Kommentarer til reglerne om forsorgsmæssig bistand til indsatte

 


Af advokat (H) Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

Sidst opdateret 19. oktober 2014


 

§ 44. Institutionen skal vejlede og bistå en indsat med hensyn til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold med henblik på  
 
1) at forbedre den pågældendes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse og  
 
2) at begrænse de ulemper, som følger af frihedsberøvelsen.  
 
Stk. 2. Institutionen skal i forbindelse med sin virksomhed efter stk. 1 formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.  

 

Se nærmere under KRIMs linksamling om økonomi under afsoning

I kendelse nr. 11191 af 7. november 1990 meddelte Civilretsdirektoratet fri proces til person, uagtet at sagen udsprang af strafbart forhold.

Børnebidrag fra strafafsoner. FOB.2001.137

Afgørelse om nægtelse af økonomisk hjælp - kundgørelse. FOB.2000.320

Kostpenge, Købmand, arbejdstøj. FOB.93.132

Indsatte har fra det øjeblik, hvor de løslades, krav på kontanthjælp, hvis ikke de har midler til deres egen forsørgelse. Også i tilfælde, hvor den løsladte har beskæftigelse og oppebærer løn, har den indsatte krav på kontanthjælp frem til det tidspunkt, hvor den pågældende får udbetalt sin løn.

Udslusning og økonomisk hjælp før, i forbindelse med og efter løsladelsen for afsonere og varetægtsarrestanter

Kriminalforsorgen har 29. april 2011 udsendt meddelelse med sagsnummer 10-032-0022 om "nye tiltag overfor indsatte med lange domme i lukkede institutioner mv.", som blandt andet tilstræber bedre udslusning af indsatte fra fængslerne i form af yderligere brug af anbringelse i åbent fængsel, udgange og tidlig prøveløsladelse.

Kriminalforsorgen har pligt til at hjælpe indsatte med at finde et forsørgelsesgrundlag, således at den indsatte kan forsørge sig selv eller blive forsørget umiddelbart på tidspunktet for løsladelsen.

Med lov nr. 894 af 4. juli 2013 er lov om aktiv socialpolitik ændret, således, at der er indsat et nyt § 25, stk. 4, der pålægger kommunen senest "14 dag
forud for løsladelsen træffer afgørelse om, hvorvidt personen kan modtage engangshjælp ved løsladelsen." Bestemmelsen skal modvirke, at der ikke først på dagen for løsladelsen skal tages stilling til den løsladtes forsørgelsesgrundlag, og at den pågældende dermed står uden indtægt, indtil sagen er færdigbehandlet. Kriminalforsorgen er efter lovbemærkningerne forpligtet til at medvirke til, at en ansøgning om kontanthjælp er færdigbehandlet af kommunen senest 14 dage før løsladelsen. Se bemærkningerne til § 25, stk. 4, i loven.

I svar af 19. juni 2014 på spørgsmål 689 fra Folketingets Retsudvalg gennemgår justitsministeren forholdsvist grundigt forskellige regler om økonomisk hjælp til indsatte (og varetægtsarrestanter) under indsættelsen og i forbindelse med løsladelsen herunder løsladelse fra varetægtsfængsling for eksempel efter en frifindelse.

Svaret giver et indblik i mange af de muligheder der er for økonomisk hjælp både under ophold i fængsel eller arresthus og under og efter løsladelse.

Om hjælp til opretholdelse af bolig eller hjælp til opmagasinering af bohave under indsættelse oplyses særligt følgende:

"Efter bekendtgørelse om uddannelseshjælp eller kontanthjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus (bek. nr. 90 af 27. januar 2014) kan der blandt andet ydes hjælp til dækning af rimelige boligudgifter under indsættelsen, hvis boligen bør bevares af hensyn til den indsattes benyttelse heraf under udgang eller efter løsladelsen. Det er en betingelse, at pågældende ikke selv har indtægter eller formue, der kan dække udgifterne. Overskrider perioden 6 måneder, skal kommunen undersøge, om boligbehovet kan dækkes på anden måde. Hvis der ikke ydes hjælp til boligudgifter, kan der ydes hjælp til dækning af opbevaring af bohave, hvis der skønnes behov for det af hensyn til den indsattes tilværelse efter løsladelsen, og hvis betingelserne i § 81 i lov om aktiv socialpolitik i øvrigt er opfyldt."

