelse i tilfælde, hvor indsatte i fængsler og arresthuset udelukkes fra fællesskabet i perioder, der strækker sig ud over 15 dage. Af side 25 (præmis 13 og 14) fremgår blandt andet følgende:

"13. On the issue of the continued practice of solitary confinement, the Special Rapporteur stresses that solitary confinement is a harsh measure which may cause serious psychological and psychological adverse effects on individuals regardless of their specific conditions. He defines prolonged solitary confinement as any period of solitary confinement in excess of 15 days.

14. The Special Rapporteur encourages the authorities to ensure that detained persons held in solitary confinement are afforded genuine opportunities to challenge both the nature of their confinement and its underlying justification through the courts of law. This requires a right to appeal all final decisions by prison authorities and administrative bodies to an independent judicial body empowered to review both the legality of the nature of the confinement and its underlying justification. Thereafter, detained persons must have the opportunity to appeal these judgements to the highest authority in the State and, after exhaustion of domestic remedies, seek review by regional or universal human rights bodies.
"Domstolsprøvelse efter Grundlovens § 63 af for eksempel afgørelser om udelukkelse fra fællesskabet, sikringscelleanbringelser mv.


Domstolene har hidtil kun i begrænset omfang forvaltningens skøn ved domstolsprøvelse efter grundlovens § 63

Afgørelser om for eksempel udelukkelse af fællesskabet af indsatte eller sikringscelleanbringelse i fængsler er i dansk ret ikke omfattet af adgangen til domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelseslovens § 112 som omtalt ovenfor. Indsatte er således henvist til at anlægge en civil sag efter Grundlovens § 63, som i sin indledning udtaler, at domstolene "er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser". Det er, som det fremgår nedenfor, almindeligt antaget, at domstolene i sådanne sager enten ikke prøver - eller kun i meget begrænset omfang prøver - forvaltningens skøn. I teorien tales der undertiden om, at en domstolsprøvelse efter forvaltningslovens § 63 alene er en "legalitetsprøvelse", hvor domstolene prøver, om myndighederne har overholdt loven i en konkrete sag, og hvor forvaltningens skønsudøvelse kun i et begrænset omfang prøves. Denne antagelse synes ikke (længere) at gælde i tilfælde, hvor en sagsøger gør gældende, at en indsats rettigheder efter EMRK artikel 3 er krænket. Østre Landsret foretog i
sagen B-1871-11 (U.2014.3045Ø) en tilbundsgående prøvelse af, hvorvidt en række indgreb i form af fikseringer i sikringscelle, udelukkelse fra fællesskab og overførsler mellem forskellige fængselsinstitutioner havde udgjort en krænkelse af EMRK artikel 3. Sagen var anlagt som en civil sag efter grundlovens § 63. Landsretten udtalte herom blandt andet: "Efter karakteren og varigheden af de indgreb, der er foregået, herunder navnlig indsættelserne i sikringscelle under brug af fiksering samt indsættelserne i observationscelle, og de anbringender, der er anført om krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, finder retten, at der – uanset at der er tale om en sag, der føres i civilprocessens former og uanset de nævnte uklarheder – må foretages en prøvelse af, om de enkelte indsættelser i sikringscelle og observationscelle kan antages at stride mod konventionens artikel 3, jf. herved princippet i retsplejelovens § 471 sammenholdt med konventionens artikel 13. Alle de sikringscelle- og observationscellerapporter, som er medtaget i ekstrakten, gennemgås derfor i det følgende med henblik på at vurdere, om artikel 3 er krænket i relation til den enkelte anbringelse." Der blev i den konkrete sag konstateret flere krænkelser af EMRK artikel 3, og sagsøgeren blev tilkendt en godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 sammenholdt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 13 og 41.

Den af Østre Landsret i ovennævnte afgørelse citerede § 471 i retsplejeloven bestemmer blandt andet, at det er retten selv og således ikke (kun) parterne, der drager omsorg for sagens oplysning og træffer bestemmelse om afhøring af parter og vidner samt om tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige og om anvendelse af andre bevismidler. Afgørelsen må forstås således, at domstolene - også for at opfylde kravet til effektive retsmidler i EMRK artikel 13 - i et vist omfang ser bort fra forhandlingsmaximen og dispositionsmaximen, som normalt er gældende i civilprocessen til fordel for en procesform, der har lighed med de principper, der gælder i retsplejelovens kapitel 43 a. der vedrører sager, hvor borgere forlanger administrativ frihedsberøvelse domstolsprøvet. Det er værd at bemærke, at en sagsøger, der forlanger domstolsprøvelse efter retsplejelovens kapitel 43 a, har krav på at få beskikket en advokat til at bistå sig under sagen. Det er svært at forestille sig, at dette ikke også får indvirkning på adgangen til fri proces i almindelige civile sager, hvor det gøres gældende, at EMRK artikel 3 er krænket.      .

I sagen Silver m. fl. mod Det Forenede Kongerige ( blandt andet sagsnummer 5947/72) afgjort den 25. marts 1983 tog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) stilling til, hvorvidt nogle indsattes adgang til at klage over de engelske fængselsmyndighedernes indgreb i disses brevkorrespondance var i overensstemmelse med EMRK artikel 13. Denne bestemmelse kræver som nævnt ovenfor, at de nationale myndigheder skal stille effektive retsmidler til rådighed for personer, der vil klage over påståede konventionskrænkelser. Det fremgik af sagen, at de indsatte kunne klage til Justitsministeriet over fængselsmyndighedernes indgreb i de indsattes korrespondance. Det fremgik også, at de indsatte kunne indbringe disse myndigheders afgørelser for domstolene. Domstolene kunne imidlertid ikke prøve forvaltningens skøn (præmis 117). EMD fandt i præmis 118, at muligheden for at klage til ministeriet var et effektivt retsmiddel i tilfælde, hvor klagen ville have prøvet, om fængselsmyndighederne havde handlet i overensstemmelse med de regler, som ministeriet havde fastsat. Ville de derimod gøre gældende, at myndighederne havde krænket konventionsbestemmelser, var en sådan klagemulighed ikke et effektivt retsmiddel, der opfylder kravene i artikel 13. I tilfælde, hvor klageren gjorde gældende, at konventionsbestemmelser var krænket, var en adgang til domstolsprøvelse ved de engelske domstole ikke tilstrækkelig, idet domstolenes prøvelsesadgang ikke var tilstrækkelig omfattende. Der skal være adgang til en domstolsprøvelse af, om indgrebet er berettiget, for at domstolsprøvelsen er tilstrækkelig til at opfylde kravene i EMRK artikel 13. Oversættelse af afgørelsens præmis 116-118 samt en gengivelse af afgørelsen i sin helhed.

I afgørelsen UfR 2002.55 HD anlagde en indsat efter Grundlovens § 63 sag ved domstolene med påstand om, at Justitsministeriet skulle anerkende, at en såkaldt "enrumsanbringelse" [nu betegnet som "udelukkelse fra fællesskabet"] under afsoning i Anstalten ved Herstedvester var uberettiget. Sagsøgeren gjorde gældende, at afgørelsen om enrumsanbringelse var båret af usaglige - politiske - hensyn. Landsretten tog sagsøgtes afvisningspåstand til følge blandt andet under henvisning til, at der er tale om en "skønsmæssig afgørelse, der ikke kan underkastes domstolsprøvelse". Højesteret hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten. Højesteret udtalte blandt andet: "Afgørelsen om, at A skulle afsone i enrum, blev truffet med henvisning til § 2, stk. 2, nr. 1, i cirkulære nr. 164 af 14. september 1978, hvorefter enrumsanbringelse kan besluttes, når det »findes nødvendigt for at forebygge undvigelse«. Anvendelsen af denne bestemmelse kræver en afvejning, som i almindelighed ikke er underkastet domstolenes prøvelse. A har imidlertid gjort gældende, at afgørelsen om anbringelse i enrum ikke var begrundet i en undvigelsesrisiko, men var båret af usaglige - politiske - hensyn. Vurderingen heraf er omfattet af den prøvelsesret, der tilkommer domstolene i medfør af grundlovens § 63, stk. 1, og må forudsætte en prøvelse i realiteten. A må derfor have medhold i, at det ikke har været berettiget at afvise sagen. Højesteret tager herefter A's påstand til følge." Det fremgår således modsætningsvist af Højesterets afgørelse, at domstolene ikke prøver det administrative skøn i en sag anlagt af en borger mod forvaltningen efter grundlovens § 63. En påstand om, at myndighederne har krænket for eksempel EMRK artikel 3 ved at udelukke en indsat fra fællesskabet, vil således ikke kunne prøves under en sag anlagt efter Grundlovens § 63. Adgangen til domstolsprøvelse efter grundlovens § 63 er således næppe et effektivt retsmiddel, der opfylder kravene i EMRK artikel 13.