Om folke- eller førtidspensionister anføres særligt følgende:

"Hvis det drejer sig om personer, der inden varetægtsfængslingen modtog folke- eller førtidspension kan der henvises til § 46 i lov om social pension og § 45 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Det fremgår af disse bestemmelser, at personer, der varetægtsfængsles, får udbetalt pension (folkepension og førtidspension) indtil udgangen af den måned, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis pensionisten inden opholdet fik udbetalt sin pension forud, udbetales pensionen indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoningen påbegyndes. Hvis der er rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af omkring 6 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Udbetaling Danmark overfører beløbet til kommunen. Under varetægtsfængsling kan 6-månders perioden forlænges. Hvis varetægtsfængslingen ikke efterfølges af en domfældelse, og pensionisten løslades, efterbetales pensionen for perioden med varetægtsfængsling, og pensionsudbetalingen genoptages."

I svar af 8. april 2014 på et spørgsmål 685 fra Folketingets Retsudvalg fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold oplyser denne blandt andet, at EU-borgere, der er varetægtsfængslede eller afsoner frihedsstraf i Danmark har ret til samme ydelser fra det offentlige som danske statsborgere. Der følger der på en gennemgang af de forskellige typer ydelser herunder førtidspension, folkepension, boligstøtte, børnetilskud, børne- og ungeydelse, kontanthjælp, hjælp til boligudgifter, hjælp til forsørgelse af et barn, hjælp til dækning til udgifter til samvær, hjælp til etablering af bolig, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, sygedagpenge, SU, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), skoleydelse og VEU-godtgørelse.

I sit svar af 8. januar 2010 på spørgsmål nr. 314 fra Folketingets Retsudvalg oplyser Justitsministeren, at det kan give problemer for løsladte, at kontanthjælp efter en lovændring i 2002 betales "bagud". Imidlertid oplyser ministeren herom: "For at undgå, at fx løsladte står uden forsørgelse i optjeningsmåneden indførtes ved samme lovændring mulighed for, at kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp, indtil kontanthjælpen første gang udbetales. Hjælpen kan højst udgøre 5.267 kr. i 2010-niveau."

I sit svar af 15. september 2010 på spørgsmål nr. 1416 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg vedrørende kriminalforsorgens hjælp til indsatte med at finde bolig efter løsladelsen, oplyser Justitsministeren bland andet følgende: "Under afsoningen indebærer vejledningsarbejdet og bistanden i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 44, stk. 1 og 2, samt handleplansarbejdet, at der i kriminalforsorgens institutioner ydes et stort stykke arbejde eksempelvis i forhold til, at den indsatte under afsoningen skrives op til bolig i boligselskaber, og at der tages kontakt til kommunerne med henblik på opskrivning og indstilling til bolig m.m."

Økonomisk hjælp til indsattes samvær med deres børn

Se ankestyrelsens svar på spørgsmål om, hvorledes en indsat kan få bevilget hjælp for eksempel til transportudgifter efter aktivlovens § 83 til en indsat, der under fængselsopholdet skal have samvær med sit barn.

Samarbejdet mellem kriminalforsorgen og social- og sundhedssektoren

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende grænsefladen mellem kriminalforsorgen og social- og sundhedssektoren udarbejdet af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen og Socialministeriet i maj 2003.

Betænkning 752 - Kriminalforsorg - socialforsorg, bind 1 - 1975
Betænkning 752 - Kriminalforsorg - socialforsorg, bind 2 - 1975
Betænkning 752 - Kriminalforsorg - socialforsorg, bind 3 - 1975