I UfR 2004.931 ØLD sagsøgte en indsat Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, med påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens enrumsanbringelse i Anstalten ved Herstedvester under afsoningen af de ham idømte straffe har været uberettiget. Sagsøgte, der var repræsenteret af Kammeradvokaten, påstod sagen afvist. Landsretten tog afvisningspåstanden til følge og udtalte: "Sagsøgtes afgørelse om enrumsanbringelse af sagsøger er en skønsmæssig afgørelse, der ikke kan underkastes domstolsprøvelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder som f.eks. varetagelse af usaglige formål. Afgørelsen om enrumsanbringelse ligger inden for rammerne af de af justitsministeren i medfør af straffelovens § 49 fastsatte bestemmelser og er konkret og sagligt begrundet. Sagsøgers synspunkt om, at afgørelsen er båret af usaglige - politiske - hensyn, hviler på formodninger og er ikke underbygget af konkrete holdepunkter. Under disse omstændigheder tages sagsøgtes afvisningspåstand til følge." Sagsøger kærede afgørelsen til Højesteret, der blandt andet udtalte: "Afgørelsen om, at A skulle afsone i enrum, blev truffet med henvisning til § 2, stk. 2, nr. 1, i cirkulære nr. 164 af 14. september 1978, hvorefter enrumsanbringelse kan besluttes, når det »findes nødvendigt for at forebygge undvigelse«. Anvendelsen af denne bestemmelse kræver en afvejning, som i almindelighed ikke er underkastet domstolenes prøvelse. A har imidlertid gjort gældende, at afgørelsen om anbringelse i enrum ikke var begrundet i en undvigelsesrisiko, men var båret af usaglige - politiske - hensyn. Vurderingen heraf er omfattet af den prøvelsesret, der tilkommer domstolene i medfør af grundlovens § 63, stk. 1, og må forudsætte en prøvelse i realiteten. A må derfor have medhold i, at det ikke har været berettiget at afvise sagen. Højesteret tager herefter A's påstand til følge." Ovennævnte afgørelse viser ganske tydeligt, at domstolene finder, at kriminalforsorgens skøn vedrørende udelukkelse fra fællesskab af indsatte "i almindelighed ikke er underkastet domstolenes prøvelse". I den aktuelle sag kunne der alene ske domstolsprøvelse af sagsøgerens anbringender om, at afgørelsen var "båret af usaglige - politiske - hensyn".

I sagen Ramirez Sanchez mod Frankrig fra juni 2006 kræver Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at udelukkelse fra fællesskab skal kunne domstolsprøves. EMDs afgørelse er begrundet i, at udelukkelse fra fællesskabet af indsatte i et fængsel er et indgreb af stor betydning for den indsatte. Når sådanne indgreb besluttes af en administrativ myndigheden, bør den indsatte have adgang til de retsgarantier, der følger af domstolsprøvelse. Som nævnt i indledningen af dette kapitel prøves skønnet kun i meget begrænset omfang i sager, der indbringes for domstolene i grundlovens § 63. En sådan afgørelse opfylder derfor næppe de krav til domstolsprøvelsens intensitet, der kan udledes af afgørelsen Ramirez Sanchez mod Frankrig. I afgørelsens § 165 bemærker EMD blandt andet følgende: "når henses til de alvorlige følger som udelukkelse fra fællesskabet har på afsoningsvilkårene, at et effektivt retsmiddel ved et judicielt organ er af afgørende betydning".

I dommen UfR.2007.1773.HD blev en indsat, der havde haft frigang fra et åbent fængsel til at følge et universitetsstudium i København, uden nærmere begrundelse overført til Arresthuset i Kolding, hvor hun kun i meget begrænset omfang kunne fortsætte med at have fællesskab med andre indsatte, og hvor det i det væsentlige var umuligt at fortsætte universitetsstudiet. Domstolene tog under sagen i det væsentlige kun stilling til "lovligheden" af den administrative afgørelse og næppe hensigtsmæssigheden. Domstolsprøvelsen i denne sag synes derfor ikke at leve op til krav, som EMD har præciseret i sagen Ramirez Sanchez mod Frankrig omtalt umiddelbart ovenfor. Den indsatte anlagde sag mod et Statsfængslet i Horserød (sagsøgte 1) og Direktoratet for Kriminalforsorgen (sagsøgte 2) blandt andet med påstand om, at sagsøgte 1 og sagsøgte 2 skulle anerkende, at overførslen af sagsøgeren fra Statsfængslet i Horserød til Arresthuset i Kolding var uberettiget, herunder at de sagsøgte skulle have givet meroffentlighed, at sagsøgte 1 og 2 skulle anerkende, at forvaltningslovens § 9, stk. 4, var anvendt overfor sagsøgeren med urette, at sagsøger  og at sagsøgeren skulle tilkendes en godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 og EMRK artikel 5, stk. 5. Højesteret frifandt kriminalforsorgen for påstanden om, at kriminalforsorgen skulle anerkende, at overførslen af sagsøgeren fra Statsfængslet i Horserød til Arresthuset i Kolding var uberettiget. Højesteret udtalte herom: "A har heller ikke for Højesteret gennem reglerne om edition søgt at få nærmere oplysninger om grundlaget for Kriminalforsorgens afgørelse af 16. august 2004 om tilbageførslen til lukket fængsel. Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at Kriminalforsorgen er frifundet for påstand 1." Endvidere tiltrådte Højesteret, at sagsøgeren ikke "havde krav på aktindsigt, herunder meroffentlighed". Det kan ikke udelukkes, at sagsøgeren i ovennævnte afgørelse helt eller delvist kunne have fået adgang til de efterspurgte sagsakter, såfremt man havde benyttet sig af editionsreglerne i retsplejelovens kapitel 28 for eksempel retsplejelovens § 299.

Af punkt 3.3.5 i lovforslag nr. 140 af 27. februar 2002 om begrænsning af indsattes aktindsigt mv. fremgår, at lovgivningsmagten ikke med loven har tænkt sig, at begrænsningen af indsattes aktindsigt skal gælde i tilfælde, hvor der under en civil sag fremsættes begæring overfor myndighederne om at fremlægge akter, der normalt anses for omfattet af begrænsningen af aktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 4. Se artikel herom af Claus Bonnez. Aktindsigt under domstolsprøvelse af sager, hvor aktindsigt er begrænset efter forvaltningslovens § 9, stk. 4

I UfR 2010.615 ØLK bestred myndighederne, at spørgsmål om en varetægtsarrestants fængselsforhold alene kunne prøves af Direktoratet for Kriminalforsorgen, og at kriminalforsorgens afgørelser ikke kunne domstolsprøves efter grundlovens § 63. Landsretten fandt, at der kunne ske prøvelse af disse spørgsmål efter grundlovens § 63.

Se også Kommentarer til reglerne om udelukkelse fra fællesskab.


Domstolsprøvelse af konventionskrænkelser, der alene giver adgang til erstatning/tort kan krænke EMRK artikel 13

I Mitrofan mod Moldova afgjort af EMD den 15. januar 2013 under sagsnummer 50054/07 fandt EMD i præmis 58 til præmis 62, at det udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 13, at en indsat i et fængsel i Moldova alene havde haft adgang til under et civilt søgsmål at kræve erstatning for, at han afsonede straf under forhold, der var i strid med EMRK artikel 3. I præmis 60 udtalte EMD nærmere, at EMD ofte har fastslået, at artikel 13 i konventionen sikrer tilstedeværelsen på nationalt niveau af retsmidler, med hvilke konventionens rettigheder og friheder under enhver form kan sikres i national ret. Den pågældende skulle have haft adgang til at få prøvet krav, der ikke var åbentbart grundløse ("arguable claims"), om at få forbedret sine forhold i fængslet.


Særlige regler om domstolsprøvelse mv. ved erstatningskrav og klager fra varetægtsfængslede


Såfremt en varetægtsfængslet har været udsat for et uberettiget "indgreb" under varetægtsfængslingen, kan denne søge erstatning efter en særlig regel (varetægtsbekendtgørelsens § 96). Der findes ligeledes særlige regler i retsplejelovens § 778, hvorefter varetægtsfængslede kan klage over "fængselspersonalets adfærd". Endeligt findes der regler i retsplejeloven, hvorefter varetægtsfængslede kan klage over indgreb i den varetægtsfængsledes rettigheder iværksat af politiet som et led i efterforskningen af den straffesag, der begrunder varetægtsfængslingen. Reglerne giver en særlig vid adgang til domstolsprøvelse. Læs nærmere om disse bestemmelser her.

I UfR 2010.615 ØLK gjorde en varetægtsfængslet under en fristforlængelse gældende, at han skulle løslades, idet de forhold, hvorunder han var varetægtsfængslet i Politigårdens Fængsel i København, udgjorde en krænkelse af EMRK artikel 3. Anklagemyndigheden fik ved landsretten ikke medhold i, at domstolene ikke var kompetente til at prøve klager vedrørende forholdene under varetægtsfængslingen, idet sådanne klagemål alene kunne behandles af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Landsretten fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt forholdene under varetægtsfængslingen var i strid med EMRK artikel 3, kunne prøves af domstolene. Forsvaret gjorde under sagen gældende, at hans klient, der hverken var isoleret efter rettens bestemmelse eller isoleret efter en administrativ beslutning, faktisk var isoleret, idet han i Politigårdens Fængsel stort set ikke havde kontakt med hverken andre indsatte eller personalet. Landsretten imødekom ikke begæringen om, at den pågældende skulle løslades under henvisning til forholdene under varetægtsfængslingen. Landsretten udtalte: "Efter de oplysninger, der foreligger for landsretten, om de bestræbelser, der er udvist af fængslet for at kompensere for foranstaltningerne under varetægtsfængslingen, og om de tilbud, der er givet T, samt efter oplysningerne om, at han selv i vidt omfang har søgt at undgå tæt kontakt med personalet, finder landsretten ikke, at den fortsatte varetægtsfængsling af T er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Herefter, og da landsretten ikke kan tage den subsidiære påstand under påkendelse.". Det er værd at bemærke, at landsretten med udtrykkelig henvisning til UfR 2002.55 HD udtaler, at "vurderingen af forholdene under T's varetægtsfængsling" findes at "være omfattet af den prøvelsesret, der tilkommer domstolene i medfør af grundlovens § 63, stk. 1", og at landsretten derfor ikke anser sig som afskåret fra at behandle påstanden om "løsladelse begrundet i en overtrædelse af menneskerettighedskonventionen".


Domstolsprøvelse af erstatningskrav rejst efter straffuldbyrdelseslovens § 106 og § 107 (kapitel 20)


Straffuldbyrdelseslovens kapitel 20 giver en særlig nem adgang for indsatte til at kræve erstatning for diverse uforskyldte indgreb, som de måtte have været udsat for under ophold i et fængsel eller arresthus. Sådanne krav rejses efter bestemmelserne i kapitlet overfor Direktoratet for Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen har undertiden bestridt, at kriminalforsorgens administrative afgørelser vedrørende erstatningskrav rejst efter kapitel 20 af den erstatningssøgende kan kræves indbragt for retten i medfør af bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 93 a. Se herom nærmere KRIMs "Sagsbehandlervejledning af 9. oktober 2007 om erstatningskrav eller ombudsmandsklage i anledning af uforskyldte indgreb mod indsatte i fængsler og arresthuse".

Henvisningen i straffuldbyrdelseslovens § 108 til retsplejelovens § 1018 a forstår KRIM således, at kriminalforsorgens afslag på erstatning efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 20 kan indbringes først for statsadvokaten og rigsadvokaten, hvis afgørelser derpå kan indbringes for domstolene. Direktoratet for Kriminalforsorgen (og anklagemyndigheden) har derimod været af den opfattelse, at direktoratets afgørelser ikke kan indklages først for anklagemyndigheden og dermed for domstolene. Man har henvist til, at straffuldbyrdelseslovens § 112 indeholder en udtømmende opregning af, hvilke administrative afgørelser, der kan indbringes for domstolene. 

I UfR 2007.2585 ØLK tog Københavns Byret og Østre Landsret stilling til en indsats begæring om domstolsprøvelse af et administrativt afslag på erstatning for en urinprøve, som den indsatte med hjemmel i straffuldbyrdelseslovens § 60 a var blevet pålagt at aflægge. Urinprøven havde været negativ. Det fremgår blandt andet af kendelsen, at erstatningssøgendes advokat den 3. oktober 2006 "indbragte" kriminalforsorgens administrative beslutning om ikke at yde den indsatte erstatning for retten. Byretten henviser endelig til, at "domstolsprøvelse efter straffuldbyrdelseslovens § 112" alene omfatter "endelige administrative afgørelser", hvorfor retten kun vil tage stilling til det ene af de seks tilfælde, hvor den pågældende mod sin vilje er blevet pålagt at afgive urinprøve. Retten henviser til, at der ikke er truffet en endelig administrativ afgørelse vedrørende de øvrige. Det fremgår også af sagen, at sagen ved retten behandles skriftligt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 116, stk. 1. Endelig fremgår det af kendelsen, at erstatningskravet administrativt er behandlet i medfør af "straffuldbyrdelseslovens § 107, jf. retsplejelovens § 1018 a." Det må antages, at der ikke under prøvelsen af sagen har været egentlige overvejelser om sagens processuelle grundlag. Straffuldbyrdelseslovens § 112 hjemler ikke adgang til domstolsprøvelse af krav rejst efter straffuldbyrdelseslovens § 107 men alene visse krav rejst efter samme lovs § 106. Det må derfor formodes, at adgangen til domstolsprøvelse er sket med hjemmel i retsplejelovens § 1018 a, som der henvises til i straffuldbyrdelseslovens § 106 og § 107. 

I kendelse nr. SS 3504/2009 afsagt af Retten i Glostrup den 1. april 2009 (PDF-udgave) fik Kriminalforsorgen ikke medhold i, at et erstatningskrav fra en indsat for udelukkelse fra fællesskabet under udståelsen af en fængselsstraf skulle afvises. Direktoratet for Kriminalforsorgen henviste til, at sådanne krav ikke kan behandles ved domstolene efter bestemmelsen i retsplejelovens § 1018 a. Retten fandt imidlertid, at erstatningskravet kunne prøves af domstolene i medfør af bestemmelsen. Kendelsen indeholder en grundig redegørelse for retsgrundlaget. Afgørelsen er ikke anket af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 TfK 2013.983 ØLD havde byretten på skriftligt grundlag givet anklagemyndigheden medhold i, at en indsats krav om domstolsprøvelse efter retsplejelovens kapitel 93 a af et krav om erstatning for uforskyldt anbringelse i sikringscelle under straffuldbyrdelse skulle afvises. Landsretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved byretten og udtalte blandt andet: "Landsretten bemærker, at anklagemyndigheden har behandlet erstatningssøgendes begæring om erstatning som en begæring efter retsplejelovens § 1018 h og har behandlet begæringen efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a. Rigsadvokaten har i afgørelsen af 16. juli 2007 vejledt om, at afgørelsen kunne indbringes for retten i medfør af retsplejelovens § 1018 f, stk. 1. Det følger af retsplejelovens § 1018 f, stk. 4, at sagen behandles under medvirken af domsmænd. Domsmænd skal dog ikke medvirke, hvis erstatningskravet er fremsat som følge af en sag vedrørende en lovovertrædelse, der efter loven ikke kan medføre højere straf end bøde eller fængsel i 4 måneder, eller af en sag, der er afgjort i retten uden medvirken af nævninge eller domsmænd. Da denne sag ikke er omfattet af disse undtagelsesbestemmelser, skulle sagen for byretten have været behandlet under medvirken af domsmænd. Det kan ikke føre til en ændret vurdering, at anklagemyndigheden i byretten nedlagde endelig påstand om sagens afvisning."

I punkt 3.11 i de almindelige bemærkninger til 113 af 3. februar 2012 tilkendegiver justitsministeriet i sine i overvejelser, at ministeriet ikke mener, at krav om erstatning for uberettigede indgreb under straffuldbyrdelsen kan behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a. Ministeriet anfører nærmere "Justitsministeriet finder ikke, at der er behov for særlige regler om let adgang til domstolsprøvelse af sådanne krav. Krav, der ikke er omfattet af straffuldbyrdelseslovens § 112, vil derfor alene kunne indbringes for domstolene i medfør af grundlovens § 63". Det fremgår ikke af lovteksten eller af lovforarbejderne i øvrigt, at lovgiver har tiltrådt ministeriets fortolkning. Retstilstanden må derfor fortsat anses for tvivlsom.

Domstolsprøvelse af påståede overgreb begået af myndighederne mod frihedsberøvede
Se under politiklageordningen om kravene i EMRK artikel 3 til adgang til domstolsprøvelse af påståede overgreb mod frihedsberøvede personer begået af myndighedspersoner. Se også mere om dette emne under kommentarerne om personalets vold mv. mod indsatte til straffuldbyrdelseslovens § 62.


Fri proces, retsafgift, advokatbistand mv.

Af UfR 2009.591 VLK fremgår, at Direktoratet for Kriminalforsorgen i et tilfælde, hvor direktoratet kærede en kendelse om hjemvisning af et afslag på prøveløsladelse til fornyet administrativ behandling, skulle betale retsafgift (400 kr.).